SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA JELENJE

32.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članak 19. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) - u daljnjem tekstu: Zakon, i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 1. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. donijelo je

P R O G R A M
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jelenje za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području općine Jelenje za 2017. godinu za:

1. izgradnja hospicija

2. dogradnja zdravstvene stanice

3. proširenje groblja

4. izgradnja reciklažnog dvorišta

5. izgradnju i ulaganje u nerazvrstane ceste i

6. proširenju sustava javne rasvjete.

Članak 2.

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 3.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se građenje novih, rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te poslovi i radnje koje prethode izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih ili drugih građevinskih objekata.

Članak 4.

Građenje objekata i uređenje komunalne infrastrukture financirati će se iz prihoda od:

1. komunalnog doprinosa 500.000,00 kn

2. ostali prihodi - 217.000,00 kn

3. višak prihoda iz prethodne godine - 280.544,28 kn

UKUPNO: 997.544,28 kn

za sljedeće namjene:

1. proširenje groblja u ukupnom iznosu od 488.110,00 kn

2.izgradnja reciklažnog dvorišta u ukupnom iznosu
od 50.000,00 kn

3.izgradnju i ulaganje u nerazvrstane ceste u ukupnom iznosu od 388.924,19 kn,

4.proširenje sustava i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u ukupnom iznosu od 20.510,09 kn.

5. zemljište - groblje - 50.000,00

UKUPNO: 997.544,28 kn

Članak 5.

Standardi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Članak 6.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi općinski načelnik.

Članak 7.

Program stupa na snagu objavom u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjivat će se od 01.7.2017. god.

KLASA: 023-01/17-01/1

URBROJ: 2170/04-01-15-14

Dražice, 27. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Luka Zaharija, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1018&mjesto=51218&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr