SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA JELENJE

31.

Na temelju članka 31. st. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov. br. 86/12, 143/13), članak 19. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) - u daljnjem tekstu: Zakon, i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 1. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. donijelo je

PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se namjena korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koja je prihod Proračuna Općine za 2017. godinu.

Članak 2.

Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, u planiranom iznosu od 50.000,00 kn (ostali prihodi od nefinancijske imovine - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru), uvećano za preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 51.008,23 kn koristi će se za izradu prostornog plana.

Članak 3.

Program za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine Jelenje za 2017. godinu sastavni je dio Proračuna Općine Jelenje za 2017. godinu.

Članak 4.

Program stupa na snagu objavom u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjivat će se od 01.7.2017. god.

KLASA: 023-01/17-01/1

URBROJ: 2170/04-01-17-19

Dražice, 27. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Luka Zaharija, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1018&mjesto=51218&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr