SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA JELENJE

30.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članak 19. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) - u daljnjem tekstu: Zakon, i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 1. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. donijelo je

P R O G R A M
godišnjeg održavanja objekata i uređenja komunalne
infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom
2017. godine

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se načini, sredstva, normativi i ostali uvjeti održavanja objekata i uređenje komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2017. godine.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

-prihod od komunalne naknade 843.000,00 kn

-županijske, gradske, općinske pristojbe i naknade - grobna naknada - 118.651,34

-naknada za ceste - 421.730,00

Ukupno: 1.383.381,34 kn

Ta sredstva se raspoređuju za održavanje i troškove upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Jelenje.

Članak 3.

Pod održavanjem komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje podrazumijeva se održavanje postojećih objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, poslovi i radnje koje prethode održavanju objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Članak 4.

Program održavanja komunalne infrastrukture čine slijedeće djelatnosti:

1.Održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina 870.000,00

2. Održavanje sustava javne rasvjete 401.381,34

3. Održavanje zelenih površina 100.000,00

4. Deratizacija i dezinsekcija 12.000,00

UKUPNO: kn 1.383.381,34

Članak 5.

Programa održavanja komunalne infrastrukture sadrži:

1.Održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina i sadrži:

1.1. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

Održavanje će biti obavljeno temeljem Ugovora o
koncesiji.

Prema postojećem registru nerazvrstanih cesta Općina ima 58 km nerazvrstanih cesta.

Dio sredstava otpada na održavanje cesta u zimskim uvjetima (čišćenje snijega), a ostatak sredstava raspoređuje se na najnužnije djelatnosti vezane uz održavanje nerazvrstanih cesta (trasiranje, krčenje, tamponiranje, ugradnja asfalta..)

Radovi zimskog održavanja prometnica izvode se prema važećem Planu zimske službe za područje Općine.

1.2. Javne površine

na području Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina) javne površine čine: sve ceste na području općine pod ingerencijom Županijske uprave za ceste i Općine, oborinski kanali uz nerazvrstane i javne ceste, nogostupi uz javne ceste, parkirališni prostori ispred trgovina (2 metra od ulaza), ambulanta, škole, mrtvačnica, općinske zgrade, prostori na kojima su smještene javne građevine, parkirališni prostori oko sportskih terena.

Održavanje javnih površina čine slijedeće djelatnosti:

-održavanje zelenila (košnja i uređenje niskog i visokog raslinja)

-rušenje stabala koja mogu biti prijetnja slučajnim prolaznicima i materijalnoj imovini

-osiguravanje čistoće svih oborinskih kanala (kanali uz javne i nerazvrstane ceste), te popravak šahti i slivnika

-čišćenje javnih površina (pijeska poslije zime, lišća , ostataka poslije raznih elementarnih nepogoda i sl.)

-dekoracija i iluminacija tijekom blagdana

-kresanje granja i raslinja uz javne i nerazvrstane ceste u svrhu ne smetanog prometovanja vozila i pješaka unutar naselja

-čišćenje nogostupa i stazica od snijega - ručno ( stepenice u crkvu i grobljanske staze u vrijeme pogreba, ulazi u javne ustanove)

-strojno čišćenje snijega (odnosi se na javne površine koje se ne nalaze u registru nerazvrstanih cesta, raskršća na javnim prometnicama, parkirališta ispred trgovina, ambulante, župnog ureda i sl.)

-uređenje javnih površina u smislu pripreme javnih površina za održavanje raznih kulturnih, sportskih i zabavnih priredbi koje su svojevrstan brend naše Općine

UKUPNO: za usluge održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina 870.000,00 kn

2. Održavanje sustava javne rasvjete

Program održavanja javne rasvjete obuhvaća izmjenu neispravnih žarulja i ostalih armatura, održavanje stupova rasvjete i postavljanje novih rasvjetnih tijela koji se dijeli na rashod za:

2.1. opskrbljivač i distributer HEP

2.2. Izvođač radova Enigma EL d.o.o.

UKUPNO: za usluge i utrošak električne energije za rasvjetu 401.381,34 kn

3. Održavanje zelenih površina

UKUPNO: 100.000,00 kn

Redovno održavanje podrazumijeva strojno i ručno čišćenje zelene površine. Tretiraju se tijekom cijele godine, stabla se obrezuju u dijelu godine predviđene za te aktivnosti. Hortikulturno održavanje kao i sadnja novih zelenih površina.

4. Deratizacija i dezinsekcija

UKUPNO: 12.000,00 kn

Izvođač radova Zavod za javno zdravstvo PGŽ sa podizvođačima.

Deratizacija i dezinsekcija obavlja se dva puta godišnje na javnim površinama a naročita se pažnja prostorima oko napuštenih kuća, odvodnih kanala i sl.

Članak 6.

Svi radovi iz ovog Programa izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi općinski načelnik Općine Jelenje.

Članak 7.

Program stupa na snagu objavom u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjivat će se od 01.7.2017. god.

KLASA: 023-01/17-01/1

URBROJ: 2170/04-01-15-17

Dražice, 27. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Luka Zaharija, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1018&mjesto=51218&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr