SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA JELENJE

29.

Na temelju članak 100. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13),19. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) - u daljnjem tekstu: Zakon, članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/ 11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 1. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. donijelo je

P R O G R A M
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Općine Jelenje za 2017. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Jelenje u 2017. godini potiče se primjena djelotvornih mjera koje se čine radi zaštite životnog i zdravstvenog standarda te zbrinjavanja socijalno ugroženih mještana Općine Jelenje.

Članak 2.

Javne potrebe u socijalnoj skrbi usmjerene su unapređenju kvalitete života građana Općine Jelenje, a obuhvaćaju:

1. Program socijalne skrbi Općine Jelenje:

Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Jelenje utvrđeni su korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi Općine, uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak. Svrha socijalnog programa je osigurati građanima viši standard socijalne zaštite od onoga koji se propisuje i osigurava na državnoj razini.

Temeljem Socijalnog programa Općine Odlukom su utvrđena prava:

iz socijalne skrbi:

1.1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,

1.2. pravo na troškove ogrjeva,

1.3. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece,

1.4.pravo na sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću,

1.5.pravo na financiranje marende učenicima OŠ Jelenje Dražice,

1.6.pravo na financiranje produženoga boravka učenicima OŠ Jelenje Dražice

1.7.pravo na sufinanciranje javnog prijevoza učenicima srednje škole i studentima,

1.8.pravo na sufinanciranje javnog prijevoza osobama s invaliditetom,

1.9.pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim davateljima krvi

1.10.pravo na sufinanciranje javnog prijevoza osoba iz članka 10. Odluke

pomoći:

2.1. pomoć za novorođenu djecu,

2.2. jednokratne novčane pomoći,

2.3. pomoć u hrani i osnovnim životnim potrepštinama,

2.4.sufinanciranje pogrebnih troškova.

financiranje

3.1. programa pomoći u nabavi udžbenika,

3.2. redovnog programa Crvenog križa

3.3. poklon bon učenicima 1 razreda osnovne škole

Članak 3.

Raspored sredstava socijalnih programa iz članka 2. Programa vršiti će se u skladu sa kriterijima, odnosno temeljem rješenja o pojedinačnim pravima i po osobnim zahtjevima.

Proračunom Općine Jelenje za 2017. god. planirana su sredstva za:

Socijalni program Općine Jelenje za 2017. god.:
UKUPNO: 658.499,80

Članak 4.

Programom zdravstvene zaštite osigurava se poboljšanje zdravstvenog standarda mještana kroz sufinanciranje programima zdravstvene zaštite te potpore humanitarnim i drugim ustanovama i udrugama kako slijedi:

2. Zdravstveni programi UKUPNO: 103.000,00

2.1. Potpora za savjetovalište za prehranu dojenčadi

Odlukom o socijalnoj skrbi propisano je da roditelji dojenčadi s prebivalištem na području Općine ostvaruju pravo na savjetovalište za prehranu dojenčadi. Posebnim ugovorom reguliraju se prava i obveze između Općine i pružatelja usluge.
Ukupno planirana sredstva: 49.000,00 kn

2.2. Potpora za punktove posebnog dežurstva

Posebnim ugovorom reguliraju se prava i obveze između Općine i pružatelja usluga dežurstva pedijatra i stomatologa.
Ukupno planirana sredstva: 36.000,00 kn

2.3. Potpora za preventivne dijagnostičke pregleda

Posebnim ugovorom reguliraju se prava i obveze između Općine i pružatelja usluga preventivnog dijagnostičkoj pregleda. Pravo ostvaruju građani Općine koje upućuje obiteljski liječnik na preventivni pregled,
Ukupno planirana sredstva: 0,00 kn

2.4. Potpora za palijativnu skrb

Posebnim ugovorom reguliraju se prava i obveze između Općine i pružatelja usluga palijativne skrbi.
Ukupno planirana sredstva: 18.000,00 kn.

3.Potpore socijalno humanitarnim udrugama:
Ukupno planirana sredstva: 80.000,00 kn.

Socijalni i zdravstveni program te potpore socijalno humanitarnim udrugama Općine Jelenje za 2017. god. UKUPNO: 841.499,80 kn

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 01.7.2017. god..

KLASA: 023-01/17-01/1

URBROJ: 2170/04-01-15-17

Dražice, 27. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Luka Zaharija, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1018&mjesto=51218&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr