SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA JELENJE

21.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/ 10, 25/12. i 68/12. 148/13, 94/14), članak 19. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) - u daljnjem tekstu: Zakon, i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 1. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
P R O G R A M
utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje
za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog doprinosa u Proračunu Općine Jelenje za 2016. godinu.

Članak 2.

U 2016. godini planiran je prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 144.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošiti će se za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje u 2017. godini.

Članak 4.

Ovaj Program izvršavati će se ovisno o prilivu sredstava u Proračun Općine Jelenje, te se tijekom godine može mijenjati i dopunjavati ovisno o raspoloživim sredstvima.

Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je Općinski načelnik u cijelosti.

Članak 5.

O izvršenju ovog Programa Općinski načelnik podnijeti će izvješće Općinskom vijeću u prvom tromjesečju nakon isteka godine na koju se ovaj Program odnosi.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 023-01/17-01/1

URBROJ: 2170/04-01-17-9

Dražice, 27. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Luka Zaharija, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1018&mjesto=51218&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr