SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA JELENJE

18.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članak 19. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) - u daljnjem tekstu: Zakon, i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 1. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. usvojilo je

IZVJEŠĆA
o ostvarenju Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2016. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje u 2016. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj dana 14.12.2015. godine, sa I. I Izmjenama programa usvojene na sjednici održanoj dana 14.6.2016. godine.

Općina Jelenje zbog ostavke općinskog načelnika nije donijela u zakonom predviđenom roku Proračun za 2017. godinu, Izvršenje Proračuna za 2016. god., niti izvješće o izvršenju programa. Po provedbi lokalnih izbora održanih 21.5. i 04.6.2017. god pristupilo se zakonskoj obvezi usvajanja Izvješća.

Vlada Republike Hrvatske 02. studenoga 2016. godine imenovala je Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz djelokruga općinskog načelnika Općine Jelenje čije ovlasti sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15 - ispr.) su ograničene i do izbora nove predstavničke i izvršne vlasti osigurava ostvarenje prava i obveza građana i pravnih osoba na području općine, financiranjem nužnih troškova.

Članak 2.

Program održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu ostvaren je kako slijedi:

                                   *Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

           

Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 023-01/17-01/1
URBROJ: 2170/04-01-17-4
Dražice, 27. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Luka Zaharija, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1018&mjesto=51218&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr