SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
OPĆINA PUNAT

33.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 2. sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine donosi

POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Općine Punat

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/09, 13/13) članak 67. mijenja se i glasi:

»Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se elektroničkim putem, a samo u iznimnim slučajevima u pisanom obliku, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća s materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima elektroničkim putem pet dana prije održavanja sjednice, s time da se kao peti dan računa i dan kada je sazvana sjednica. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti, a čemu odlučuje predsjednik općinskog vijeća. Poziv se može na traženje vijećnika poslati i sms porukom.

Ukoliko postoji osobito opravdan razlog materijal se može dostaviti u pisanom obliku do dana održavanja sjednice, na pisani zahtjev vijećnika, na njegovu kućnu adresu ili drugu adresu u Općini Punat koju vijećnik navede Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.«

Članak 2.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/5

URBROJ:2142-02-01-17-5

U Puntu, 20. lipnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr