SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
GRAD KASTAV

28.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/ 01, 60/01, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, i 137/15).) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 1. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR I
IMENOVANJA, SURADNJU S JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 1.

U Odbor za Izbor, imenovanja, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju izabrani su:

1. MIRELLA MLADIN - predsjednica

2. MELITA BRATOVIĆ - zamjenica predsjednice

3. DAVORIN ŠIMUNOVIĆ - član

4. BOJAN FRLAN - član

5. VLADO VILFAN - član

Članak 2.

Djelokrug rada Odbora propisan je člankom 37. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 37/09, 40/09 i 18/13, 25/13 i 18/15.)

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/05

URBROJ: 2170-05-06/1-17-10

Kastav, 26. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik:
Zemir Delić, dipl. oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr