SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
OPĆINA ČAVLE

33.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o porezima Općine Čavle

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se sustav utvrđivanja i naplate poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave kao izvor financiranja jedinica lokalne samouprave. Utvrđuje se vrsta poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanje poreza koji pripada Općini Čavle (u daljnjem tekstu: Općina).

II. Vrste poreza

Članak 2.

Općini pripadaju slijedeći porezi:

1. Porez na potrošnju,

2. Porez na kuće za odmor,

3. Porez na nekretnine.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića (prirodni voćni sokovi i sva osvježavajuća i umjetna bezalkoholna pića, te mineralne i gazirane vode) u ugostiteljskim objektima na području Općine.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovog članka porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obrazac iz stavka 4. ovog članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika zbirno za sve poslovne prostore, na način da se na obrascu iskažu podaci za Općinu.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2% na osnovicu utvrđenu u članku 4. ove Odluke.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koju su vlasnici kuća za odmor na području Općine, godišnje za svaku kalendarsku godinu.

Članak 7.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koristi povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požara, potresa) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaća se 8,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Članak 9.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika dostaviti podatke o kućama, mjestu gdje se nalaze kuće i korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku najkasnije do 31. ožujka godine za koju se razrezuje porez.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor prihod je proračuna Općine.

3. Porez na nekretnine

Članak 11.

Predmet oporezivanju, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

III. Nadležnost i primjena propisa

Članak 12.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. Ove Odluke za Općinu obavlja Porezna uprava, Područni ured Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika - ispostava Rijeka, Riva 16.

Članak 13.

Porezni obveznik dužan je dostaviti dokaze o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze za poreze iz članka 2. Ove Odluke u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 14.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Čavle (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 13/13).

Članak 16.

Sukladno članku 68. Zakona o lokalnim porezima odredbe članka 6. do 10. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 17.

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. srpnja 2017. godine.

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ:2170-03-17-01-3

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1017&mjesto=10008&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr