SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

65.

Na temelju članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 3/15 i 38/15), članka 20. stavak 5. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (»Narodne novine« broj 94/07 i 47/13), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju
lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet
županijskog i lokalnog značaja
na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 7/99, 20/01, 14/03, KLASA: 022-04/08-03/33, URBROJ: 2170/1-05-01/6-08-09 od 13. studenog 2008, KLASA: 021-04/11-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4-11-26 od 27. listopada 2011., KLASA: 021-04/12-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4-12-51 od 13. rujna 2012., »Službene novine« broj 14/13, 3/14, 26/14, 42/14,27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/ 15, 18/16 i KLASA: 021-04/16-01/5, URBROJ: 2170/1-01- 01/4-16-37 od 16. lipnja 2016. godine)u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Lučko područje luke Mali Lošinj sastoji se od: luke Mali Lošinj i Velopin i bazena Poljana-Runjica«,

Iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»- Lučko područje luke Mali Lošinj- bazen Poljana- Runjicana dijelu k.o. Mali Lošinj, čini poligon točaka od 1 do 36 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Članak 2.

Grafički priloggranice lučkog područja kojejepredmet ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Članak 58. Odluke ne odnosi se na lučko područje kojeje predmet ove Odluke.

                                   *Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

                                              

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, nakon čega će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-34

Rijeka, 14. prosinca 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr