SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
GRAD RAB

49.

Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 6. stavak 3. točka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15-ispravak) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 14. lipnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Članak 1.

U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Grada Raba imenuju se:

1. DAMIR MLACOVIĆ, za predsjednika

2. JOSIP POLDAN, za člana

3. MARKO MATIĆ, za člana

4. CHRISTIAN GRCE, za člana

5. DIJANA VRAČAR, za članicu

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/15).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/02

URBROJ: 2169-01-02/3-17-10

Rab, 14. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1015&mjesto=51280&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr