SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 14. Srijeda, 17. svibnja 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

16.

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15.), te članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), na prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 29. sjednici održanoj dana 5. travnja 2017. godine, donijelo je

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2016. GODINU

UVOD

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15.) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave analiziraju stanje sustava civilne zaštite, usvajaju godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. U proračunu se osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite, te obavljaju i drugi poslovi civilne zaštite utvrđeni zakonom.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja (članak 1. st. 2. Zakona o sustavu civilne zaštite).

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe (članak 5. st. 2. Zakona o sustavu civilne zaštite).

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite (članak 17. st. 6. Zakona o sustavu civilne zaštite).

1.STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU VINODOLSKE OPĆINE - PLANSKI DOKUMENTI

1.1.Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća i Plan zaštite i spašavanja

Sukladno odredbama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 30/14. i 67/14.) pristupilo se usklađivanju (reviziji) Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća (u daljnjem tekstu: Procjene ugroženosti) te Plana zaštite i spašavanja Općine Vinodolska općina.

Općinsko vijeće Vinodolske općine donijelo je Odluku o određivanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 2/12.) i Plan zaštite i spašavanja Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.15/13.).

Napomena:

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 2. Zakona predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi Procjenu rizika od velikih nesreća umjesto Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća.

Zakonom nije predviđeno donošenje Plana zaštite i spašavanja.

Sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 1. Zakona, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Plan djelovanja civilne zaštite.

Člankom 97. stavkom 1. Zakona jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 49. stavka 2. Zakona.

Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave doneseni na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) temeljem članka 97. stavak 2. Zakona ostaju na snazi do donošenja procjena rizika od velikih nesreća i planova djelovanja civilne zaštite.

2.STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA - OPERATIVNE SNAGE

U 2016. godini na području Vinodolske općine nije došlo do izvanrednih događaja u kojima su bile angažirane snage civilne zaštite.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 5/13.)

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Općine Vinodolska općina su:

1.Stožer zaštite i spašavanja Općine Vinodolska općina

2.Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Vinodolska općina i povjerenici civilne zaštite

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir

4. Osnovna škola dr. Josipa Pančića

5. Osnovna škola Jurja Klovića

6. Dječji vrtić Cvrčak i mrav

7. Udruga dragovoljaca Domovinskog rata

8.Udruga antifašističkih boraca i antifašista Vinodolske općine

9.Udruga umirovljenika Vinodolske općine

10.Udruge za očuvanje narodnih običaja u naseljima: Bribir, Grižane-Belgrad, Tribalj i Drvenik.

2.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Vinodolska općina općine (»Službene novine PGŽ« broj 24/15.)

U 2016. godini nije bilo potrebe za izvanrednim sazivanjem Stožera.

Napomena:

Zakonom je predviđeno da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave više ne osniva stožer, već izvršno tijelo temeljem članka 24. stavak 1. Zakona osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.

Članovi Stožera civilne zaštite obvezni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje prema Programu osposobljavanja članova Stožera civilne zaštite.

Do osnivanja Stožera civilne zaštite Općine Vinodolska općina mjerodavan je Stožer zaštite i spašavanja Općine Vinodolska općina te ih je potrebno upoznati s novim Zakonom, odnosno sa mjerama, ustrojavanjem, djelovanjem i načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom.

2.2.SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Tijekom 2016. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovnoj djelatnosti nisu imale iznimne aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Vinodolska općina, izuzev svoje redovne djelatnosti (MUP, MORH).

2.3. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativa snaga sustava civilne zaštite.

2.3.1. Vatrogasna zajednica PGŽ

Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice i Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir članovi su Vatrogasne zajednice Primorsko - goranske županije, VII. Operativnog požarnog područja Crikvenica-Vinodol.

2.3.2. Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice

Vinodolska općina zaključila je Sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti KLASA:214-02/16-01/18, URBROJ:3207-03/16-01-2 od 1. srpnja 2016. godine, prema kojem Sporazumu Vinodolska financira redovnu vatrogasnu djelatnost JVP u iznosu od 150.000,00 kuna.

Kapaciteti (ljudski i materijalni) JVP Grada Crikvenice navedeni su u Procjeni i Planu zaštite od požara Općine Vinodolska općina.

U 2016. godini nije bilo značajnijih intervencija na području Vinodolske općine, izuzev redovnih izlazaka na teren. U periodu od 1. siječnja do 31. listopada 2016. godine zabilježeno je 38 intervencija na području Vinodolske općine.

2.3.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir

Zapovjednik operativnog sastava Društva je Marin Rapaić.

Na dan 1. siječnja 2016. godine DVD Bribir brojio je dva vatrogasna odjeljenja s 20 operativnih vatrogasaca s položenim ispitom.

DVD Bribir raspolaže sljedećim vozilima:

– Nissan Pick up, GPV/VT 3 90-30

– Renault Trafic, TVM

– Volkswagen Transporter, TR1 8

– Renault Kangoo, Z1

– MB ATEGO, AC2 7000, 10-2000VT.

Sredstva koja je Vinodolska općina prema Zakonu izdvojila za DVD Bribir u 2016. godini, iznose 280.000,00 kuna.

2.3.4. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

Na području Vinodolska općina nema ustrojenih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu.

2.4.POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša od rizika i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća.

2.4.1. Postrojba civilne zaštite

Na području Vinodolske općine osnovana je postrojba civilne zaštite opće namjene koja broji ukupno 33 pripadnika. Na 23. sjednici Općinskog vijeća Vinodolske općine donesena je Odluka o ustrojavanju postrojbe civilne zaštite na području Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/13.).

2.4.2. Povjerenici civilne zaštite

Na 23. sjednici Općinskog vijeća Vinodolske općine donesena je Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 15/13.), za koje povjerenike su imenovani predsjednici mjesnih odbora s područja Vinodolske općine.

2.4.3. Voditelji skloništa

Na području Vinodolske općine ne postoje skloništa osnovne zaštite.

2.5. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Na području Vinodolske općine djeluje Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Rijeka, te je i tijekom 2016. godine zaključen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2016. godini s iznosom sufinanciranja od 10.000,00 kuna.

U 2016. godini nije bilo potrebe za angažiranjem HGSS- a.

2.6.GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA GRADA NOVI VINODOLSKI

Hrvatski crveni križ organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za navedene aktivnosti potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja. Vinodolska općina je za Gradskim društvom crvenog križa Grada Novi Vinodolski u 2016. godini zaključila Ugovor s iznosom sufinanciranja od 43.000,00 kuna

2.7. UDRUGE GRAĐANA

Udruge građana koja sudjeluju u sustavu civilne zaštite su Lovačko društvo »Vepar« Bribir, Lovačko društvo »Medviđak« Drivenik te Lovačko društvo »Srndać« Grižane, te je za aktivnosti istih izdvojen od ukupno 15.000,00 kuna.

3.PRAVNE OSOBE KOJE SUDJELUJU U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite. Oni su nositelji posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., od interesa za sustav civilne zaštite. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 5/13.).

Pravnim se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama, dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine. Sukladno Odluci, to su:

1.Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir iz Bribira 47., 51253 Bribir

2.Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice, Vinodolska 16, Crikvenica, 51260 Crikvenica

3.Dom zdravlja Crikvenica-Hitna medicinska pomoć, Kotorska bb, 51260 Crikvenica

-Područne Ambulante Vinodolske općine u Bribiru i Grižanama

4.Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski, 51250 Novi Vinodolski

5.Centar za socijalnu skrb Crikvenica, Braće Cvetića 2, 51260 Crikvenica

6.Veterinarska ambulanta Crikvenica d.o.o., Kotorska 28, 51260 Crikvenica

7.HEP Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane
P.P. HE ZAPAD, HE VINODOL Tribalj, Sušik 15, 51243 Tribalj

8.SANDO d.o.o. Crikvenca, Tončićevo 5, 51260 Crikvenica

9.AUTO ČAVRAK d.o.o. (Autoprijevoznik) Drivenik 7b, 51242 Drivenik

10.KTD Vodovod »Žrnovnica« d.o.o. Dubrova 22., 51250 Novi Vinodolski

11.Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Trg Ivana Mažuranića 1., 51250 Novi Vinodolski

12.»DLS« d.o.o. Rijeka, M. Barača 19, 51 000 Rijeka

13.VIA-TRADE-Trgovina na veliko i malo papiratom robom i uredskom opremom, vl. Đurđa Domijan, Ul. Vladimira nazora 7/a, 51260 Crikvenica

14.Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, Brajšina 13., 51000 Rijeka

15.KONZUM d.d.-trgovine u:

-Konzum P- 288 Bribir, Bribir 19., 51253 Bribir

-Konzum P- 509 Tribalj, Tribalj bb

-Konzum P- 510 Grižane 47, 51244 Grižane

16.»Jela« d.o.o. Crikvenica, Frankopanska 13., 51260 Crikvenica

17.Autoprijevoz-građevinski iskopi Toni Mataija, Bribir

18.Građevinski iskopi-obrt Davor Saftić, Bribir, Poduljin 5

19.Građevinski iskopi-obrt STANKO STANIĆ, Sv. Vid 17. Bribir, 51253 Bribir

20.Lovačko društvo »VEPAR«, Bribir, Bribir 34.

21.Lovačko društvo »SRNDAĆ«, Grižane 34, 51244 Grižane

22.Lovačko društvo »MEDVIĐAK«, Drivenik-Tribalj, Drivenik 6, 51242 Drivenik

23.INDEKO d.o.o. usluge mehaničkih i kemijskih čišćenja postrojenja i opreme Korzo 40, 51000 Rijeka

S pravnim osobama u sustavu civilne zaštite na području Vinodolske općine zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Vinodolske općine.

Osim redovnih aktivnosti, sve navedene pravne osobe tijekom 2016. godine nisu bile aktivirane na poslovima civilne zaštite.

4.OPERATIVNE SNAGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU VINODOLSKE OPĆINE, A NISU U NADLEŽNOSTI OPĆINE TE POSTUPAJU PREMA VLASTITIM OPERATIVNIM PLANOVIMA

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima, te se pozivaju, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća, su:

Županijske snage

1. Zavod za hitnu medicinu PGŽ - ispostava Crikvenica

2. Dom zdravlja PGŽ - ispostava Crikvenica

3. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ,

4. Županijska uprava za ceste PGŽ

5. Županijski operativni centar PGŽ

6. »Autotrans« PJ Crikvenica.

Državne snage

7.MUP, Policijska uprava primorsko goranska, Policijska postaja Crikvenica

8. Centar za socijalnu skrb Crikvenica

9.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka

10.Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Područni odjel Rijeka

11.HEP, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Crikvenica

12.Hrvatske vode, VGO Rijeka - Vodnogospodarska ispostava za mali sliv »Kvarnersko primorje i otoci« sa sjedištem u Rijeci

13.Hrvatske šume - Uprava šuma Senj, Šumarija Crikvenica,

14.Hrvatske ceste - Ispostava Rijeka

Materijalni i ljudski resursi svih navedenih subjekata navedeni su u Procjeni i Planu zaštite i spašavanja Općine Vinodolska općina.

5.OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

5.1.ZAHTJEVI CIVILNE ZAŠTITE U PROSTORNIM PLANOVIMA

Prostorni plan uređenja Vinodolske općine usklađen je sa županijskim prostornim planom uređenja.

5.2.EDUKACIJA GRAĐANA, DJECE U ŠKOLAMA I VRTIĆIMA

Tijekom 2016. godine održane su edukacije koje se odnose na civilnu zaštitu. Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice održava predavanja vezana za zaštitu od požara za predškolski i školski uzrast.

5.3. USPOSTAVA SUSTAVA UZBUNJIVANJA

U Vinodolskoj općina postoji sirena instalirana na Vatrogasnom domu.

5.4. OSTALO

U Vinodolskoj općini sustavno se provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području Općine.

6. ZAKLJUČAK

Temeljem ove Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine predlaže se sljedeći zaključak:

U 2016. godini u Vinodolskoj općini nisu zabilježene ugroze, veće katastrofe i nesreće, te nije bilo potrebe za angažiranjem snaga civilne zaštite.

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15.) prestao je važiti Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04., 79/ 07., 38/09. i 127/10.).

Aktivnosti Vinodolske općine do donošenja Zakona o sustavu civilne zaštite bile su organizirane temeljem Zakona koji je prestao važiti, a aktivnosti temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, nisu realizirane jer nisu doneseni provedbeni akti temeljem kojih bi se organizirao sustav civilne zaštite.

Potrebno je revidirati dokumente koji proizlaze iz područja sustava civilne zaštite donošenjem sljedećih odluka: Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Općine Vinodolska općina, Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite, Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Vinodolske općine.

Kako bi se sustav civilne zaštite Vinodolske općine nadalje adekvatno osposobljavao za djelovanje, potrebno je snage usmjeriti prvenstveno na obučavanje, uvježbavanje kao i daljnje opremanje. Poželjno je održati, u suradnji s DUZS Područnim uredom Rijeka, jednu stožernu vježbu godišnje.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Vinodolske općine za 2016. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/2

URBROJ.2107-03/17-01-04-284

Bribir, 5. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1014&mjesto=91253&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr