SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
GRAD RAB

35.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15-ispravak), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), te članaka 22. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA
RABA U KULTURI ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Programa), utvrđuje se financiranje programskih aktivnosti u kulturi koje provode ustanove u kulturi: Pučko otvoreno učilište i Gradska knjižnica Rab, udruga u kulturi: Klapa SOZAL, te financiranje uređenja i održavanja objekata u kulturi.

Članak 2.

Za provođenje Izmjena i dopuna Programa osigurana su sredstva u I. Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu, ukupnog iznosa od 4.130.100,00 kn za Pučko otvoreno učilište Rab, 505.300,00 kn za Gradsku knjižnicu Rab, 284.400,00 kn za Udruge, manifestacije i donacije u kulturi, te 850.000,00 kn za uređenje i održavanje objekata u kulturi.

Članak 3.

Raspored sredstava iz Izmjena i dopuna Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj I. Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava i podnosi godišnje izvješće o ostvarivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

S korisnikom iz članka 2., Klapom SOZAL sklopit će se Ugovor o sufinanciranju iz I. Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna za 2017. godinu.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/03

URBROJ: 2169-01-02/7-17-1

Rab, 12. travnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag.ing.agr.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1012&mjesto=51280&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr