SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA MRKOPALJ

11.

Temeljem članka 23. stavka 3. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (SN PGŽ 24/09,34/09-ispr.,13/13, 19/13), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 04. travnja 2017. godine donosi

ODLUKU
o prijenosu vlasništva nad komunalnim vodnim
građevinama na području Općine Mrkopalj

Članak 1.

Sukladno odredbi članka 23. stavak 3. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su javnog isporučitelja vodnih usluga.

Članak 2.

Općina Mrkopalj prenosi pravo vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Mrkopalj u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Supilova 173, OIB 13670112490, (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) bez naknade. Omjer poslovnih udjela Grada Delnica i općina Skrad, Brod Moravice, Ravna Gora, Mrkopalj, Fužine i Lokve, kao osnivača i članova trgovačkog društva Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice ostaje nepromijenjen.

Članak 3.

Popis komunalnih vodnih građevina iz članka 2. ove Odluke koje se prenose na Isporučitelja, sa ukupnom knjigovodstvenom vrijednosti od 266.771,56 kn na dan 31.12.2016. godine, daje se u privitku ove Odluke. Objekti javne vodoopskrbe i javne odvodnje iz stavka 1. ovog članka prenose se u viđenom i zatečenom stanju na dan donošenja ove Odluke.

Članak 4.

Isporučitelj je dužan evidentirati komunalne vodne građevine iz točke 3. Odluke u svojim poslovnim knjigama u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke. Isporučitelj je dužan komunalne vodne građevine predane u vlasništvo održavati, čuvati i koristiti za namjene kojima služe.

Članak 5.

Komunalne vodne građevine ne mogu se opteretiti založnim pravom niti biti predmetom ovrhe, ne mogu ulaziti u stečajnu ili likvidacijsku masu te se u slučaju stečaja ili likvidacije Isporučitelja izlučuju u vlasništvo Općine Mrkopalj, koji je, u smislu članka 202. stavka 1. Zakona o vodama, njegov izravni osnivač.

Članak 6.

Temeljem ove Odluke sklopit će se ugovor o prijenosu komunalnih vodnih građevina na Isporučitelja, sa potrebnim tehničkim i financijskim određenjem komunalnih vodnih građevina, te se ovlašćuje Općinski načelnik za potpisivanje ugovora.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-01/17-01/01

URBROJ: 2112-05-01-17-7

Mrkopalj, 04.travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr