SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA VRBNIK

13.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13), članka 191. Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 16/04, 43/07, 53/07-ispravak, 22/ 16 i 26/16- pročišćeni tekst) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 21. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU
O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA
'UVALA MELSKA' (UPU 4)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja 'Uvala Melska' (Risika) - površine za izdvojenu ugostiteljsko-turističku namjenu T25 zajedno s R12 (UPU 4, u daljnjem tekstu: Plan).

I.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu Plana je:

.Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/ 13)

.Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 148/10 (prestao važiti) i 9/11) (u daljnjem tekstu: Pravilnik)

.Prostorni plan uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/04, 43/ 07, 53/07-ispr.,22/16 i 26/16- pročišćeni tekst).

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik.

Stručni izrađivač Plana će biti pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 136/15), (u nastavku: stručni izrađivač).

II. RAZLOZI IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 3.

Obveza izrade Urbanističkog plana utvrđena je Prostornim planom uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/04, 43/07, 53/07- ispr., 22/16 i 26/16- pročišćeni tekst). Urbanističkim planom uređenja odredit će se detaljni prostorni razvoj zone s osnovom prostornog i funkcionalnog rješenja te uvjetima i oblikovanjem užih prostornih cjelina u svrhu privođenja prostora planiranoj namjeni.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/04, 43/07, 53/07-ispr., 22/16 i 26/16- pročišćeni tekst). te obuhvaća površinu za izdvojenu ugostiteljsko-turističku namjenu T25(4 ha) zajedno s površinom za gradnju građevina sportsko-rekreacijske namjene R12 (3,57 ha), ukupno veličine oko 7,57 hektara.

IV.SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana je 7,57 ha. Građevinsko područje u cijelosti je neizgrađeno.

Teren je u nagibu prema moru, odnosno prema istoku s manjim padom terena u središnjem i zapadnom dijelu građevinskog područja. Raspon visinskih kota je od cca20 m n.v. na sjeveroistočnom dijelu zone do cca80 m n.v. na jugozapadnom dijelu zone. Svojim istočnim dijelom obuhvat je udaljen cca70 m od obalne crte, a građevinsko područje unutar obuhvata udaljeno je cca 130 m od obalne crte.

Područje je obraslo gustom i visokom samoniklom vegetacijom.

Zona je komunalno potpuno neopremljena. Unutar obuhvata se nalazi bujični vodotok Melska.

Unutar obuhvata nema zaštićenih dijelova prirode, ali je to dio područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja Općine Vrbnik, određuju se sljedeći ciljevi Plana:

-utvrditi prostorni raspored i način uređenja građevinskog područja prvenstveno za gradnju turističkog naselja te sportsko- rekreacijskih sadržaja s detaljnom namjenom površina unutar prostornih cjelina,

-utvrditi uvjete za racionalno korištenje prostora i zaštitu u svim elementima korištenja,

-po prostornim cjelinama utvrditi kapacitete i vrstu smještaja, prateće sadržaje i prostorno planske pokazatelje izgradnje,

-osigurati prostorne preduvjete za dobru, sigurnu i ekonomičnu regulaciju prometa kao i dovoljne površine za promet u mirovanju,

-prilaz zoni planiran je preko postojećeg priobalnog puta, novim cestovnim priključkom ili neposredno,

-osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje zone,

-utvrditi mjere zaštite krajobraznih, prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti te mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš sagledavajući sve aspekte.

Programska polazišta Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu, su:

-Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 32/13);

-Prostorni plan uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/04, 43/ 07, 53/07-ispr., 22/16 i 26/16- pročišćeni tekst).

VI.POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7-.

Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna izrada stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih), nego će se u izradi koristiti postojeća prostorno planska dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

VII.NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke o izradi. Stručni izrađivač s kojim Općina Vrbnik sklopi ugovor o izradi Plana izraditi će stručno rješenje na temelju kojeg će se provesti javna rasprava.

VIII.VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:1000, na odgovarajućoj digitalnoj katastarsko-topografskoj podlozi u HTRS96/ TM kartografskoj projekciji.

IX.POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

Zahtjeve (podaci, planske smjernice i dokumenti) iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će Nositelj izrade zatražiti od nadležnih javnopravnih tijela:

-Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka;

-Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;

-Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Primorsko-goranska, Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Ulica žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka;

-Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb

-Ministarstvo poljoprivrede, ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka;

-Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka;

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk;

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka;

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka;

-Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

-Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

-Hrvatske ceste d.o.o., Odjel za studije, zakonsku i tehničku regulativu, Vončinina 3, 10000 Zagreb;

-Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka;

-Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka;

-HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;

-HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb;

-HEP - ODS d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 5, 51000 Rijeka;

-HEP - ODS d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 Krk;

-HEP - Obnovljivi izvori energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb;

-Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk;

-Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk;

-Hrvatska pošta d.d. - Poštansko središte Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 30 dana od dana dostave ove Odluke. Zahtjevi se mogu dati samo ukoliko su direktno vezani uz obuhvat izrade Plana. U zahtjevima za izradu prostornog plana moraju se navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve za izradu Plana u roku iz stavka 2. Ovogčlanka smatra se da zahtjeva nema.

Ako se u tijeku izrade Plana za to ukaže potreba u postupak izrade bit će uključenii drugi sudionici.

X.PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka obvezne dostaviti podatke, planske smjernice i/ili dokumente iz područja svoje nadležnosti je 30 dana od dana zaprimanja poziva.

Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga Plana je 20 radnih dana od dobivanja prethodnih zahtjeva i svih relevantnih podloga.

Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13).

Planirani rok za izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana je 15 radnih dana od dana prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi.

Rok za usvajanje Plana je najviše 30 dana o dana pribavljanja suglasnosti na Plan.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Financiranje izrade Plana provest će se sukladno članku 167. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) na način da će izradu Plana u cijelosti financirati ADRIA BADROV d.o.o., Valica 62, 51511 Malinska, kao zainteresirana osoba, vlastitim novčanim sredstvima.

Troškove izgradnje komunalne infrastrukture do obuhvata Planadefinirat će se nakon što se realizira mogućnost financiranja iz EU fondova a u zoni obuhvata Plana troškove uređenja građevinskog zemljišta i izgradnje komunalne infrastrukture snosi investitor što će se urediti posebnim ugovorom.

Općina Vrbnik ne preuzima obvezu uređenja građevinskog zemljišta do zone obuhvata Plana ni u zoni obuhvata Plana.

Međusobni odnos nositelja izrade UPU-a i nositelja financiranja njegove izrade (investitora) uredit će se posebnim ugovorom.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke:

.Tijelima i osobama određenim posebnim propisima navedenim člankom 10. ove Odluke

.Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Općina Vrbnik će po objavi ove Odluke u službenom glasilu, na mrežnim stranicama Općine Vrbnik i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obavijestiti javnost o izradi Plana.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-03/17-01/05

URBROJ: 2142-07-03-17-1

Vrbnik, 11. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr