SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA VRBNIK

12.

Na temelju odredbe članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13), Odluke o izradi III. Dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/17) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/ 13) te uz prethodno pribavljeno mišljenje Javne ustanove - Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije (KLASA: 350-02/17-10/4; URBROJ: 69-02/3-17-2, od 31. ožujka 2017. godine) da je III. Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik usklađena s Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/13) i suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije (KLASA:350-02/17-11/32, URBROJ:531-05-17-3 od 11. travnja 2017.), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 21. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU
O DONOŠENJU III. DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBNIK

A. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se III. Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/04, 43/07, 53/07-ispravak, 22/16 i 26/16- pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu Plan).

(2) Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom III. Dopuna Prostornog plana Općine Vrbnik, izrađen i ovjeren od tvrtke JURCON PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Gotalovečka 4A.

(3) Plan se donosi za područje Općine Vrbnik, kao jedinice lokalne samouprave, a granice obuhvata su građevinsko područje naselja Risika (NA2_1) u površini od 50,60 ha i Garica(NA3_1) u površini od 23,91 ha, prikazane na kartografskim prikazima ovog Plana.

Članak 2.

(1) Plan se sastoji od elaborata koji prema Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/ 13, u daljnjem tekstu: Zakon) sadrži sljedeće dijelove:

-Tekstualni dio (odredbe za provedbu prostornog plana) s općim prilozima i

-Grafički dio (kartografski prikazi).

(2)Tekstualni dio sadrži odredbe za provedbu prostornog plana, koje sadrže izmjene i dopune odredbi za provedbu PPUO Vrbnik, opći prilozi sadrže obrazac prostornog plana s podacima o naručitelju i nositelju izrade te o izrađivaču prostornog plana s dokazima o tome.

(3) Grafički dio sadrži sljedeće kartografske prikaze, koji zamjenjuju odgovarajuće kartografske prikaze važećeg Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik:

-4. Građevinska područja - 4.3.Risika, Uvala Petrina, Uvala Melska - III. Dopuna (MJ 1:5.000) i

-4. Građevinska područja - 4.4.Garica, Donja Garica, Kampelje (MJ 1:5.000) - III. Dopuna.

B. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 3.

U Prostornom planu uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/04, 43/07, 53/07-ispravak, 22/16 i 26/16- pročišćeni tekst) članak 137. mijenja se i glasi:

'(1) Prostornim se planom određuje pet zasebnih sustava javne odvodnje otpadnih voda (model razdjelne kanalizacije), te njima pripadajuće građevine i instalacije (kolektori, crpke, uređaji za pročišćavanje, ispusti) - za naselje Vrbnik, za naselje Garica, za naselje Risika, te za sva turistička naselja uz obalu: u uvali sv. Juraj (Potovošće), uvali Melska, i uvali Petrina.

(2) U skladu sa izrađenim idejnim projektima odvodnje za pojedina naselja treba prostorno-planskom dokumentacijom predvidjeti lokacije za crpne stanice i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda.

(3) U samom naselju Vrbnik treba predvidjeti mogućnost ispuštanja otpadnih voda u more, s manjim uređajima za pročišćavanje kod crpne stanice Vajavina kapaciteta do 1500 ES do izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda cijelog naselja. Karakteristike efluenta moraju biti u skladu s posebnim propisom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

(4) Prema Zakonu o vodama postupanje s otpadnim vodama na području Vrbnika određeno je Odlukom o odvodnji otpadnih voda. U skladu s istim Zakonom, pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u građevine javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje otpadnih voda odnosno na drugi način sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda Općine Vrbnik.

(5) U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu te Zakonom o vodama, za odvodnju oborinske vode s javnih površina nadležan je upravitelj sustavom za odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih, lokalnih prometnica, odnosno jedinica lokalne samouprave ili komunalno društvo.

(6) Za naselja u unutrašnjosti otoka: Garica i Kampelje odvodnja otpadnih voda u prvoj fazi rješavati će se individualno putem nepropusnih sabirnih jama do veličine 10 ES na način prihvatljiv sa aspekta zaštite okoliša u skladu s higijensko-tehničkim uvjetima, a u drugoj fazi se planira izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za naselje Garica. Uređaj mora biti odgovarajući, a karakteristike efluenta moraju odgovarati važećem posebnom propisu o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

(7) Na izgrađenom dijelu te neizgrađenom - uređenom dijelu građevinskog područja naselja Vrbnik, Garica i Risika iz stavka (1) ovog članka do izgradnje zatvorenog sustava javne odvodnje obavezna je izgradnja nepropusnih sabirnih jama do veličine 10 ES na način prihvatljiv sa aspekta zaštite okoliša, a za više od 10 ES mora se izvesti vlastiti uređaj za pročišćavanje. Uređaj mora biti odgovarajući, a karakteristike efluenta moraju odgovarati važećem posebnom propisu o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

(8) Za poslovne zone Mestinjak istok K12 odvodnja otpadnih voda rješavat će se prema čl. 181 stavak 11. ovih Odredbi.

(9) Iznimno, ukoliko ekonomsko-tehnička analiza u višim fazama projektiranja pokaže da je ekonomski isplativije i tehnički svrsishodnije objedinjavanje pet zasebnih kanalizacijskih sustava u jedan ili više kanalizacijskih sustava sa jednim centralnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda može se odstupiti od stavka (1) ovog članka.

(10) Za OPG »Zadraženj pod Hlamom« koji se nalazi u neistraženim područjima vodozaštite odvodnja otpadnih voda rješavat će se prema čl. 181. stavak 11. ovih Odredbi.

(11) Za kvalitetno zbrinjavanje oborinskih voda, a prije njihovog upuštanja u sustav oborinske kanalizacije na svim većim parkirališnim i manipulativnim površinama (preko 350 m2) obavezna je ugradnja separatora mineralnih ulja.

(12) Zbog zaštite postojećih i planiranih sadržaja, prvenstveno u naseljima Vrbnik i Risika potrebno je izraditi studiju (elaborat) o odvodnji oborinskih voda i provesti njegovu daljnju razradu do nivoa glavnog projekta.'

Članak 4.

U članku 142. dodaje se na kraju novi stavak koji glasi:

'Trafostanice 20/0.4 kV i srednjenaponski kabelski vodovi mogu se graditi i u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja za koja još nisu doneseni planovi užeg područja (UPU), uz prethodnu suglasnost Općine Vrbnik.'

Članak 5.

U članku 185. stavak 1. mijenja se i glasi:

'Mjere za zaštitu mora obuhvaćaju:

-mjere ograničenja izgradnje u zaštićenom obalnom području mora (ZOP), području od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku:

-pojas u širini 1000m od obalne crte Općine Vrbnik i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte, određuje se kao osobito vrijedno područje pod zaštitom i od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku (Zakon o prostornom uređenju, Nar. nov., br.153/13). Vrijedno područje čuva se u svrhu zaštite obalnog područja mora, ostvarenja ciljeva svrhovitog, održivog i gospodarski učinkovitog razvoja.

-osim ograničenja izgradnje u građevinskim područjima temeljem Zakona, a koja su određena u ovom Planu, posebno se ovim Planom određuje da u svim građevinskim područjima (postojećim i planiranim) u pojasu širine 15 m od morske obale treba osigurati prolaz uz obalu i zabraniti novu izgradnju. Samo građevine koje po prirodi svoje funkcije moraju biti na samoj obali ili one koje pripadaju krugu općeg interesa mogu se smještavati na obali mora,

-na području Općine Vrbnik u pojasu širine 1000 m od obalne linije, izvan građevinskih područja određenih ovim Planom moguća je izgradnja samo građevina infrastrukture sukladno članku 93., uređenje pješačkih staza i prostora za odmor sukladno članku 122. ovih Odredbi te uređenje prirodnih i uređenih morskih plaža sukladno članku 91. ovih Odredbi, sportsko rekreacijske građevine, građevine za potrebe uzgoja bilja

-mjere za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja, od kojih je primarna izgradnja javnih sustava za odvodnju otpadnih voda (zajednički ili zasebni), određenih ovim Planom, te

-zabrana nove izgradnje unutar neuređenih dijelova građevinskih područja naselja i unutar građevinskih područja izdvojenih namjena izvan naselja do mogućnosti priključenja na sustave odvodnje.'

C. ZAVRŠNEODREDBE

Članak 6.

(1) Izvornik elaborata Plana ovjerava predsjednik Općinskog vijeća.

(2) Izvornik je izrađen u 4 (četiri) primjerka.

(3) Po primjerak izvornika s odlukom o donošenju dostavit će se:

.Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja,

.Javnoj ustanovi - Zavoduza prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

.Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik,

.Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije - Ispostava Krk, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave odluke u službenom glasilu.

(5) Elaborat Plana, kao digitalni zapis na CD/DVD mediju, pohranit će se u arhivi Općine Vrbnik.

(6) Uvid u elaborat Plana može se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516 Vrbnik.

Članak 7.

(1) Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

(2)Za tumačenje Odluke nadležno je Općinsko vijeće.

KLASA: 350-01/17-01/01

URBROJ: 2142-07-03-07-11

Vrbnik, 11. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr