SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA PUNAT

11.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat, na 30. sjednici održanoj dana 7. travnja 2017. godine donosi

ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Punat za 2017. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2017.godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/16), članak 28. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz uvjete i na način propisan Zakonom.

Općina je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija.

Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine u iznosu do 5 % dospjelih izdanih jamstava.

Ugovore o jamstvu sklapa Općinski načelnik.

Općina Punat će izdati suglasnost i jamstvo za zaduživanje Ponikve voda d.o.o. Krk, za »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« u iznosu od 45.000.000,00 kn, uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove, od čega je pripadajući iznos jamstva Općine Punat 9,92% i iznosi 4.464.000,00 kn uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove.

Općinski načelnik ovlašćuje se sklopiti ugovor o jamstvu te izdati instrumente osiguranja naplate obveza po danom jamstvu, zadužnice i bjanko mjenice s mjeničnim očitovanjem, a po dobivenoj suglasnosti ministra financija za izdavanje suglasnosti i jamstva za zaduživanje Ponikve voda d.o.o..

Ukupna dana jamstva Općine Punat iznose 4.464.000,00 kn.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u » Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/3

URBROJ:2142-02-01-17-6

U Puntu, 7. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1011&mjesto=51521&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr