SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
GRAD CRES

22.

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 82/15) i člankom 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ broj 29/09 14/13.), Gradsko vijeće na sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine donosi sljedeći

GODIŠNJI PLAN
RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU GRADA CRESA ZA 2016. GODINU

UVOD

Zakonom o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika.

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Cresa za 2016. godinu sadrži pravac razvoja civilne zaštite s planovima njihove realizacije odnosno kako bi se ostvario željeni rezultat misije i razvojne vizije s konačnim ciljevima.

Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je s mogućnostima financijskih sredstava u Grada Cresa koji će se odvojiti za sve subjekte u sustavu civilne zaštite, a za promatrano razdoblje.

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Cresa za 2015.- 2016. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Cresa od 2016. do 2019. godine, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2016. godinu:

1. Gradsko vijeće donosi:

a.Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2015-2016. godinu

b.Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima

2. Gradonačelnik donosi:

a. Plan vježbi civilne zaštite

b.tijekom godine je potrebno imenovati povjerenike civilne zaštite

3.Stožer civilne zaštite - Stožer zaštite i spašavanja

a.održava sastanak u travnju i studenom 2016. godine

b.nastavak edukacije članova Stožera CZ

4. Dobrovoljna vatrogasna društva DVD Cres

a.djeluju sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme)

5. Postrojba civilne zaštite

a.Sudjeluje na vježbi civilne zaštite u organizaciji DUZS Rijeka,

b.Nastavak edukacije zapovjednika skupina i članova postrojbe,

c.Nastavak opremanja članova postrojbe skupnom i osobnom opremom.

6. Povjerenici civilne zaštite

a.imenovanje povjerenika civilne zaštite

b.povjerenici se opremaju majicama, radnim kombinezonima, rukavicama, kapama, prslucima

9. Pravne osobe koje pružaju usluge

a.potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u Odluci o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje

b.dostava izvadaka iz Plana civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke

Do osnivanja stožera civilne zaštite Grada Cresa mjerodavan će biti Stožer zaštite i spašavanja Grada Cresa.

Također do donošenja ostalih provedbenih akata ostaju na snazi:

-Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Grada Cresa.

-Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Cresa.

-Odluka o formiranju i imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Cresa.

-Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Cresa.

-Plan zaštite i spašavanja Grada Cresa.

-Plan civilne zaštite Grada Cresa.

Financiranje sustava civilne zaštite po prijedlogu proračuna Grada Cresa za 2016. godinu po pozicijama prikazano je u Tablici 1. ovoga Plana.

Financiranje sustava civilne zaštite za 2017. i 2018. godinu bit će utvrđeno projekcijom proračuna Grada Cresa za navedene godine.

Klasa: 351-01/17-1/1

Ur.br:2213/02-01-17-04

Cres, 7. travnja 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Tablica 1. Financiranje sustava civilne zaštite

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr