SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
GRAD CRES

16.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 7. travnja 2017. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU CRESU ZA 2016. GODINU

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2016. godinu (»Službene novine« br. 38/15, 13/16 i 31/ 16).

Tekst Izvješća Gradonačelnika iz stavka 1. ove točke čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Ovaj zaključak i izvješće objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/17-1/5

Ur.broj: 2213/02-01-17-3

Cres, 7. travnja 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2016. godinu

Sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2016. godinu (»Službene novine« br. 38/15, 13/16 i 31/16), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2016. godinu, do 31. prosinca 2016. godine realizirani su sljedeći radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Klasa: 363-02/17-1/5

Ur.broj: 2213/02-01-17-2

Cres, 7. travnja 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr