SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 10. Utorak, 4. travnja 2017.
GRAD RAB

28.

Na temelju odredbe članka 28. stavka 1. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/ 95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/ 15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 4. travnja 2017. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom I. izmjenom i dopunom Programa određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Raba za 2017. godinu, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

I.ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

-Održavanje i čišćenje slivnika

-Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala

II.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

-Čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina,

- Sanacija divljih deponija

III.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza,

- Uređenje javnih površina

-Nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama,

-Održavanje javnih WC-a

IV.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

-Radovi na betonskom kolniku

-Radovi na neuređenom kolniku

-Vertikalna i horizontalna signalizacija

-Održavanje bankina

-Košenje trave i orezivanje grmlja u zakonskom profilu ceste

-Održavanje potpornih i obložnih zidova

-Zimsko održavanje

V.ODRŽAVANJE GROBLJA

-Košnja i čišćenje groblja

-Po potrebi intenzivno čišćenje i pometanje te obilazak za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda

-Održavanje zidane i metalne građe

-Ručno čišćenje staza

-Nabavka komunalne opreme

VI.JAVNA RASVJETA

-Utrošak električne energije,

-Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

VII.ODRŽAVANJA OBJEKATA ŠKOLSKOG,
ZDRASTVENOG I SOCIJALNOG SADRŽAJA

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6.100.000,00 kuna.

1. Komunalna naknada 6.100.000,00 kn

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/02

URBROJ: 2169-01-02/7-17-28

Rab, 4. travnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1010&mjesto=51280&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr