SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 10. Utorak, 4. travnja 2017.
OPĆINA MRKOPALJ

5.

Na osnovi članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 70/09, 153/09, 49/11, 48/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 147/14) te članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 24/09, 34/09 - ispr., 13/ 13,19/13), Općinsko vijeće općine Mrkopalj na sjednici održanoj 04. travnja 2017. godine donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju način određivanja visine i plaćanja komunalnog doprinosa, na području Općine Mrkopalj ( u daljnjem tekstu: Općina)

Odredbe ove odluke na odgovarajući način se primjenjuju i kod određivanja visine i plaćanja komunalnog doprinosa na području općine u postupcima koji se vode temeljem zakona kojim se uređuje postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama.

Članak 2.

U Općini Mrkopalj utvrđuju se područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa:

I. zona:

Naselje Mrkopalj

Naselje Sunger osim ul. Bukovac Sungerski

II. Zona:

Naselje Tuk Mrkopaljski

Naselje Tuk Vojni

Naselje Brestova Draga

III. zona

Naselje Begovo Razdolje

Ul. Bukovac Sungerski u naselju Sunger

Članak 3.

Utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa u kn/m3 građevine (kn/m3) sa planiranom raspodjelom sredstava:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Komunalni doprinos iznosi 5% iznosa propisanog člankom 3. ove Odluke za izgradnju novih ili rekonstrukciju (dogradnja ili nadogradnja) postojećih građevina :

-namijenjenih opskrbi pitkom vodom,odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, održavanju čistoće naselja, skupljanja i obradi komunalnog otpada,

-šumske prometnice (šumske ceste,vlake i stalne žičare) kao i drugi objekti u šumama namijenjeni gospodarenju i zaštiti šuma,

-za potrebe lovstva,

-za vatrogasnu djelatnost,

-za socijalnu skrb i zdravstvo,

-za kulturnu i društvenu djelatnost,

-za odgojne i obrazovne ustanove,

-za športsku djelatnost,

-za poljoprivrednu djelatnost.

Članak 5.

Komunalni doprinos iznosi 20% iznosa propisanog člankom 3. ove Odluke za gradnju, rekonstrukciju i dogradnju obiteljskih kuća, garaža i spremišta investitorima koji na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište na području Općine Mrkopalj kada se gradi,rekonstruira ili dograđuje stambeni prostor za svoje stanovanje ukupne veličine do 800 m3 obujma.

Komunalni doprinos iznosi 30% iznosa propisanog člankom 3.ove Odluke kod gradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili prenamjene poslovnog prostora za smještaj gostiju te pripremu i posluživanje jela, investitorima registriranim za obavljanje navedene ugostiteljske djelatnosti, koja na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište odnosno sjedište tvrtke na području Općine Mrkopalj .

Komunalni doprinos iznosi 30% iznosa propisanog člankom 3.ove Odluke kod gradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili prenamjene poslovnog prostora za obavljanje proizvodnih i proizvodno-uslužnih obrtničkih djelatnosti, investitorima registriranim za obavljanje navedenih obrtničkih djelatnosti, koje na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište i sjedište obrta na području Općine Mrkopalj.

Članak 6.

Komunalni doprinos se plaća po m3 građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje,komunalni doprinos se obračunava na nastalu razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka za otvorene bazene ,otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni doprinos se obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m 3 građevina u toj zoni.

Članak 7.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine utvrđenog prema važećem Pravilniku, odnosno površine građevine iz stavka 2. prethodnog članka i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa propisanog člankom 3. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 8.

Komunalni doprinos obveznik je dužan plaćati odjednom uplatom na žiro-račun Općine Mrkopalj, na osnovi izvršnog rješenja o komunalnom doprinosu.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, općinski načelnik može, na pisani zahtjev obveznika plaćanja, odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa na razdoblje od najduže 24 mjeseca i uz valutnu klauzulu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR na dan nastanka obveze.

Iznos mjesečnog obroka iz stavka 2. ovog članka ne može biti niži od 300,00 kn.

Obvezniku plaćanja odobrit će se obročno plaćanje komunalnog doprinosa ukoliko dostavi odgovarajuće osiguranje: hipoteka, suglasnost s administrativnom zabranom na plaći(mirovini), mjenicu, zadužnicu.

U slučaju kada Obveznik ne plati dva uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

Na dospjele i nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća na neplaćene javne prihode.

Članak 9.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se po službenoj dužnosti na osnovi dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi ili na zahtjev stranke.

Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovog članka.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka ,u slučaju odobrenja zahtjeva za odgodom plaćanja komunalnog doprinosa odnosno odgodom početka plaćanja komunalnog doprinosa u slučaju obročne otplate , u suglasju sa odredbama zakona kojim se uređuje postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama ,obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od proteka odgodnog roka.

Članak 10.

Općinski načelnik može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, za vatrogasnu djelatnost, športu, te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, građevine koje služe isključivo za poljoprivrednu proizvodnju investitorima koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu Općine Mrkopalj i Primorsko-goranske županije.

Općinski načelnik može osloboditi djelomično ili u cijelosti obveze plaćanja investitore koje grade građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u suvlasništvu Općine Mrkopalj i Primorsko-goranske županije te investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture i trgovačka društva koja grade objekte od posebnog interesa za Općinu Mrkopalj.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj utvrđuje posebnom odlukom koji su objekti od posebnog interesa za Općinu Mrkopalj.

Članak 11.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 10. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Mrkopalj iz sredstava poreznih prihoda.

Članak 12.

Obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost načelnika i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30.stavka 1.točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu te da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s jedinicom lokalne samouprave.

Članak 13.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 15/11, 29/11).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:021-05/17-01/01

Urbroj:2112-05-01-17-8

Mrkopalj, 04. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr