SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 10. Utorak, 4. travnja 2017.
OPĆINA ČAVLE

23.

Na temelju odredbe članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ broj 20/ 14, 26/14, 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na svojoj sjednici održanoj 31.ožujka 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o V. Izmjenama i dopunama Prostornog plana
uređenja Općine Čavle

Članak 1.

Donose se V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čavle (Službene novine PGŽ broj 22/01, 2/13, 38/13- ispravak, 10/15- ispravak, 33/15- usklađenje i 12/ 16) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat »V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čavle«, koji se sastoji od:

A. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.2.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

OBVEZNI PRILOZI PROSTORNOG PLANA

I. SAŽETAK OBRAZLOŽENJA PLANA

II. ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

III. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

IV.EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I
DONOŠENJA PLANA

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. točka 10.6. mijenja se i glasi:

»Visina građevine je visina koja se mjeri od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m.«

Članak 4.

U članku 20.a. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» - stambene namjene i stambeno-poslovne namjene (obiteljske s jednim stanom, višeobiteljske stambene građevine do 3 stana i višestambene građevine s više od 3 stana)«.

Podstavak 5. briše se.

Dosadašnji podstavci 6. i 7. postaju podstavci 5. i 6.

Članak 5.

Iza članka 20.a. dodaju se novi članci 20.b. i 20. c. koji glase:

»Članak 20.b.

Podjela stambenih građevina vrši se prema broju stanova i tipu gradnje.

Prema broju stanova stambene građevine mogu biti:

-obiteljske stambene građevine s 1 stanom,

-višeobiteljske stambene građevine do 3 stana

-višestambene građevine s više od 3 stana.

Prema tipu gradnje stambene građevine mogu biti:

-slobodnostojeće stambene građevine,

-dvojne stambene građevine i

-stambene građevine u nizu.

Članak 20.c.

Neposrednom provedbom ovog plana mogu se rekonstruirati sve postojeće građevine utvrđene u članku 20.a. Iznimno se navedeno ne primjenjuje na postojeće građevine unutar obuhvata obvezne izrade prostornog plana užeg područja, a koje svojim gabaritom, smještajem na građevnoj čestici, veličini građevne čestice ili drugim uvjetima odudaraju od utvrđenih uvjeta za rekonstrukciju, ako ovim planom nije drukčije određeno.

Rekonstrukcija postojećih slobodnostojećih stambenih građevina provodi se prema uvjetima za novu gradnju utvrđenim u člancima 24. do 38. Uvjeti za rekonstrukciju postojećih dvojnih i stambenih građevina u nizu te višestambenih građevina utvrđeni su u člancima 21.a do 21.e, a iznimke za rekonstrukciju u članku 21.f. Rekonstrukcija svih ostalih građevina izuzev stambenih utvrđenih u članku 20.a provodi se prema uvjetima za novu gradnju utvrđenim u člancima 41. do 61.

Neposrednom provedbom ovog plana mogu se u izgrađenim te neizgrađenim uređenim dijelovima građevinskog područja graditi sve građevine iz članaka 20.a i 20.b izuzev višestambenih građevina, svih dvojnih i stambenih građevina u nizu, gospodarskih građevina većih od 400 m2 tlocrtne površine te društvenih građevina većih od 2000 m2 bruto razvijene površine. Uvjeti gradnje građevina neposrednom provedbom plana utvrđeni su u člancima 23. do 61.

Neposrednom provedbom ovog Plana nije dopuštena gradnja i rekonstrukcija na područjima za koje je donesen prostorni plan užeg područja.

Sve nove stambene građevine grade se isključivo kao slobodnostojeće.«

Članak 6.

Članci 21.a. i 21.b. brišu se.

Članak 7.

Iza članka 21. podnaslov se mijenja i glasi:

»Rekonstrukcije postojećih dvojnih stambenih građevina i postojećih stambenih građevina u nizu - neposredna provedba plana«.

Članak 8.

Dosadašnji članak 21.c. postaje članak 21.a.

U stavku 1. podstavku 7. broj »11,5« zamjenjuje se brojem »9«.

U podstavku 8. riječ »poluotvorena« zamjenjuje se riječju: »dvojna«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Pomoćne građevine uz građevine osnovne namjene iz stavka 1. ovog članka rekonstruiraju se prema uvjetima za novu gradnju pomoćnih građevina utvrđenim u člancima 29.b.-29.f. uz uvjet da pomoćne građevine mogu biti prislonjene uz među uz koju je prislonjena i građevina osnovne namjene.«

Članak 9.

Dosadašnji članak 21.d. postaje članak 21.b.

U stavku 1. podstavku 6. broj »3« zamjenjuje se brojem »4« i dodaju riječi: »uz uvjet da je 4. etaža podrum ili potkrovlje«.

U podstavku 7. broj »11,5« zamjenjuje se brojem »12«.

U podstavku riječ »poluotvorene« zamjenjuje se riječju: »dvojne«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Pomoćne građevine uz građevine osnovne namjene iz stavka 1. ovog članka rekonstruiraju se prema uvjetima za novu gradnju pomoćnih građevina utvrđenim u člancima 29.b.-29.f. uz uvjet da pomoćne građevine mogu biti prislonjene uz među uz koju je prislonjena i građevina osnovne namjene.«

Članak 10.

Dosadašnji članak 21.e. postaje članak 21.c.

U podstavku 7. iza »9 m« dodaju se riječi:»osim na kosim terenima (više pd 30%) gdje može iznositi najviše 11 m.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Pomoćne građevine uz građevine osnovne namjene iz stavka 1. ovog članka rekonstruiraju se prema uvjetima za novu gradnju pomoćnih građevina utvrđenim u člancima 29.b.-29.f. uz uvjet da pomoćne građevine mogu biti prislonjene uz međe građevne čestice.«

Članak 11.

Dosadašnji članak 21.f. postaje članak 21.d.

U stavku 1. podstavku 6. broj »3« zamjenjuje se brojem »4«.

U podstavku 7. broj »11,5« zamjenjuje se brojem »12«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Pomoćne građevine uz građevine osnovne namjene iz stavka 1. ovog članka rekonstruiraju se prema uvjetima za novu gradnju pomoćnih građevina utvrđenim u člancima 29.b.-29.f. uz uvjet da pomoćne građevine mogu biti prislonjene uz međe građevne čestice.«

Članak 12.

Iza članka 21.d. dodaje se članak 21.e. koji glasi:

»Članak 21 e.

Uvjeti rekonstrukcije za višestambene građevine s više od 3 stana ali ne više od 6 stana, moraju udovoljiti sljedećim kriterijima:

.Minimalna veličina građevne čestice iznosi 1200 m2.

.Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,3

.Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti iznosi 1,0.

.Visina građevine najviše 4 etaže.

.Najveća dopuštena visina građevine je 12,0 m.

.Udaljenost višestambene građevine od ruba građevne čestice iznosi najmanje 5 metara, odnosno ne manje od pola visine (h/2) građevine.

.Krovišta građevine mogu biti ravna ili kosa. Ukoliko se krovišta izvode kao kosa, nagib je između 22o i 25o, a pokrov može biti od crijepa, kupa kanalica ili drugih postojanih materijala.

.Najmanje 20% građevne čestice mora se urediti zelenilom.

Pomoćne građevine uz građevine osnovne namjene iz stavka 1. ovog članka rekonstruiraju se prema uvjetima za novu gradnju pomoćnih građevina utvrđenim u člancima 29.b.-29.f.

U izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja, građevna linija utvrđuje se prema postojećim građevinama.

Izuzetno od prethodnog stavka je za građevine na građevnim česticama na k.č. 4301/159 i 4301/169 k.o. Cernik- Čavle dozvoljena udaljenost građevnog pravca min. 3,0 m od regulacijskog pravca odnosno od parcele prometnice.

Pojedinačne intervencije na pročeljima nisu dozvoljene.«

Članak 13.

Iza članka 21.e. podnaslov se mijenja i glasi:

»Kriteriji za rekonstrukciju postojećih građevina stambene i stambeno-poslovne namjene koji odudaraju od propisanih za novu gradnju - neposredna provedba plana«

Članak 14.

Dosadašnji članak 21.g. postaje članak 21.f.

U stavku 1. točki a) podstavku 8. broj »11« zamjenjuje se brojem »9«, a iza podstavka 9. dodaju se podstavci 10. i 11. koji glase:

» - najmanje 20% građevne čestice mora se urediti zelenilom.

-gradnja i rekonstrukcija pomoćnih građevina provodi se na građevnoj čestici prema uvjetima za novu gradnju pomoćnih građevina utvrđenim u člancima 29.b.- 29.f.«

U stavku 1. točki b) iza podstavka 6. dodaju se podstavci 7. i 8. koji glase:

» - najmanje 20% građevne čestice mora se urediti zelenilom.

-gradnja i rekonstrukcija pomoćnih građevina provodi se na građevnoj čestici prema uvjetima za novu gradnju pomoćnih građevina utvrđenim u člancima 29b- 29f.«

U stavku 1. točki c) iza podstavka 9. dodaju se podstavci 10. i 11. koji glase:

» - najmanje 20% građevne čestice mora se urediti zelenilom.

-gradnja i rekonstrukcija pomoćnih građevina provodi se na građevnoj čestici prema uvjetima za novu gradnju pomoćnih građevina utvrđenim u člancima 29b- 29f.«

U stavku 1. točki d) podstavku 5. broj »10(9)« zamjenjuje se brojem »9«, a iza podstavka 6. dodaju se podstavci 7. i 8. koji glase:

» - najmanje 20% građevne čestice mora se urediti zelenilom.

-gradnja i rekonstrukcija pomoćnih građevina provodi se na građevnoj čestici prema uvjetima za novu gradnju pomoćnih građevina utvrđenim u člancima 29b- 29f.«

U stavku 1. točki e) iza podstavka 8. dodaju se podstavci 9. i 10. koji glase:

» - najmanje 20% građevne čestice mora se urediti zelenilom.

-gradnja i rekonstrukcija pomoćnih građevina provodi se na građevnoj čestici prema uvjetima za novu gradnju pomoćnih građevina utvrđenim u člancima 29b- 29f.«

Članak 15.

U članku 23. briše se zagrada »(interpolacija i rekonstrukcija).«

Članak 16.

Iza podnaslova »2.2.1.1. Građevine stambene namjene » dodaje se članak 23.a. koji glasi:

»Članak 23a.

Neposrednom provedbom mogu se graditi isključivo slobodnostojeće obiteljske i višeobiteljske stambene građevine.«

Članak 17.

U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Građevina stambene namjene je građevina koja je u cjelini ili većim dijelom namijenjena stanovanju.«

U stavku 4. broj »1« zamjenjuje se brojem »3«.

U stavku 5. ispred točke dodaju se riječi: »i svojom djelatnošću ne ugrožavaju život i rad okolnog stanovništva«.

Članak 18.

Članci 25. i 26. brišu se.

Članak 19.

U članku 27. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Ako pomoćna građevina ima otvore prema susjednoj građevnoj čestici, mora biti udaljena od te čestice najmanje 4,0 m.

Izgradnja pomoćnih građevina moguća je i na manjoj udaljenosti od granice čestice, ali ta udaljenost ne može biti manja od h/2 pomoćne građevine. U tom slučaju pomoćna građevina na toj strani ne smije imati otvore (prozor, vrata, ventilacija, dimnjak, i sl).«

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 20.

Iza članka 29. dodaju se članci 29.a., 29.b., 29.c., 29.d., 29.e. i 29.f. koji glase:

»Članak 29.a.

Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određen je u poglavlju 5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, ovog Plana.

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka), na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.

Članak 29.b.

Na građevnoj čestici smještaju se pored osnovne građevine i pomoćne građevine. Pomoćne građevine po namjeni se dijele na:

.pomoćne stambene građevine

.pomoćne poslovne građevine i

.pomoćne poljoprivredne građevine.

Ukupna izgrađena površina svih građevina iz stavka 1 ovog članka iznosi do 50 % ukupne (bruto) tlocrtne površine građevine osnovne namjene.

Udaljenost građevina iz stavka 1. ovog članka, od granice građevne čestice određena je člankom 27. ove Odluke.

Članak 29.c.

Pomoćne stambene građevine su građevine koje se grade na građevnoj čestici uz osnovnu građevinu stambene namjene (drvarnice, garaže, radionice, spremišta, itd.).

Visina građevina iz stavka 1. ovog članka iznosi maksimalno 3 m, odnosno jedna etaža.

Ostali elementi određuju se prema kriterijima za posredno provođenje ovog Plana.

Članak 29.d.

Pomoćne poslovne građevine su građevine koje se grade na građevinskoj čestici uz građevinu stambene namjene.

Namjena pomoćne poslovne građevine određuje se prema kriterijima iz članka 24. stavka 7. ove Odluke.

Visina građevina iz stavka 1. ovog članka iznosi maksimalno 6 m, odnosno jedna etaža. Iznimno su dozvoljene dvije etaže, ako nagib terena omogućava da je kota poda druge etaže u nivou kote višeg, konačno zaravnatog terena. Jedna od etaža može biti za pomoćne stambene građevine.

Članak 29.e.

Pomoćne poljoprivredne građevine su građevine koje se grade na građevinskoj čestici uz građevinu stambene namjene (štale, sjenici, smještaj strojeva i opreme, itd.). Namjena poljoprivredne građevine ne smije umanjiti kvalitetu rada i stanovanja korisnika okolnih prostora.

Visina građevina iz stavka 1 ovog članka iznosi maksimalno 7 m, odnosno jedna etaža. Iznimno su dozvoljene dvije etaže, ako je druga etaža potkrovna.

Udaljenost građevina iz stavka 1 ovog članka, od ruba građevne čestice iznosi:

.građevna linija u pravilu je iza građevne linije građevine osnovne namjene,

.građevine moraju biti udaljene najmanje 10 metara od građevine osnovne namjene na istoj građevnoj čestici, odnosno 15 metara od građevine osnovne namjene na susjednoj građevnoj čestici;

.građevine s izvorima zagađenja moraju biti udaljene najmanje: 12 metara od građevine osnovne namjene i pomoćne poslovne građevine na istoj građevnoj čestici i 17 metara od građevine osnovne namjene na susjednoj građevnoj čestici.

.najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice iznosi 1 metar;

.na dijelu građevine koja je na udaljenosti manjoj od 4 metra od granice građevne čestice, ne mogu se izvoditi otvori.

.otvorima se ne smatraju fiksna ostakljenja neprozirnim staklom, najveće veličine 60 x 60 cm i ventilacijski otvor najvećeg promjera 15 cm.

.gnojišta moraju biti udaljena najmanje 17 m od građevine osnovne namjene na vlastitoj i susjednoj građevnoj čestici.

.za građevine za opskrbu vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) određuje se prema posebnim uvjetima nadležnih službi.

Zidovi se moraju graditi od nesagorivog materijala (kamen, beton, opeka). Pod mora biti nepropustan za tekućine i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu.

Dno i stijene gnojišta do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sve tekućine iz staja i gnojišta moraju se odvoditi u jame za osoku i ne smiju se razlijevati po okolnom terenu.

Jame za osoku moraju biti izvedene od nepropusnog materijala i moraju imati siguran i nepropustan pokrov, kao i otvore za čišćenje i zračenje. Dopuštene udaljenosti od ostalih građevina za jame za osoku jednake su kao i za gnojišta.

Članak 29.f.

Jednostavne građevine prema posebnom propisu koje se grade kao pomoćne građevine na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene u funkciji uređenja okućnice mogu biti:

.cisterne za vodu i septičke jame zapremine do 27,0 m3,

.podzemni i nadzemni spremnici goriva zapremine do 10,0 m3,

.vrtne sjenice i nadstrešnice tlocrtne površine do 15,0 m2,

.bazeni tlocrtne površine do 100,0 m2 i dubine do 2,0 m i solarni kolektori.«

Članak 21.

U članku 30. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Pomoćne građevine uz građevine osnovne namjene iz stavka 1. ovog članka grade se prema uvjetima za novu gradnju pomoćnih građevina utvrđenim u člancima 29.b.- 29.f.«

Članak 22.

U članku 33. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od prethodnog stavka u izgrađenim dijelovima naselja s izgradnjom na regulacijskoj liniji, najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti može biti i 0,6.«

Članak 23.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Maksimalni broj etaža osnovne građevine su 3 etaže.

Najveća dopuštena visina osnovne građevine (h) iznosi 9,0 metara, mjereno od kote konačno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca.«

Članak 24.

U članku 35. stavku 1. iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»- pomoćne građevine uz građevine osnovne namjene iz stavka 1. ovog članka grade se prema uvjetima za novu gradnju pomoćnih građevina utvrđenim u člancima 29.b.- 29.f.«

Članak 25.

U članku 36. stavku 3. na kraju rečenice dodaju se riječi: »s maksimalno 3 etaže.«

Članak 26-

U članku 38. stavku 2. broj »11« zamjenjuje se brojem »12«.

Članak 27.

Iza članka 38. podnaslov »c) Višestambene građevine s više od 3 stana« i članci 39. i 40. brišu se.

Članak 28.

U članku 42. stavku 1. ispred riječi »javne i društvene namjene« dodaju se riječi : »i sadržaji«.

Članak 29.

U članku 43. stavku 1. podstavku 5. broj »8« zamjenjuje se brojem »12«.

U podstavku 6 riječi: »dvije nadzemne i jedna podzemna« brišu se.

Članak 30.

Iza članka 43.a. dodaje se članak 43.b. koji glasi:

»Članak 43.b.

Vjerske građevine u pravilu se grade u građevinskim područjima naselja po sljedećim uvjetima:

.maksimalna visina građevine je 12,0 m, s tim da visina zvonika može biti i viša

.najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,6

.najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) iznosi 2,4

.najmanje 40% građevne čestice mora biti hortikulturno uređen temeljem krajobraznog projekta

Manje kapelice, križevi i sl. mogu se smjestiti i izvan građevinskih područja naselja.«

Članak 31.

Članak 51.a. briše se.

Članak 32.

Članak 51.b. postaje članak 51.a.

Članak 33.

U članku 54. dodaje se stavak 1. koji glasi:

»Poljoprivredna građevina može se graditi kao složena građevina definirana posebnim propisom, te ju je moguće etapno graditi.«

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 1., 2. i 3. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 34.

Članak 55.a. briše se.

Članak 35.

U članku 57. stavku 2. iza riječi »sadržaji« dodaje se riječ: »ne«.

Članak 36.

U članku 58. stavku 1. riječ: »ugostiteljske« zamjenjuje se riječju:» ugostiteljsko-turističke«.

U stavku 1. podstavku 5. riječi: » dvije nadzemne i jedna podzemna.« brišu se.

Iza podstavka 7. dodaje se podstavak 8. koji glasi:

» - najmanje 20 % površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno - pejzažno zelenilo.«

Članak 37.

U članku 60. stavak 3. briše se.

Članak 38.

Iza članka 61. mijenja se podnaslov i glasi:

»2.2.2. Smjernice za izradu prostornih planova užih područja za dijelove građevinskih područja naselja - posredna provedba plana«

Članak 39.

U članku 62. stavak 5. mijenja se i glasi:

»U slučaju stavljanja van snage prostornog plana navedenog u članku 190. nije moguća neposredna provedba ovog plana, nego je potrebno donijeti prostorni plan užeg područja.«

Članak 40.

U članku 64. stavku 3. broj »5« zamjenjuje se brojem »6«.

Članak 41

Članak 65. mijenja se i glasi:

»Članak 65.

Uvjeti gradnje za višestambenu građevinu s više od 3 stana ali ne više od 6 stanova moraju udovoljiti sljedećim kriterijima:

.Minimalna veličina građevne čestice iznosi 1200 m2.

.Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,3

.Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti iznosi 1,0.

.Visina građevine najviše 4 etaže.

.Najveća dopuštena visina građevine je 12,0 m.

.Udaljenost višestambene građevine od ruba građevne čestice iznosi najmanje 5 metara, odnosno ne manje od pola visine (h/2) građevine.

.Krovišta građevine mogu biti ravna ili kosa. Ukoliko se krovišta izvode kao kosa, nagib je između 22o i 25o, a pokrov može biti od crijepa, kupa kanalica ili drugih postojanih materijala.

.Najmanje 20% građevne čestice mora se urediti zelenilom.

Višeobiteljske stambene građevine mogu imati poslovne prostore u nižim etažama, uz uvjet da ukupna površina poslovnog prostora ne prelazi ukupnu površinu stambenog prostora.

Pomoćne građevine uz građevine osnovne namjene iz stavka 1. ovog članka grade se prema uvjetima za gradnju novih pomoćnih građevina utvrđenim u člancima 29.b.-29.f.

U izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja, građevna linija utvrđuje se prema postojećim građevinama.

Pojedinačne intervencije na pročeljima nisu dozvoljene.«

Članak 42.

Izmjene i dopune Plana izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, te ovjerenih pečatom i potpisom tijela i osobe odgovorne za provođenje javne rasprave.

Izvornici Izmjene i dopune Plana čuvaju se u pismohrani Općine Čavle, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije, te u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 43.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/03

URBROJ:2170-03-17-01-02

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr