SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA JELENJE

7.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 33/ 09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 22. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnom doprinosu (u daljnjem tekstu; Odluka) utvrđuje način određivanja visine i plaćanja komunalnog doprinosa na području Općine Jelenje kojeg plaćaju vlasnici građevnih čestica na kojima se grade građevine, odnosno investitori (u daljnjem tekstu: obveznik), za sudjelovanje u izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to;

-zone za plaćanje komunalnog doprinosa,

-jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine, za pojedine zone,

-način i rokovi plaćanja doprinosa,

-opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja doprinosa,

-sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i to za:

-javne površine

-nerazvrstane ceste,

-javnu rasvjetu,

-oborinsku odvodnju.

Članak 3.

Komunalni doprinos se plaća i ukoliko:

-obveznik rekonstruira građevinu koja je izgrađena na temelju odgovarajućeg akta na temelju kojega se može graditi odnosno bilo kojeg drugog akta koji je s njim izjednačen sukladno posebnom zakonu ako se rekonstrukcijom povećava njen obujam,

-obveznik vrši promjenu namjene građevine i ukoliko je koeficijent po namjeni i tipu izgradnje za novu namjenu građevine veći od dotadašnjeg,

-obveznik je sagradio nezakonito izgrađenu građevinu sukladno posebnom zakonu, a ista se zadržava u prostoru te uključuje u pravni sustav.

Pod građenjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u smislu ove Odluke, razumijeva se građenje novih, te rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. stavka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Općine Jelenje.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

II.OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor ili podnositelj zahtjeva za ozakonjenje zgrade (u daljnjem tekstu: obveznik).

U slučaju da je građevna čestica iz stavka 1. ovoga članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju da postoji više investitora, suvlasnici kao obveznici plaćaju komunalni doprinos u dijelu koji odgovara veličini njihovog suvlasničkog dijela, a suinvestitori kao obveznici plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima, ako se pisanim sporazumom ne dogovore drugačije.

III.NAČIN OBRAČUNA I RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 6.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (metru kubnom) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Komunalni doprinos za investitore koji grade ili rekonstruiraju građevine obračunava se u upravnom postupku pokrenutom po službenoj dužnosti nakon što upravno tijelo u čijoj su nadležnosti poslovi izdavanja dozvola za gradnju dostavi izvršnu građevinsku dozvolu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: JUO).

Članak 7.

Komunalni doprinos se iznimno može obračunati i po m2 tlocrtne površine za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevina u toj zoni.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa vrši se sukladno aktu kojeg donosi ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

Članak 8.

Rješenje o visini i obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, na temelju Zakona, ove Odluke i drugih propisa, donosi JUO po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka obvezatno sadrži:

-iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

-način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

-prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

-popis objekata i uređaje komunalne infrastrukture koje će Općina Jelenje izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

-obvezu Općine Jelenje o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture, iz prethodnog podstavka, i ostvareni priliv sredstava.

IV.ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 9.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđuje se po m3 obujma građevine, po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te po pojedinim zonama.

Članak 10.

U Općini Jelenje utvrđuju se sljedeće zone za plaćanje komunalnog doprinosa i to:

I.zona, obuhvaća građevinsko područje naselja Dražice i Podhum

II.zona, obuhvaća građevinsko područje naselja Baštijani, Brnelići, Drastin, Jelenje, Kukuljani, Lubarska, Lukeži, Martinovo Selo, Lopača, Milaši, Podkilavac, Ratulje, Trnovica, Valići i Zoretići.

Područja zona obuhvata definirana su Prostornim planom uređenja Općine Jelenje i ovom Odlukom.

V.JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 11.

Za sve fizičke osobe u funkciji investitora (obveznika), koji imaju prebivalište na području Općine Jelenje najmanje 20 (dvadeset) godina, računajući od dana obračunavanja komunalnog doprinosa prema pristigloj projektnoj dokumentaciji u nadležnom JUO, a što se dokazuje uvjerenjem nadležnog državnog tijela, te sve pravne osobe ili obrte u funkciji investitora (obveznika), koji imaju sjedište na području Općine Jelenje 5 (pet) i više godina, računajući od dana obračuna komunalnog doprinosa prema pristigloj projektnoj dokumentaciji u nadležnom JUO-u, a što dokazuju izvodom iz poslovnog registra, utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za gradnju odnosno dogradnju, nadogradnju ili rekonstrukciju odnosno ozakonjenje građevina, neovisno o namjeni građevine (zgrade), po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 12.

Za sve fizičke osobe u funkciji investitora (obveznika), koji nemaju prebivalište na području Općine Jelenje najmanje 20 (dvadeset) godina, računajući od dana obračunavanja komunalnog doprinosa prema pristigloj projektnoj dokumentaciji u nadležnom JUO-u (prema uvjerenju nadležnog državnog tijela), te sve pravne osobe ili obrte u funkciji investitora (obveznika), koji nemaju sjedište na području Općine Jelenje 5 (pet) i više godina, računajući od dana obračuna komunalnog doprinosa prema pristigloj projektnoj dokumentaciji u nadležnom JUO-u (prema izvodu iz poslovnog registra), s ukupnim obujmom građevine (zgrade) do 600 m3, utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za gradnju odnosno dogradnju, nadogradnju ili rekonstrukciju odnosno ozakonjenje građevina, neovisno o namjeni građevine (zgrade), po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 13.

Za sve fizičke osobe u funkciji investitora (obveznika), koji nemaju prebivalište na području Općine Jelenje najmanje 20 (dvadeset) godina, računajući od dana obračunavanja komunalnog doprinosa prema pristigloj projektnoj dokumentaciji u nadležnom JUO-u (prema uvjerenju nadležnog državnog tijela), te sve pravne osobe ili obrte u funkciji investitora (obveznika), koji nemaju sjedište na području Općine Jelenje 5 (pet) i više godina, računajući od dana obračuna komunalnog doprinosa prema pristigloj projektnoj dokumentaciji u nadležnom Upravnom odjelu Općine Jelenje (prema izvodu iz poslovnog registra), s ukupnim obujmom građevine (zgrade) od 600 m3 i više, utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa (za dio koji premašuje 600 m3)(dio do 600 m3 obračunava se prema članku 12. ove Odluke) za gradnju odnosno dogradnju, nadogradnju ili rekonstrukciju odnosno ozakonjenje građevina, neovisno o namjeni građevine (zgrade), po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Za određivanje granica zona primjenjuju se odredbe dokumenata Prostornog plana uređenja Općine Jelenje, te odredbe ove Odluke.

Članak 14.

Obveznik komunalnog doprinosa može, uz suglasnost općinskog načelnika Općine Jelenje i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

VI.NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 15.

Komunalni doprinos plaća se temeljem Rješenja o komunalnom doprinosu kojeg donosi JUO.

Komunalni doprinos plaća se u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o komunalnom doprinosu u cijelosti ili u obrocima za što će se prema izjavi stranke izdati rješenje o obročnoj otplati sa točno definiranim iznosima obroka i rokovima (vremenskim periodima) do kojih rokova je pojedine obroke potrebno uplatiti, a sve prema odredbama ove Odluke.

Obročna otplata komunalnog doprinosa može se odobriti samo ako je obveznik komunalnog doprinosa podmirio sva dospjela dugovanja prema Općini Jelenje.

Stranka odnosno obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti rješenja o komunalnom doprinosu zatražiti obročnu otplatu.

Fizička osoba u funkciji investitora (obveznika), imaju pravo plaćanja komunalnog doprinosa u 24 (dvadeset četiri) obroka kroz vrijeme od 4 (četiri) godine, s time da niti jedan obrok ne može biti manji od 500,00 kuna.

Pravne osobe ili obrti u funkciji investitora (obveznika), imaju pravo plaćanja komunalnog doprinosa u 8 (osam) obroka kroz vrijeme od 2 (dvije) godine, s time da niti jedan obrok ne može biti manji od 1.000,00 (tisuću) kuna.

Članak 16.

O uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje se potvrda.

Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje nadležni JUO.

Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu JUO izdaje nakon uvida u Izvod sa žiro računa na dan kad je izvršena uplata u korist Općine Jelenje, koji Izvod se u istom JUO-u obvezno prilaže uz predmetnu potvrdu.

Za slučajeve obročne otplate komunalnog doprinosa prema odredbama ove Odluke, nadležni JUO, izdaje rješenje o obročnoj otplati komunalnog doprinosa te potvrdu o uplati prvog obroka naravno uz uvjet prethodne uplate prvog obroka.

VII.OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 17.

Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika može djelomično ili u cijelosti osloboditi obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore (obveznike) koji grade, dograđuju, nadograđuju ili rekonstruiraju odnosno ozakonjuju građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, protupožarnoj zaštiti, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, predškolskom odgoju (vrtić), osnovnom obrazovanju, građevine u vlasništvu Općine Jelenje, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu Općine Jelenje ili Primorsko-goranske županije, te za izgradnju stambenih građevina prema planu poticane stanogradnje.

Članovi obitelji (bračni drug, djeca i roditelji) smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te HRVI sa 100 %-tnim oštećenjem organizma (što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela o statusu), u funkciji investitora odnosno obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, a koji imaju prebivalište na području Općine Jelenje najmanje 20 (dvadeset) godina (što također dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela) računajući od dana obračuna komunalnog doprinosa prema pristigloj projektnoj dokumentaciji u nadležnom JUO-a, jednokratno se oslobađaju u 50% iznosu komunalnog doprinosa, ako ta građevina (zgrada) nije veća od 600,00 m3 odnosno za građevinu (zgradu) obujma do 600 m3 (neovisno o namjeni).

U slučaju da investitor iz stavka 2. ovog članka izvrši etažiranje građevine, te je proda kao zasebne dijelove ili dio zgrade, odnosno građevinu u cjelini, u roku od 5 (pet) godina od dana pravomoćnosti rješenja o komunalnom doprinosu, izdat će se dopunsko rješenje o komunalnom doprinosu, bez primjene odredbi stavka 2. ovog članka i naplatiti razlika komunalnog doprinosa za cijelu građevinu.

Članak 18.

Ako obveznik plaćanja komunalni doprinos ne plati u roku određenom rješenjem obvezan je na dužni dospjeli iznos platiti obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 19.

Sredstvima komunalnog doprinosa će se, ukoliko nema imovinsko pravnih prepreka, financirati izgradnja komunalnih objekata i uređaja prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje donosi predstavničko tijelo za svaku kalendarsku godinu.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz članka 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Objekti i uređaji komunalne infrastrukture, na koje se odnosi ova Odluka, uređuju se i grade samo na zemljištu koje je u vlasništvu Općine Jelenje.

Imovinsko pravne prepreke iz stavka 1. ovog članka postoje ukoliko Općina Jelenje nije vlasnik zemljišta na kojem bi se trebala urediti javna pristupna površina ili ukoliko je Općina Jelenje vlasnik, ali nije u posjedu tog zemljišta.

Članak 20.

Ako se obveza izgradnje komunalnih objekata i uređaja prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ne izvrši, Općina Jelenje je obvezna na razmjerni povrat sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava.

VIII.IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 21.

U slučajevima oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 17. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz st. 1. članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Jelenje iz sredstava poreznih prihoda.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Danom primjene ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/05).

Na predmete zaprimljene prije stupanja na snagu ove Odluke primjenjuje se Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 05).

Iznimno od stavka 2. ovoga članka predmeti zaprimljeni prije stupanja na snagu ove Odluke, a koji nisu riješeni odnosno za koje predmete nije izdano rješenje o komunalnom doprinosu, dovršit će se po odredbama ove Odluke ako je to za obveznika plaćanja komunalnog doprinosa povoljnije, ili ako obveznik to zatraži.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 010-10/17-01/22

URBROJ:2170-04-01-17-4

Dražice, 29. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr