SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD RAB

24.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13 i 147/14) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2017. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2016. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g. donesen je na sjednici Gradskog vijeća 23. prosinca 2015. godine, te objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 39 od 23. prosinca 2015. godine, I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. donesene su na sjednici Gradskog vijeća 20. lipnja 2016. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 16 od 23. prosinca 2016. godine i II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. donesene su na sjednici Gradskog vijeća 12. prosinca 2016. godine, i objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 33 od 13. prosinca 2016. godine.

II. OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Razlika između ostvarenih prihoda na temelju komunalnog doprinosa (3.758.583,02 kn) i ostvarenih rashoda po izvršenim stavkama proračuna (3.239.380,09 kn) iznosi 519.202,93 kn. Temeljem čl. 30. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br 36/95, 70/97,128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01,26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) navedeni iznos treba utrošiti za programe koji se financiraju iz sredstava prikupljenih na temelju komunalnog doprinosa.

Analiza po stavkama je sljedeća:

A) JAVNE POVRŠINE

1. R00115.3 - Uređenje parka Komarčar - nakon provedene nabave, izvršeno uređenje dijela parka prema utvrđenom programu od strane izvođača (Hrvatske šume)

2. R00117 - Uređenje zelenih površina - napravljeno automatsko navodnjavanje na zelenim površinama oko sportske dvorane

3. R00118.5 - Klupe - nabavljene klupe i raspoređene duž šetnice Banjol - Barbat (20 kom)

4. R00506.1 - Uređenje dječjih igrališta - nabavljena igrala za nadopunu dječjeg igrališta Boškopini te izgrađena rekreaciona zona u parku Komrčar.

B) NERAZVRSTANE CESTE

1. R00130 - Otkup zemljišta - Plaćena rata za otkub zemljišta u Mundanijama.

2. R00131 - Asfaltiranje - nakon provedene nabave izvršeno asfaltiranje na slijedećim lokacijama: Palit - Ž5139- Koralj, Škver, Kampor - Ž5139-Škola, Sup. Draga - Matkići, Banjol - prilaz školi i spoj Ž5139-D105

3. R00129.2 - Projekt ceste spoj Kampor - S. Draga - nakon provedene nabave izrađen predmetni projekt.

4. R00124.2 i 124.3 Rekonstrukcija Donje ulice- predmetna pozicija nije realizirana iz razloga što se na raspisanu javnu nabavu nije prijavio ni jedan zainteresirani, realizacija projekta planirana je u 2017. godini.

5. R00131.5 - Projektna dokumentacija za cestu kroz Dorku - izrađen idejni projekt predmetne ceste/šetnice kao preduvjet za iznalaženje što kvalitetnijeg rješenje prije izrade glavnog projekta.

6. R00134.3 Izgradnja dijela nogostupa Palit - Idila - predmetni projekt nije realiziran. Naime, kako se projekt trebao realizirati u suradnji s ŽUC-om isti je raspisao nabavu, pristigle ponude potencijalnih izvođača prelazile su vrijednost nabave pa se postupak iste morao poništiti.

7. R00134.3 Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta - preko ove pozicije realizirano je proširenje ceste s potpornim zidom prema PŠ Kampor. Ostvarenje pozicije nije u potpunosti realizirano jer nije došlo do izvedbe sanacije ceste u Palitu. Nakon provedene nabave potpisan je ugovor sa izvođačem radova ali izvođač nije mogao izvršiti ugovorne obveze zbog opravdanih tehničkih problema na postrojenju potrebnim za izvršenje predmetnog ugovora. Ugovor raskinut.

8. R00131.8 - Pripremni radovi za izgradnju pristupne ceste Ž5139 - II Padova - izrađena dopuna glavnog projekta za predmetnu cestu te se ostatak planiranih sredstava trebao utrošiti na izradu završnog geodetskog elaborata, isto nije realizirano jer nisu s svim vlasnicima zemljišta dogovoreni konkretni uvjeti.

9. R00134.2 - Sanacija potpornih zidova uz cestu - predmetna pozicija odnosi se na sanaciju odrona u Kamporu (Sv. Eufemija - Barčići) koja se nije u cijelosti realizirala, ostalo izraditi kamenu oblogu na podignute potporne zidove. Kako je u ovom projektu partner pri realizaciji ŽUC koji i provodi postupke nabave isti je u dogovoru s izvođačem te zbog nedostatka vremena odlučio realizirati ostatak radova u 2017. godini.

C) GROBLJA

1. R00136 - Izrada mrtvačnica i uređenje groblja - izvedena sanacija mrtvačnice u Mundanijama.

2. R00136.5 - Projektna dokumentacija uređenja groblja - izrađen projekt izgradnje novog dijela groblja u Sup. Draga.

3. R00136.3 - Izrada drenaže i uređenje mjesnog groblja S. Draga - predmetna pozicija odnosi se na uređenje parkirališnog prostora do groblja Sup. Draga.

4. R00136.4 - Proširenje groblja Kampor - otkup zemljišta - pozicija je djelomično realizirana zbog dodatnih pregovora s vlasnikom zemljišta.

D) JAVNA RASVJETA

1. R00144 - Proširenje i opremanje JR - izvedena proširenja javne rasvjete na području Grada Rab te izrađeni glavni projekti proširenja J.R. duž novoizgrađene ceste D-105

2. R00144.1 - Zamjena ferala u starom gradu - izvršena dobava i izmjena ferala (7 kom) u starogradskoj jezgri

E) DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA

MO Banjol

F) R00161 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Banjol - 22 rasvjetna mjesta

G) R00164 Asfaltiranje - izvršeno asfaltiranje pristupne ceste PŠ Banjol te spoj ceste Ž5139 i D105

MO Barbat

H) R00168.1 Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J. R. na području MO Barbat - 38 rasvjetnih mjesta

MO Rab

I) R00172 - Mali komunalni programi - sanacija zida kod zimskog kina te sudjelovanje u realizaciji rekreacione zone u parku Komrčar

MO Palit

J) R00173 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J. R. na području MO Palit - 16 rasvjetnih mjesta

R00176 - Asfaltiranje - izvršeno asfaltiranje dijela ceste od spoja Ž5139 prema Škveru

K) MO Kampor

L) R00181.1 - Asfalt - izvršeno asfaltiranje ceste prema PŠ Kampor

MO Mundanije

M) R00182.1 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Mundanije - 11 rasvjetnih mjesta

MO S.D. Donja

N) R00183 - Asfalt - izvršeno asfaltiranje dijela ceste - Matkići

O) R00185.1 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Sup. Draga - 10 rasvjetnih mjesta

MO S.D. Gornja

P) R00186 - Asfalt - izvršeno asfaltiranje dijela ceste - Matkići

Q) R00187 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Sup. Draga - 10 rasvjetnih mjesta

R) ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

1. R00153.2 - Izrada plana gospodarenja otpadom - izrađen plan.

2. R00153 - Sanacija odlagališta Sorinj - izrađen idejni projekt sanacije i elaborat zaštite okoliša potreban za buduću sanaciju odlagališta

S) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

1. R00149 - Priprema projektno studijske dokumentacije aglomeracije S. Draga - udio grada pri izradi projektno studijske dokumentacije aglomeracije, pozicija je premašena zbog dodatnih zahtjeva za sufinanciranjem projekta do strane KD Vrelo.

T) IZGRADNJA KOMUNIKACIJSKE MREŽE

1. R00156.1 - DTK mreža - odnosi se na postavu DTK mreže na dijelu državne ceste D-105, pozicija nije u potpunosti realizirana jer se odustalo od dodatne provedbe na tom dijelu ceste zbog usklađenja s izvođenjem radova na rekonstrukciji ceste.

Klasa: 023-06/17-01/02

Ur. broj: 2169-01-02/7-17-22

Rab, 24. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51280&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr