SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

15.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 23. ožujka 2017. donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 34/16), mijenja se Članak 23. i glasi:

»Članak 23.

Općinski načelnik može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine, kao i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz uvjete i na način propisan Zakonom. Općina je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija.

Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine u iznosu do 5 % dospjelih izdanih jamstava.

Općina Malinska-Dubašnica će izdati suglasnost i jamstvo za zaduživanje Ponikve voda d.o.o. Krk, za »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« u iznosu od 45.000.000,00 kn, uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove, od čega je pripadajući iznos jamstva Općine Malinska-Dubašnica 19,11% i iznosi 8.599.500,00 kn.

Stanje svih danih jamstava iznosi 8.599.500,00 kn.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica da potpiše ugovore o zaduživanju i instrumente osiguranja naplate obveza po kreditu i danom jamstvu, zadužnice i bjanko mjenice s mjeničnim očitovanjem.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/16-01/1

URBROJ: 2142/05-01-17-27

Malinska, 23. ožujak 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51511&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr