SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

7.

Temeljem odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj124/14, 115/15 i 87/16) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 23. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. utvrđen je rezultat, kako slijedi:

1. Višak prihoda poslovanja14.558.578,93

2.Manjak prihoda od nefinancijske
imovine17.799.152,05

3.Višakprimitaka od financijske
imovine5.107.811,81

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 14.558.578,93kn, manjak prihoda od nefinancijske imovineu iznosu od 17.799.152,05 kn i višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 5.107.811,81 kn daju ukupan višak prihoda ostvaren u 2016. godini u iznosu od 1.867.238,69 kn.

Članak 3.

Nastali višak prihoda u iznosu od 1.867.238,69 kn uvećava se za preneseni višak prihoda iz 2015. godine u iznosu od 5.628.695,57 kn, te se utvrđuje ukupan višak prihoda u iznosu od 7.495.934,26kn.Višak od izvora3.2. Izgradnja komunalne infrastruktureu iznosu od 1.068.000,00 kn već je prethodno raspoređenkod donošenja Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/16).

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 7.495.934,26 kn, sastoji se od:

1.1. Opći prihodi i primici - nenamjenski 3.977.072,43

3.1. Održavanje komunalne infrastrukture - komunalna naknada 423.367,79

3.2. Izgradnja komunalne infrastrukture - komunalni doprinos (raspoređeno u
izvorni plan proračuna za 2017. godinu) 1.068.000,00

3.2. Izgradnja komunalne infrastrukture - komunalni doprinos 1.462.530,05

3.5. Izgradnja komunalnih vodnih građevina - naknada za priključenje 2.394,56

3.6. Upravljanje pomorskim dobrom - naknada za koncesije 12.252,82

4.1. Tekuće pomoći - pomoć za izradu »Strategije razvoja Općine
Malinska-Dubašnica 2015. - 2020.« 118.750,00

4.2. Kapitalne pomoći -pomoć Ministarstva gospodarstva za realizaciju
projekta upravljanja sustava javnom rasvjetom 200.000,00

5.2. Tekuće donacije 40.000,00

6.1. Prihod od prodaje zemljišta 107.222,97

6.2. Prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom 45.674,08

6.3. Prihodi od naknada šteta s naslova osiguranja 38.669,56

Članak 5.

(1) Sredstva iz članka 4. ove Odluke pod točkom 4.1. Tekuće pomoćiu iznosu od 118.750,00 kn odnose se na ostvarenu pomoć Fonda za ruralni razvoj za izradu Strategije razvoja Općine Malinska-Dubašnica 2015.-2020.. Rashodi za izradu Strategije podmireni su iz nenamjenskih sredstava, te se stoga višak ostvaren od ostvarene pomoći u iznosu od 118.750,00 knprenamjenjuje u nenamjenske (opće) prihode.

(2) Sredstva iz članka 4. ove Odluke pod točkom 6.3. Prihodi od naknada šteta s naslova osiguranjau iznosu od 38.669,56 kn odnose se na refundirana sredstva osiguranja glede nastalih šteti na imovini koje je Općina podmirila iz nenamjenskih sredstava.Štete su nastalei podmirene su u 2015. godini, a refundacija štete pristigla je u 2016. godini. Višak u iznosu od 38.669,56 kn prenamjenjuje se u nenamjenske (opće) prihode.

Članak 6.

Raspoloživi višak sredstava raspoređuje se izmjenama i dopunama Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/17-03/1

URBROJ: 2142/05-01-17-9

Malinska, 23. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51511&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr