SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA DOBRINJ

3.

Temeljem članka 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br. 124/14), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« br. 35/09., 10/13. i 36/ 13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/09, 53/10, 10/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 30. sjednici održanoj dana 24.03.2017. godine usvojilo je

ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA

Članak 1.

Godišnjim obračunom proračuna za 2016.godinu utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 2.391.800,58

Manjak prihoda od nefinancijske imovine - 53.279,88

Manjak primitaka od financijske imovine - 1.355.405,21

UKUPNO: 983.115,49 kuna

Tako utvrđen manjak prihoda kod prvih izmjena Proračuna Općine Dobrinj rasporediti će se prema izvještajima po izvorima i programima:

VIŠAK PRIHODA OD NEFINAN.IMOVINE
1.084.107,78

koji će se koristiti za investicije kao što su izgradnja cesta, groblja, obale, javne rasvjete, javnih površina i ostalog u iznosu od 859.909,52 kuna u I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i sredstva naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 180.646,59 koji će se koristiti za komunalno opremanje i izmjene prostornog plana prema Programu koji će se donijeti sa I. izmjenama Proračuna za 2016. g., te vodni doprinos u iznosu od 43.551,67 kuna koji će se utrošiti za oborinsku odvodnju.

MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE
IMOVINE -100.992,29

koji je utrošen za izgradnju vodne komunalne infrastrukture i povećava udio u vlasništvu »Ponikve« doo Krk, a pokriti će se viškom prihoda od nefinancijske imovine u slijedećoj godini.

UKUPNO: 983.115,49 kn.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 400-08/17-03/1

Ur.broj: 2142-04-05-17-2

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r

OBRAZLOŽENJE

Komunalni doprinos evidentira se na kontu ekonomske klasifikacije prihoda poslovanja (razred 6), i obračunom prihoda i rashoda poslovanja (razred 3), evidentira se na višku prihoda poslovanja. Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13), komunalni doprinos mora se utrošili u gradnju objekata i uređaja prema Programu gradnje i uređaja komunalne infrastrukture koji se u pravilu evidentiraju kao građevinski radovi na rashodima za nabavu nefinancijske imovine (razred 4), te se evidentiraju kao nabava osvnovnih sredstava (imovine). U 2016. godini komunalni doprinos iznosio je 1.854.031,07 kuna i evidentiran je u višku prihoda poslovanja. Rashodi gradnje objekata i uređaja prema godišnjem programu iznose 2.236.562,68 kuna i evidentirani su na rashodima za nabavu nefinancijske imovine, te kao manjak od nefinancijske imovine, s obzirom da je prodaja zemljišta koja se evidentira na prihodima od nefinacijske imovine (razred 7) manja od tog iznosa.U Izvještaju o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđen je neutrošeni višak.

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (»legalizacija«), evidentirana je na prihodima poslovanja (razred 6),na kontu ostali prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 99.791,94 kune i višku prihoda poslovanja , a rashodi su utrošeni na nabavu nefinancijske imovine (razred 4) i terete manjak prihoda od nefinacijske imovine u iznosu od 108.750,00 kuna. Višak je utvrđen u izvještaju o programu.

Vodni doprinos evidentiran je na prihodima poslovanja (razred 6) u iznosu od 43.551,67 kuna, a utrošiti će se na izgradnju odvodnje slijedeće godine (razred 4), nefinancijska imovina, te se iz toga razloga treba evidentirati na višku prihoda od nefinancijske imovine. U izvještaju o programu izgradnje vodnih građevina utvrđen je višak.

Dug za naknadu za priključak za komunalnu infrastrukturu koji je uplaćen u 2016. godini u iznosu od 7.885,00 kuna evidentiran je na prihodima poslovanja (razred 6), i u višku poslovanja. Iznos je utrošen u gradnju vodnih komunalnih građevina koji se evidentiraju na izdacima za financijsku imovinu (razred 5), iz razloga što uvećavaju glavnicu u vlasništvu komunalnog poduzeća »Ponikve« doo u vlasništvu jedinica JLS otoka Krka. Evidentiran je manjak od financijske imovine.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr