SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA DOBRINJ

2.

Temeljem članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09, 10/13 i 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09, 53/10, 10/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 30. sjednici dana 24. 3. 2017. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Izvještaj o Godišnjem izvršenju Proračuna za 2016. godinu sadrži:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

PRIHODI POSLOVANJA

Porez i prirez na dohodak uglavnom se naplaćuje prema planu i ostvaren je 90,8 %, zbog većeg povrata poreza po godišnjoj prijavi koji iznosi -155.159,69 kuna, zato što Porezna uprava sama obračunava i vraća preplaćeni porez poreznim obveznicima koji više nisu dužni dostavljati porezne prijave.

Porezi na imovinu ostvareni su 86,1 %. Porez na korištenje javnih površina iznosi 9.424,78 kn, porez na kuće za odmor naplaćen je 79,4 % u iznosu od 2.063.664,48 kn, više nego prošle godine zbog novih izmjera objekata, tako da su rješenja izdavana do kraja godine, pa je naplata u toku i u 2017. godini. Porez na promet nekretnina ostvaren je u najvećem iznosu kao i do sada, 3.801.040,36 kuna ili 90,3%, oko 1.000.000,00 kn više nego prošle godine, što pokazuje rast prometa s nekretninama.

Porezi na robu i usluge ostvareni su 88,6 %. Porez na potrošnju naplaćuje se većim dijelom tijekom ljetne sezone i iznosi 225.213,57 kn, za 27 % više nego prošle godine, a porez na tvrtku krajem godine i iznosi 58.354,67 kn ili 83,4 %, te uplate još stižu i u 2017 godini.

Ostali prihodi od poreza odnose se na naplaćeni porez umirovljenika, ostvaren je u iznosu od 196.180,61 kuna, ili 98,1 %, tako­er u povećanom iznosu od prošle godine.

Pomoći iz proračuna ostvarene su 75,5 % za tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 3.800,00 kuna za financiranje troškova ogrjeva za korisnike socijalne pomoći; kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 920.000,00 kuna za kapitalne projekte na otoku gdje je planiran veći iznos; kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 80.000,00 kuna za sufinanciranje radova na obali Šilo.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su 94,4 %; u iznosu od 81.474,06 kuna za kapitalne pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu punionica za električne automobile, Centra za mediteransku poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ za rekonstrukciju šumske ceste u Rasopasnom u iznosu od 20.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su 61,8 % zbog planiranih zateznih kamata po dugovima dužnika. Zbog zakašnjelih plaćanja naplaćeni iznos zateznih kamata iznosi 309.248,03 kune, za oko 300 % više od prošle godine.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su 82,2 %. Naknade za koncesije u iznosu od 162.873,06 kuna, zakup javne površine, poslovnog prostora i najma imovine u iznosu od 620.784,05 kuna ostvaruju se većim dijelom u ljetnim mjesecima, a pod ostalim prihodima od nefinancijske imovine knjižen je dio od 30 % koji pripada jedinici lokalne samouprave, naknade za nezakonito izgra­ene zgrade u prostoru u iznosu od 99.791,94 kuna, ili 95,0 %.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su 95,3 %, a sastoje se većim dijelom od grobne naknade u iznosu od 39.642,20 kn, ostalih pristojba i naknada kao prenamjena poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 43.213,32 kune i boravišne pristojbe koja se naplaćuje tijekom ljetnih mjeseci u iznosu od 301.588,13 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su 68,5 %, a sastoje se od vodnog doprinosa u iznosu od 43.551,67 kuna, prodaje grobnica u iznosu od 22.900,00 kuna, ostalih nespomenutih prihoda od povrata parničnog troška u sudskom sporu u iznosu od 19.889,77 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su 86,8 %. Komunalni doprinos naplaćen je u iznosu od 1.854.031,07 kuna, za oko 100 % više od prošle godine. Općina Dobrinj nema industrijskih ni privrednih postrojenja, kao ni hotelskih i turističkih naselja, osim kampova. Komunalnu naknadu plaćaju uglavnom domaći stanovnici većinom starije životne dobi. Ostalo su vikendaši i ugostiteljska djelatnost. I ove godine još traje izmjera objekata u suradnji sa komunalnim društvom »Ponikve« i Geodetskim zavodom Rijeka, te je povećana naplata za oko 24 %, u iznosu od 1.048.996,86 kuna. Naplaćen je dug naknade za priključak iz prošlih godina u iznosu od 7.885,00 kuna.

Kazne i upravne mjere planirani u iznosu od 500 kuna nisu ostvarene.

Ostali prihodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna nisu ostvareni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 884.642,50 od planiranih 824.000,00 kuna, ili 107,4 %.

Prihodi od prodaje stambenih objekata nisu ostvareni.

II.

RASHODI POSLOVANJA

Plaće su ostvarene 81,3 % za 6 službenika Jedinstvenog upravnog odjela i općinskog načelnika u bruto iznosu s uključenim mirovinskim osiguranjem i porezom na dohodak od 894.136,26 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene utrošeni su za godišnje neoporezive nagrade u iznosu od 2.500,00 kuna po zaposleniku (6) i dar djetetu u iznosu od po 600 kuna, za dvoje djece do 15 godina starosti jednoj službenici, i jedno dijete jednom službeniku.

Doprinosi na plaće odnose se na obvezno zdravstveno osiguranje, u slučaju nezaposlenosti i za zaštitu zdravlja na radu u iznosu od 153.791,61 kunu ili 90,5 %.

Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja u iznosu od 222 kune, prijevoz na posao i s posla u iznosu od 40.320,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 4.300,00 za seminare proračunskog računovodstva, ovršnih postupaka, javne nabave, poreznih aktualnosti i slično, te korištenja osobnog automobila u službene svrhe u iznosu od 22.219,00 kuna, u najvećem djelu za izvide na terenu i ostvarene su 53,6 %.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski i ostali materijal u iznosu od 175.581,57 kuna, a najveći su iznosi zbog troškova električne energije i javne rasvjete. Općina Dobrinj posjeduje veliki broj domova i ostalih zgrada koje koriste mjesni odbori, djeca, mladi i ostali. Od 19 naselja u kojima se svake godine obnavljaju po potrebi stupovi javne rasvjete, puno se gradi novih kuća i zgrada u novim dijelovima naselja, pa time raste i potrošnja energije, u iznosu od 564.809,86 kuna. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznosi 37.171.72 kune,a ukupno 94,6 %.

Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 159.011,56 kuna, tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 564.809,86 kuna zbog sanacije, bojanja, popravka prozora i krovova na zgradama u općinskom vlasništvu. To su zgrade dječjeg vrtića, ambulanti, poslovnih prostora, domova koji koriste mjesni odbori, autobusnih čekaonica i slično. Ceste se održavaju i saniraju asfaltiranjem zbog iskopa ceste za vodovod i odvodnju, posipaju jalovinom mjesni putovi, održavaju suhozidi i ostalo. Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s »Ponikve eko otok Krk« d.o.o. u Programu održavanja komunalne infrastrukture. Kao jedan od osnivača, Radio Otok Krk sufinancira se godišnje s iznosom od 48.000,00 kuna. Sklopljena je suradnja s Novim listom za sufinanciranje nedjeljom Otočkog novog lista, sufinanciranje emitiranja emisije na kanalu RI »Od mora do gorja«, objavljuju se razni natječaji, čestitke povodom blagdana, osmrtnice i slično. Tu su i usluge odvjetnika i pravnika, autorski honorari i ugovori o djelu za općinski list »Fanot«, kao i štampanje u tiskari »Proprint« Rijeka, geodetske usluge, čišćenje prostorija i domova kod skupova, svečanih sjednica, proslava, izbora i sličnog. Komunalno društvo »Komun«, u vlasništvu općine, održava javne prostore po godišnjem ugovoru u iznosu od 1.474.800,21 kuna, a ure­enje zelenih površina ugovorom prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, sklopljen je s obrtom Komunalne usluge »Lumin« Krk, vlasnika Dubravka Frgačića, na iznos od 350.000,00 kuna godišnje na period od 3 godine. Mjesečno se plaća zakupnina Općini Vrbnik za odlagalište otpada Treskavac u čijem je vlasništvu u iznosu od 40.000,00 kuna godišnje. Za veterinarske usluge sklopljen je ugovor s Veterinarskom stanicom Crikvenica u iznosu od 20.000,00 kuna godišnje. Ugovor za održavanje računalnih programa s »Infoprojektom« Rijeka iznosi 64.440,00 kuna godišnje. Tu je još objava općih akata u službenom glasilu, postupak provedbe urisa nezakonito izgra­enih zgrada u vlasništvu općine, izrada baze prostornih podataka u iznosu od 614.878,00 kuna i slično. Prometna jedinica mladih ljeti regulira promet u turističkim mjestima, honorari se isplaćuju putem student servisa. Ukupno 4.508.969,47 kuna ili 85,1 % od planiranog.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sastoje se od naknada vijećnika, zamjenika načelnika, povjerenstava za izbore i biračke odbore u iznosu od 315.494,62 kune ili 98 %. Premije osiguranja sastoje se od osiguranja zgrada, opreme, požara, odgovornosti i nesretnih slučajeva na području općine u iznosu od 72.719,55 ili 85,6 %. Reprezentacija se odnosi na prigodne proslave povodom raznih svečanosti, dodjela nagrada, poklona poslovnim partnerima i slično u iznosu od 75.605,79 ili 94, 5 %. Članica smo udruge općina sa godišnjim iznosom od 10.000,00 kuna. Pristojbe i naknade odnose se većinom na naknade za nezakonito izgra­ene zgrade u prostoru u općinskom vlasništvu, koje je naslijedila kao pravni slijednik. Općina Dobrinj organizira boćarski i malonogometni turnir, a zajedno s drugim jedinicama lokalne samouprave otoka Krka sufinancira dodjelu za Sportaša godine otoka Krka, Festival folklora otoka Krka i slične manifestacije. Ukupno 815.734,19 kuna ili 92,3 %

Ostali financijski rashodi uglavnom su usluge platnog prometa i zatezne kamate, ostvareni 54,6 %. Proračunska pričuva utrošena je za dug protupožarne zaštite iz 2015. godine u iznosu od 19.143,13 kuna po konačnom obračunu proračuna.

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima nisu ostvarene. Na području općine Dobrinj djeluje udruga »Dobrinjština« preko Eko Liburnie, koju sufinancira Općina Dobrinj, a sredstva služe za nabavu sadnica, prvenstveno maslina, i gnojiva za poljoprivrednike učlanjene u udrugu.

Pomoći unutar općeg proračuna: Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk, Područni vrtić »Polje« koji je na području općine Dobrinj, financira se putem ugovora koji je zaključen s Gradom Krkom kao osnivačem. Roditeljska uplata iznosi 600 kuna, a razliku do ekonomske cijene u iznosu od oko 1.500,00 kuna plaća Općina Dobrinj. Isto tako i za druge ustanove predškolskog odgoja koji zahtjevom zatraže roditelji kojima je taj pogodniji za smještaj djece, zbog blizine posla ili slično. Ove godine ure­ena je zgrada dječjeg vrtića i nabavljena oprema, te je kapacitet povećan na 41 dijete upisano ove jeseni, uz zapošljavanje potrebnih djelatnika. Ukupni iznos sufinanciranja u odnosu na prošlu godinu time je povećan, pa iznosi 908.867,08 kuna. Ostali vrtići i jaslice financiraju se u iznosu od 7.700,00 kuna.

Ostale naknade gra­anima i kućanstvima iz proračuna u novcu daju se za socijalne pomoći, stipendije, školarine, sufinanciranje udžbenika i dara novoro­enoj djeci, sufinanciranja izborne nastave i ostalih slobodnih aktivnosti u iznosu od 618.278,14 kuna. Ostale naknade u naravi sufinanciranje je prijevoza učenika, srednjoškolaca i studenata, te pomoć i njega u kući starijim i nemoćnim osobama u ukupnom iznosu od 291.574,84 kuna. Ostvareno je 88,9 % od planiranog iznosa.

Tekuće donacije daju se Crvenom Križu, turističkoj ambulanti, političkim strankama, Vatrogasnoj zajednici za protupožarnu zaštitu, Turističkoj zajednici općine Dobrinj za organizaciju ljetnih manifestacija, raznim kulturnim i sportskim društvima, udrugama civilnog društva i ostalima po potrebama i zahtjevima prema programima javnih potreba te sklopljenih ugovora s korisnicima. Ostvarene su 94,7 % ili 1.937.228,65 kuna.

Kapitalne donacije ostvarene su za postavljanje krovne limarije crkve u Svetom Vidu Biskupiji Krk u iznosu od 22.673,00 kuna ili 45,3 %.

Kapitalne pomoći komunalnom društvu »Komun« Dobrinj, u vlasništvu općine, dodijeljene su za nabavku osnovnih sredstava u iznosu od 42.768,88 kuna ili 42,8 %.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

Gra­evinski objekti ostvareni su za asfaltiranje cesta, ure­enje zgrada, izradu zida, opremu za dječje igralište, ure­enje zelenila i suhozida, groblja, obale Šilo, ure­enja javne površine Rasopasno, te postava javne rasvjete kod novosagra­enih objekata sa u iznosu od 2.741.128,67 ili 68,3 % .

Postrojenja i oprema - nabavljena je nova oprema u iznosu od 38.861,25 kuna ili 77,7 %.

Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na dopunu prostornog plana i urbanističke planove u iznosu od 108.750,00 kuna ili 79,1 %.

III.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

Ovi izdaci odnose se na udjele u glavnici trgovačkog društva »Ponikve voda« d.o.o. Krk, u vlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka, koji se ulažu kroz izgradnju vodovoda i kanalizacije, a ostvareni su s 1.036.185,11 kuna ili 79 %.

IV.

VLASTITI IZVORI

MANJAK PRIHODA iz prethodne godine u iznosu od - 611.407,51 kuna rezultat je neutrošenih sredstava iz prošlih godina od naknade za zadržavanje nezakonito izgra­ene zgrade u prostoru u iznosu od 189.604,65 kuna koja će se utrošiti u izradu prostornih planova i komunalnog ure­enja tih prostora, neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.119.541,13 kuna koje će se utrošiti za izgradnju komunalne infrastrukture, te ostatak od 460.197,70 kuna viška od nefinancijske imovine. Manjak je ostvaren od prihoda poslovanja u iznosu od -1.141.530,89 kuna i od financijske imovine u iznosu od -1.239.220,10 kuna.

Na dan 31.12.2016. godine ukupan višak prihoda iznosi 983.115,49 kuna, zbog ostvarene planirane prodaje zemljišta i pokrića manjka iz prethodnih godina.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

OPĆE JAVNE USLUGE

Osnovna zadaća Općine Dobrinj je kontinuirano unapre­enje kvalitete života i rada na području općine putem pružanja izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi općina Dobrinj kao mjesto življenja bila poželjno i sigurno područje u kojem je ugodno živjeti. Općinska uprava nastojat će uvijek biti u službi svih svojih gra­ana. Sredstva potrebna za ostvarenje programa 1001 osigurana su kroz redovne aktivnosti (A), tekuće (T) i kapitalne projekte (K).

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

IZVJEŠTAJI O ZADUŽIVANJU

U 2016. godini Općina Dobrinj nije se zaduživala, nije koristila proračunsku zalihu, niti davala jamstva.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51514&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr