SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD OPATIJA

28.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13) i članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 30/09-ispravak i 7/13), Gradonačelnik Grada Opatije podnosi

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Grada Opatije za razdoblje 2014. do 2019.
godine u 2016. godini

1. Uvod

Plan gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje od 2014. do. 2019. godine usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije održanoj 21. srpnja 2014. godine i objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 23/2014.

Ovaj Plan biti će nužno uskladiti s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022. godine usvojenom na sjednici Vlade RH 5.1.2017. g. (NN, 3/2017.).

2. Zatečeno stanje

Grad Opatija donio je 2014. godine Odluku o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (Službene novine PGŽ, br. 27/2015), kojom je propisana obveza sakupljanja i odvoza otpada sa cijelog područja Grada Opatije a poslovi su bili povjereni komunalnom društvu »Komunalac« d.o.o.

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada organiziran je zajednički, po istim principima za područje Grada Opatije i općina Lovran, Matulji i M. Draga. Otpad je deponiran na deponiji Osojnica koji se nalazi na području Općine Matulji, a deponijem također upravlja »Komunalac« d.o.o.

Na području Grada Opatije u 10 naselja živi ukupno 11.659 stanovnika (izvor: Popis stanovništva 2011. godine), a kao izrazito turističko područje u priobalnim naseljima Opatija, Ika i Ičići ostvaruje se i preko 1 miljun noćenja godišnje.

Sakupljanje otpada je organizirano kroz dvojak sustav, na dijelu područja (naselje Opatija, Pobri, Vela i Mala Učka) kroz posude postavljane na javnim površinama, a na dijelu područja uključenog u pilot projekt odvojenog sakupljanja otpada (Veprinac, Poljane, Dobreć, Oprić, Ika i Ičići) kroz kante u vlasništvu korisnika.

U nastavku je dan pregled posuda za sakupljanje otpada na javnim površinama, uz naznaku da se u 2016. godini broj tih posuda smanjuje u odnosu na 2015. godinu, jer se na područjima na kojima se uvodi pilot projekt odvojenog sakupljanja otpada ujedno uklanjaju posude s javnih površina:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Sakupljene količine odvojeno prikupljenog otpada su i dalje veoma skromne, 136,47 t ili 2,6% ukupno sakupljenog otpada (u 2015. g.: 85,80 t ili 1,46% ukupno sakupljenog otpada).

Po vrstama odvojeno sakupljenog otpada najveći dio otpada na papir i karton 73 t, dok ostale kategorije učestvuju u znatno manjoj količini: staklo 12 t, plastika 3,6 t, mješana ambalaža 30 t, istrošene gume 1,8 t, otpadni lim i metalna ambalaža 7,4 t, odjeća 2,4 t, hladnjaci 0,07 t, lampioni 2,6 t, oprema široke potrošnje i 1,5 t.

Generalno, količine preuzetog otpada kontinuirano se smanjuju, pa treba istaknuti da su u 2015. godini bile na godišnjoj razini za 10% manje nego prosjek od 2011. do 2014. godine, a da je u 2016. godini zabilježeno daljnje smanjenje od 11,4%. Na smanjenje količina u 2016. godini svakako je utjecalo i uvođenje pilot projekta, ali je to većim dijelom rezultat provedbe izdvajanja biološkog otpada koje provode Parkovi d.o.o. te kompostiranja koja prakticira sve veći broj domaćinstava.

Na području Grada Opatije ne postoje divlja odlagališta otpada, a povremena onečišćenja okoliša kroz neodgovorno odlaganje otpada u prirodu brzo se saniraju kroz komunalno redarstvo Grada.

3. Osnovni ciljevi Plana gospodarenja otpadom

Ciljevi sustava gospodarenja otpadom uspostavljeni Planom gospodarenja jesu:

-sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada na izvoru

-uspostava sistema sakupljanja raznovrsnog otpada

-povećanje udjela odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, obrade nerazvrstanog otpada i kompostiranje zelenog, biorazgradivog otpada

-razvijanje svijesti građana za okoliš i održivi razvoj, te

-sprječavanje nastajanja divljih odlagališta te sanacija istih ako se pojave.

4. Mjere za ostvarivanje ciljeva definirane Planom gospodarenja otpadom

Mjere za realizaciju ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom definirane su kroz pet grupa

4.1. Nadzor nad sustavom gospodarenja otpadom:

Kroz komunalno redarstvo Grada Opatije, te pravovremenim reakcijama na prijave građana onemogućavani su bilo kakvi pokušaji stvaranja divljih deponija u 2016. godini.Nije bilo potrebe niti za primjenom kaznenih odredbi iz Odluke o komunalnom redu Grada Opatije, a niti drugih mjera koje su Planom predviđene u slučaju pojave divljih deponija

Mrežna aplikacija za evidenciju lokacija odbačenog otpada uspostaviti će se u »Komunalcu« radi praćenja stanja na cijelom području na kojem to trgovačko društvo djeluje.

4.2. Edukacija:

Putem »Komunalac« d.o.o. provođene su u 2016. godini slijedeće edukacijske aktivnosti:

-uz račune za komunalne usluge opskrbe pitkom vodom, odvodnju vode i odvoz komunalnog otpada dostavljene su korisnicima upute za postupanje s otpadom (u mjesecima: siječanj/ veljača/ travanj),

-u svim brojevima Lista Opatija u 2016. godini, a koji se distribuira svim domaćinstvima na području Grada Opatije, objavljivane su upute za postupanje s otpadom i drugi edukativni naputci/ materijali,

-web stranica »Komunalac« d.o.o. redovito se ažurira novim i aktualnim podacima o postupanju s otpadom,

-novinarima je predstavljen novi koncept gospodarenja otpadom u domaćinstvu te su isti predstavili dobivene informacije u svojim glasilima (veljača)

-provedena je neposredna edukacija dijela pravnih osoba, a vezano uz odvajanje korisnih komponenti otpada i ispunjavanje prateće dokumentacije (kontinuirano i po potrebi),

-održana je edukacija građana i predstavnika mjesnih odbora Veprinac, Poljane, Oprič, Dobreć, Ika, Ičići o novom konceptu gospodarenja otpadom u domaćinstvu (u ožujku/ lipnju/ listopadu)

-održana je edukacija svih građana uključenih u pilot projekt provodi se neposredno u domaćinstvu koris nika kod dodjele posuda i to usmeno i putem letaka (ožujak- prosinac)

-na Tržnici Opatija, u sklopu blagajne Komunalca, zainteresirani korisnici mogu preuzeti edukativne materijale o racionalnom postupanju s pojedinim vrstama otpada (EE otpad, plastika, staklo, krupni i zeleni otpad...),

-provedena je edukativna radionica sa djecom OŠ RKJeretov o važnosti upotrebe platnenih vrećica (uz Dan protiv plastičnih vrećica) te su iste donirane školi (prosinac).

4.3. Opremanje:

Grad Opatija donio je 25.03.2014. godine Odluku o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada komunalnom društvu »Komunalac« d.o.o. Jurdani (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 8/2014).

U razdoblju od 2014-2015. godine, Komunalno društvo je nabavilo posude i opremu za odvojenu sakupljanje otpada (uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini od 40% ukupnih troškova, a kod posuda i RFIDčipovia i sufinanciranje Grada u iznosu od 30%), te u 2016. godini nije bilo potrebe za nabavom nove opreme.

U razdoblju od 2014-2015. godine nabavljeno je:

-7.920 posuda za odvojeno sakupljanje otpada,

-10.000 komada RFID čipova za indentifikaciju korisnika posuda za otpad i evidenciju izvršenih odvoza i

-specijalno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada.

U 2015. godini, bila je ugovorena izgradnja reciklažnog dvorišta na Punta Kolovi, no po peticiji građana i 5 mjesnih odbora protiv te lokacije, Gradsko vijeće je dana 17. studenog 2015. godine donijelo odluku da će se peticija analizirati kroz predstojeći postupak izmjene i dopune UPU-a naselja Opatija, te da se stoga radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta Punta Kolova neće izvoditi.

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 16.10.2016. godine donesena je Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1) , kojom je među ostalim zadano da treba izmjestiti lokaciju planiranu za reciklažno dvorište na drugu lokaciju u obuhvatu plana. U prijedlogu izmjene i dopune prijedlogu plana za javnu raspravu koji je prošao javnu raspravu kao nova lokacija predložena je nova lokacija reciklažnog dvorišta u zoni Kuka.

Usvajanje izmjena i dopuna UPU-a očekuje se u drugoj polovici 2017. godine.

4.4. Izgradnja sortirnice i kompostane

Iako bi idealno rješenje za smještaj planirane sortirnice bio prostor postojećeg deponija otpada Osojnica (koji bi se kroz rad sortirnice u velikoj mjeri i sanirao) i na kojemu postoji cjelokupna potrebna infrastruktura (niskonaponska mreža, vodoopskrba, cestovna infrastruktura), radi prostorno planske dokumentacije Općine Matulji i Primorsko-goranske županije to neće biti moguće osigurati.

»Komunalac« je iznašao rješenje za sortirnicu unutar svog novog poslovnog prostora u Jurdanima, međutim promjenom komercijalnih uvjeta preuzimanja otpada koji odlazi na reciklažu postala je upitna isplativost planiranog ulaganja.

U 2016. godini je Komunalac d.o.o. naručio izradu Studije investicijskog projekta Sortirnice komunalnog otpada na lokaciji Poslovne zone Jurdani. Navedena Studija usvojena je na sjednici Skupštine Komunalca održanoj dana 16. veljače 2017. godine (prethodno je bila prezentirana na Skupštini i 19. siječnja 2017. godine, te je dana suglasnost Upravi Društva da poduzme sve aktivnosti potrebne za dodjelu sredstva sufinanciranja navedenoga projekta od strane Fonda.

Do eventualne izgradnje vlastitog postrojenja za sortiranje otpada, Komunalac će imati ugovorenu predaju otpada namijenjenog daljnjoj oporabi sa tvrtkama koje preuzimaju, sortiraju i vraćaju u proizvodnju tzv. korisni otpad (trenutno je to ugovoreno s tvrtkom »Metis« d.d. Rijeka)

Kako biorazgradivi otpad sudjeluje u ukupnoj strukturi komunalnog otpada sa 36%, na smanjivanje ukupnih količina otpada značajno mogu utjecati i sami stvaraoci tog otpada kroz njegovo kompostiranje. U tom smislu se redovito provodi edukacija korisnika.

U točki 2. je navedeno da bilježimo veliko smanjenje količina biološkog otpada, te ponovno treba istaknuti da »Parkovi« d.o.o od rujna 2014. godine kompostiraju zeleni otpad s javnih površina. Procjenjuje se da se u 2015. i 2016. godini tako zbrine oko 350-400m3 ili oko 120-140 tonabiootpada godišnje.

»Komunalac«, za sada, nije iznašao rješenje za lokaciju za eventualnu izgradnju kompostane za potrebe sve četiri jedinice lokalne samouprave.

4.5. Prijelaz na novi sustav obračuna i naplate sakupljanja i odvoza komunalnog otpadanije moguć prije donošenju podzakonskog propisa

U prethodnom izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu naveli smo da do kraja 2016. godine očekujemo prijelaz na novi sustav obračuna i naplate sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, no iz razloga, na koje ne mogu utjecati ni Grad Opatija ni »Komunalac«, do toga nije došlo.

Iako je Zakon o održivom gospodarenju otpadom stupio na snagu 23.07.2013. godine, njegova cjelovita primjena za sada nije moguća jer još nisu doneseni brojni podzakonski akti kojima treba biti razrađena ova materija.

Najvažniji od tih akata je Uredba o komunalnom otpadu koja do danas nije donijeta (zakonski rok za njeno donošenje bio je do 23. srpnja 2014. godine). Uredba je bila na javnoj raspravi u tri navrata, no njeno donošenje kasni već gotovo 2 godine.

Donošenje uredbe najavljeno je za prvo polugodište 2017. godine, te je putem web stranica nadležnog ministarstva ona trenutno na javnoj raspravi (e-savjetovanje).

Uredba je posebno značajna radi toga što se njome razrađuju pitanja koja trebaju biti regulirana odlukama jedinica lokalne samouprave o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada, način gospodarenja tim otpadom (standardi javne usluge, odvojeno prikupljanje otpada, reciklažno dvorište, način prikupljanja glomaznog otpada, zaključivanje ugovora o korištenju javne usluge, pravila za obračun naknade za javnu uslugu, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, doprinosa za otpad, korisničku naknadu za miješani komunalni otpad i za biorazgradivi komunalni otpad, naknadu za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, račun za javnu uslugu, izvješćivanje o radu davatelja usluga i dr.).

Također će na novi sustav obračuna i naplate utjecati i početak rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, radi troškova obrade koji će trebati biti uključeni u cijenu usluge.

Svakako treba istaknuti i da primjena odvojenog sakupljanja i odvoza komunalnog otpada po odredbama Uredbe za komunalni otpad zahtijeva i donošenje:

-nove odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada,

-donošenje novog cjenika za usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada

-ustrojavanja evidencija i organizacije komunalnog društva sukladno toj Uredbi,

-revidiranje odluke o komunalnom redu.

4.6. Realizacija pilot projekta odvojenog sakupljanja otpadom

U 2016. godini započet je pilot projekt odvojenog sakupljanja otpada i na području Grada Opatije, i to:

-1.3.2016. za naselja Veprinac i Poljane

-1.6.2016. za naselja Dobreć i Oprić, i

-27.10.2016. za naselje Ika i

-12.12.2016. za naselje Ičići.

Pilot projekt provodi se po Operativnom planu provedbe pilot projekta odvojenog sakupljanja otpada donesenog po Komunalcu te prihvaćenog od gradonačelnika. Za istaknuti je da za sva domaćinstva uključena u pilot projekt, Grad Opatija sufinancira troškove nabave dvije posude za otpad koje su inače trebali platiti korisnici (30% od nabavne cijene, jer je prilikom nabave posuda, temeljem posebnih ugovora Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost već financirao 40% cijene a Grad Opatija 30% cijene.).

Za provođenje pilot projekta, izrađena su potrebne upute i letci, javnost je o tome upoznata putem web stranice Grada i Komunalca, te kroz sredstva javnog priopćavanja, a održani su i sastanci sa vijećima mjesnih odbora.

Sve korisnike kojima su dostavljene posude za otpad osobno su prenesene i upute o načinu postupanja i planu odvoženja otpada za svako pojedino područje.

Efekti primjene sustava na područjima pilot projekta su značajni, jer na deponiju završava samo otpad iz posude za miješani komunalni otpad, dok cjelokupni korisni otpad (iz druge posude) preuzima u cijelosti »Metis« d.o.o. Rijeka.

Iako je uvođenje novog sustava na pojedinom području zahtijevalo i vrijeme prilagodbe, treba konstatirati da je taj sustav u svim mjestima zaživio i da funkcionira, te je izbjegnuto gomilanje otpada na javnim površinama.

Izvršena je dodjela gotovo 3.000 posuda za odvojeno odlaganje otpada, kako je prikazano u niže navedenoj tablici.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

5. Zaključak

Za uspostavu sustava odvojenog sakupljanja otpada stvoreni su svi osnovni materijalni preduvjeti (potrebna oprema, vozila, te informatički sustav praćenja odvojenog sakupljanja otpada), no puna implementacija sustava nije moguća do donošenja Uredbe o komunalnom otpadu.

Do donošenja potrebnog podzakonskog propisa, Komunalac i Grad Opatija će kroz realizaciju pilot projekta (i uključivanja u njega drugih dijelova Grada) nastojati provesti Zakon u dijelu organiziranja odvojenog sakupljanja otpada, dok će odredbe o tome da korisnici plaćaju stvarne troškove za vlastite količine otpada biti moguće provesti tek po donošenju Uredbe.

Nakon donošenja Uredbe biti će potrebno:

-uskladiti akte Grada Opatije i »Komunalca« u roku propisanom uredbom (u nacrtu uredbe bio je zadan rok od 3 mjeseca),

-postepeno provoditi sustav na terenu, kroz razdoblje od 6 mjeseci, zbog obveze osobnog izjašnjavanja korisnika o načinu predaje otpada i obveze zaključenja posebnog ugovora s njime.

Donošenje Uredbe neophodno je i radi provođenja usklađenja Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije s novim Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017-2022. godine.

Izgradnji reciklažnog dvorišta Grad Opatija će pristupiti po definiranju lokacije za smještaj istoga u postupku izmjena i dopuna UPU-a.

KLASA: 363-01/17-01/59

UR.BROJ: 2156/01-03-17-1

Opatija, 24. 03. 2017.

GRAD OPATIJA
Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

G R A D O P A T I J A

 

KLASA: 363-01/17-01/59

UR.BROJ: 2156/01-03-17-2

Opatija, 24. 03. 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša

Riva 10
51000 RIJEKA

 

Predmet: Dostava Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za 2016 godinu

Sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13) i odredbama Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2014. do 2019. godine, u prilogu dostavljam Gradskom vijeću Grada Opatije Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2014. do 2019. godine, a koji se odnosi na aktivnosti provedene u 2016. godini.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić, ing.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

G R A D O P A T I J A

 

KLASA: 363-01/17-01/59

UR.BROJ: 2156/01-03-17-3

Opatija, 24. 03. 2017.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA OPATIJE

N/r predsjednika Vijeća, prof.dr.sc. Viktora Peršića, dr.med.

 -o v d j e

Predmet: Dostava Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za 2016. godinu

 

Sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13) i odredbama Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2014. do 2019. godine, u prilogu dostavljam Gradskom vijeću Grada Opatije Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2014. do 2019. godine, a koji se odnosi na aktivnosti provedene u 2016. godini.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić, ing.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr