SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD OPATIJA

24.

Na temelju čl. 29. Statuta Grada OpatijeSlužbene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 30/09 i 7/ 13) , članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 103. st.2. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 14.03.2017.godine, donosi

O D L U K U

Članak 1.

Utvrđuje se da je na dijelu k.č. 1934, KO Opatija (n.i.) (ulica Stanka Jurdane) koji je prikazan na kopiji katastarskog plana izrađen od KREŠIMIR d.o.o. Matulji, trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste, te joj se ukida status javnog dobra u općoj uporabi, i sada predstavlja zemljište u vlasništvu Grada Opatije.

Članak 2.

Nakon provedbe parcelacijskog elaborata na predmetnom dijelu parcele Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatija, Zemljišno knjižni odjel brisati će uknjižbu javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije i kao vlasnika iste upisati Grad Opatiju.

Kopija katastarskog plana sa prikazom predmetne površine izrađena od strane KREŠIMIR d.o.o. čini sastavni dio ove odluke.

Troškove izrade parcelacijskog elaborata dužni su snositi suvlasnici zgrade sagrađene na k.č.1646, KO Opatija (n.i.).

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u ¹Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 023-01/17-01/2

URBROJ: 2156/01-01/01-16-5

Opatija, 14. ožujak 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr. med.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr