SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

51.

Na temelju članka 65. stavak 4. Statuta Primorsko- goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine donijela je

O D L U K U
o rasporedu sredstava za aktivnosti »Dostupnost na
primarnoj razini zdravstvene zaštite«

Članak 1.

Raspoređuju se sredstva Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u iznosu od 2.228.039,90 kuna s pozicije proračuna Upravnog odjela za zdravstvo zaštitu za program 4206 »Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvenu uslugu«, Aktivnost 420601 »Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite« iz izvora Porezni i ostali prihodi (111) i Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (415), za sufinanciranje slijedećih rashoda:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo Primorsko- goranske županije da u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke zaključi ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-72

Rijeka, 23. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr