SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

47.

Na temelju članka 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukamaNarodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 47. Zakona o koncesijamaNarodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Vincenzo, Grad Rab

Članak 1.

Oduzima se koncesija na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Vincenzo, Grad Rab, koja je dana na temeljuOdluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Vincenzo, Grad RabSlužbene novine« broj 25/ 13), Ugovora broj P 014/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Vincenzo, Grad Rab od 08. kolovoza 2014. godine (KLASA: 342-01/13-01/32 , URBROJ: 2170/1-07-02/1-14-12)i Dodatka ugovoru broj P 014/07/ 2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Vincenzo, Grad Rab od 18. studenog 2014. godine (KLASA: 342-01/13-01/32, URBROJ: 2170/1-07-02/1-14- 20) zbog neizvršavanja obveze plaćanja koncesijske naknade i ne izgradnje privezišta u predviđenom roku.

Članak 2.

Utvrđuje se da stupanjem na snagu ove Odluke prestaje koncesija i raskida se Ugovor broj P 014/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Vincenzo, Grad Rab od 08. kolovoza 2014. godine i Dodatak ugovoru broj P 014/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Vincenzo, Grad Rab od 18. studenog 2014. godine, sKoncesionarom »Eko laser print« d.o.o.,Barbat 284, 51280 Rab, OIB: 02032736350.

Članak 3.

Trgovačko društvo »Eko laser print« d.o.o. dužno je pomorsko dobro koje je predmet Ugovora iz članka 2. ove Odluke napustiti, te ukloniti eventualno postavljene naprave i opremu i predati ga Davatelju koncesije slobodnog od stvari i osoba odmah po stupanjuna snagu ove Odluke.

Članak 4.

Trgovačko društvo »Eko laser print« d.o.o. dužno je podmiriti sva dospjela nenaplaćena potraživanja s osnova koncesijske naknade s pripadajućim kamatama od dana dospijeća do naplate.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e n j e

Primorsko-goranska županija je s trgovačkim društvom Eko laser print d.o.o. zaključila dana 08. kolovoza 2014. godine Ugovor broj P 014/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Vincenzo, Grad Rab, a dana 18. studenog 2014. godineDodatak ugovoru broj P 014/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Vincenzo, Grad Rab.

Zaključkom Županijske skupštine (KLASA: 021-04/17- 01/2, URBROJ: 2170/1-01-01/4-17-15) od 23. veljače 2017. godine prihvaćeno je Izvješće o praćenju izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županijiza 2016. godinu čime su prihvaćene i mjere Povjerenstvaza praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji kojim se predlaže pokretanje postupka oduzimanja koncesije, odnosno raskida Ugovora s Koncesionarom, trgovačkim društvom »Eko laser print« d.o.o., iz razloga što predmetno privezište nije izgrađeno u predviđenom roku i nije plaćana koncesijskanaknada dva puta uzastopno.Za Davatelja koncesije Upravniodjel za pomorsko dobro, promet i veze u PGŽ poduzeoje slijedeće:

. dana 4. prosinca 2015. godine dostavio je Koncesionaru opomenu s pozivom na uplatu duga u iznosu od 14.257,99 kuna,

. dana 29. siječnja 2016. godine dostavio je Koncesionaru II. opomenu s pozivom na uplatu duga u visini 14.467,39 kuna,

. dana 24. ožujka 2016. godine zatražio je od Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu u PGŽ aktiviranje bjanko zadužnice radi naplate potraživanja s osnove koncesijske naknade u iznosu od 14.675,55 kuna ,

. dana 2. studenoga 2016. godine dostavio je Koncesionaru III. opomenu s pozivom na uplatu duga u visini 29.650,60 kuna,

Posebno se napominje da se na pisane pozive Koncesionar »Eko laser print« d.o.o.nije očitovao.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke Ovlaštenik koncesije može izjaviti žalbu u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/17-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-64

Rijeka, 23. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr