SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

46.

Na temelju članka 31. stavak 1. alineja 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 44. stavak 1. alineja 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 17. stavak 1. alineja 4. Ugovora broj P 003/ 7/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab (KLASA: 342-01/13-02/17, URBROJ: 2170/01-07-02/1-17-9) od 25. travnja 2014. godine i članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 36. sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o prestanku koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u
Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog koncesionara ugostiteljskog obrta »Plaža«, Barbat 75, 51280 Rab, OIB: 88156906400, kojeg zastupa vlasnik obrta Denis Debelić za prestankom Ugovora broj P 003/7/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab (KLASA: 342-01/13-02/ 17, URBROJ: 2170/01-07-02/1-14-9) od 25. travnja 2014. godine i Dodatka ugovoru broj P 003/7/2014 o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/13-02/17, URBROJ: 2170/01-07-02/1-14-16) od 3. studenoga 2014. godine na temelju Sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Župan Primorsko- goranske županije da u roku od 8 dana od dana izvršnosti ove Odluke potpiše Sporazum o raskidu ugovora o koncesiji .

Sporazumom iz stavka 1. ovog članka uredit će se prava i obveze ugovornih strana.

Članak 3.

Stupanjem na snagu Sporazuma iz članak 2. ove Odluke prestaje koncesija na pomorskom dobru koja je dana temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab (»Službene novine« broj 25/13), Ugovora broj P 003/7/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab (KLASA: 342-01/13-02/17, URBROJ: 2170/01-07-02/1-14- 9) od 25. travnja 2014. godine i Dodatka ugovoru broj P 003/7/2014 o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/13-02/17, URBROJ: 2170/01-07-02/1-14-16) od 3. studenoga 2014. godine.

Članak 4.

S danom sklapanja Sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji prestaju sva prava ugostiteljskog obrta »Plaža«, Barbat 75, 51280 Rab, OIB: 88156906400 na pomorskom dobru, te je dužan s pomorskog dobra, koje je bilo predmet koncesije, o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju je koristio za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskim dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Obrt »Plaža« vlasnika Denisa Debelića koncesionar je privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža u Gradu Rabu temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab (»Službene novine« broj 25/13) koju je donijela Županijska skupština Primorsko-goranske županije dana 11. srpnja 2013. godine, Ugovora broj P 003/7/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab (KLASA: 342- 01/13-02/17, URBROJ: 2170/01-07-02/1-14-9) od 25. travnja 2014. godine, te Dodatka ugovoru broj P 003/7/2014 o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/13-02/17, URBROJ: 2170/01-07-02/1-14-16) od 3. studenoga 2014. godine.

Radi promijenjenih okolnosti i usklađenja stvarnog stanja područja koncesije s katastarskim planom, te formiranja novih katastarskih čestica u k.o. Barbat, te zbog promjene uvjeta koji su dani osnovnom koncesijom u djelu koji se odnosi na izgled i veličinu privezišta, kao i broja plovila predviđenih za privez, a sve u skladu s Izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole koja je izdana od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava Rab (KLASA: UP/I-350-05/15-03/6 i URBROJ: 2170/1-03-07/1-16-28 od 27. rujna 2016. godine koja je postala izvršna dana 23. siječnja 2017. godine, predloženo je sklapanje sporazuma o raskidu postojećeg Ugovora o koncesiji, te potom raspisivanje nove koncesije na istoj mikrolokaciji uvažavajući nove uvjete. Ne postoje zapreke za donošenje ove Odluke o prestanku koncesije, a slijedom iste i sklapanje sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/17-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-62

Rijeka, 23. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr