SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

42.

Na temelju članka 28. stavka 2., točke 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 30/ 16), Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2016/S 01K-0028261), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 36. sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže
Balustrada 3, Grad Crikvenica

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3, Grad Crikvenica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko -goranske županije« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« u skladu s člankom 28. stavak. 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12).

Obrazloženje:

Dana 24. studenog 2016. godine Županijska skupština Primorsko - goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 30/16 - u daljnjem tekstu: Odluka)

Na temelju navedene Odluke u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Broj objave 2016/S 01K-0028261, objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra.

Dana 17. siječnja 2017. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Primorsko - goranske županije, Rijeka, Slogin Kula 2, obavljeno je Javno otvaranje ponuda o kojem je sačinjen zapisnik. Na objavljenu Obavijest pristigle su dvije ponude koje nisu zadovoljavale formalno-pravne uvjete natječajne dokumentacije, te su ocjenjene kao neprihvatljive.

Za Zajednicu ponuditelja: Neptun Vaman d.o.o. Dramalj, Ljubav bez granica d.o.o. Zagreb i Morski jež d.o.o. Zagreb, JOPPD obrazac za mjesec koji prethodi davanju ponude dostavljen je samo za jednog člana, dok je za ostala dva člana dostavljen za mjesec studeni. Također je slijedeća dokumentacija dostavljena za samo jednog člana unutar Zajednice: Izvod iz kaznene evidencije, Izjava o nepostojanju pravomoćne osuđujuće presude za kaznena djela, Izjava o raspolaganju odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima, Izjava o ispunjenju svih obveza iz drugih koncesija, odnosno da do sada nije imao zaključen ni jedan Ugovor o koncesiji, Izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija, Izjava da ponuditelj nije gospodarski koristio pomorsko dobro bez pravne osnove i/ ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru, Izjava o preuzimanju obveza poduzimanja mjera radi osiguranja zaštite i sigurnosti korisnika i njihovih stvari.

Ponuditelj trgovačko društvo Studio sport d.o.o. u kopiji je dostavio slijedeću dokumentaciju starijeg datuma: potvrdu porezne uprave o stanju duga, Izvod iz sudskog registra, BON 1, BON 2, Račun dobiti i gubitka, te nevažeću bankarsku garanciju, Studiju gospodarske opravdanosti sa starijim podacima i prazan CD.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/17-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-39

Rijeka, 23. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=00001&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr