SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

33.

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunuNarodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o godišnjem izvještaju o izvršenju proračunaNarodne novine« broj 24/13), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbe 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09 pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici od 23. ožujka 2017. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ostvaren je kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Od ukupnog viška Proračuna u iznosu 42.027.035,30 kuna, 15.878.768,53 kuna višak je Primorsko-goranske županije, a 26.148.266,77 kuna višak njezinih proračunskih korisnika. Odluku o rasporedu viška ili pokriću manjka donijeti će upravljačko tijelo svakog proračunskog korisnika.

Članak 3.

Ostvarenim viškom poslovanja Primorsko-goranske županije pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak primitaka od financ

Članak 4.

Od ukupnog viška Primorsko-goranske županije 638.034,88 kuna izdvaja se u stalnu pričuvu koja će se aktivirati u slučaju onečišćenje mora o počinitelja i koja se neće iskazivati u Proračunu, dok se preostali višak u iznosu 15.240.733,65 kuna prenosi u Proračun za 2017. godinu.

Članak 5.

Preostali višak iz članka 4. raspoređuju se namjene temeljem preuzetih ugovornih obveza i namjenskih prihoda iz 2016. godine kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Raspored sredstava iz članka 5. biti će uključen u Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu u sklopu Izmjena i dopuna Proračuna. Neutrošena i neraspoređena sredstva u iznosu 5.534.086,91 kunu rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu

Članak 7.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu, te izvršenje rashoda po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2016. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 9.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-23

Rijeka, 23. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr