SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD OPATIJA

27.

Na temeljučl. 48. st. 1. t. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), čl 34. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) , čl. 19. st. 2. i čl. 19. a. st. 1. Statuta Dječjeg vrtića Opatija, Gradonačelnik Grada Opatije dana 20.03.2017. godine donosi

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju članica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Opatija

I.

IVONE ŠABARIĆ RUBEŠA razrješuje se sa funkcije članice i predsjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija.

II.

Za članicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija imenuje se SANJA MIŠOVIĆ KALANJ.

III.

Razrješenje i imenovanje nastupaju sa danom 24. ožujak 2017. godine.

Mandat novoimenovane članice traje do isteka redovnog mandata Upravnog vijeća.

IV.

Ova Odluka bit će objavljena u »Službenim novinamaPrimorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-01/17-01/10

URBROJ: 2156/01-03/01-17-3

Opatija, 20.03.2017.

GRADONAČLENIK
Ivo Dujmić, ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr