SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD OPATIJA

22.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/1995, 21/1996, 70/1997, 128/1999, 57/ 2000, 129/2000, 59/2001, 26/2003-pročišćeni tekst, 82/2004, 100/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009-Zakon o vodama, 49/2011, 50/2011, 84/2011-Zakon o cestama, 90/ 2011-Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji,144/2012, 94/2013, 153/2013- Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 153/2013- Zakon o gradnji, 147/2014., 36/2015-Zakon o pogrebničkoj djelatnosti) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 30/09- ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2017. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 15. prosinca 2015. godine, a izmjene i dopune usvojene su na sjednicama od 31. svibnja 2016. i 15. studenog 2016. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/16., 14/16. i 29/2016).

II. OSTVARENJE PROGRAMA:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

1. Od ukupno 34 planirana projekta u sklopu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu u cijelosti su u 2016. godini završena 23 projekta, a u realizaciji je još njih 8 (ugovoreno, uz završetak u 2017. ili narednim godinama).

Po ugovorenim aktivnostima, Program će biti realiziran sa 91,67% (odnosno sa 97,58% bez planiranih radova izgradnje cesta za potrebe investitora koji sami osiguravaju i sredstva za izgradnju tih cesta).

2. U 2016. godini nije ugovorena realizacija 3 projekta:

-izgradnja bus ugibališta u Ičićima (225.000,00 kn) - radi upisa tereta na građevinske čestice budućeg bus ugibališta koje je u vlasništvu Karlovačke banke i nemogućnosti formiranja građevinske čestice,

-rekonstrukcija i proširenje početnog dijela ulice Palmi (150.000,00 kn) - građevinska čestica ulazi u česticu vodnog dobra na kojoj Hrvatske vode izvode radove regulacije vodotoka.

-izgradnja novih nerazvrstanih cesta koje bi se financirale iz sredstava zainteresiranih investitora (1.000.00,000 kn) - jer unatoč većeg broja razgovora s potencijalnim investitorima zainteresiranim za takvo financiranje, nije došlo do zaključenja ugovora o financiranju (model izgradnje kod kojih se investitorima uložena sredstva vraćaju u postupku obračuna komunalnog doprinosa za objekte koje će oni graditi po izgradnji cesta).

III.OSTVARENJE PROGRAMA PO POJEDINAČNIM PROJEKTIMA:

Izvješće o financijskim vrijednostima izvedenih radova po pojedinačnim stavkama Programa iskazano su u Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Izvješća, dok se kraće obrazloženje po istima daje u nastavku:

1. Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i puteva

1.1. uređenje ulice Šetalište Carmen Sylva - radovi su u cijelosti završeni (999.998,15 kn), uz napomenu da su uz planirane i izvedene radove Grada na uređenju ulice (zamjena asfalta, potporni zidovi, zamjene rubnjaka, izrada rešetki oborinske kanalizacije i upojnih bunara i zamjene oštećenog kolektora oborinske kanalizacije), koordinirane aktivnosti na način da je HEP zamijenio niskonaponsku mrežu na cijeloj dionici (750 m), te da su Liburnijske vode također realizirale 3 investicije: rekonstrukciju cjevovoda CS Opatija 2-Opatija 3, izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije (150 m) u početnom dijelu ulice Šet. C. Sylve, te zamjena dotrajalog vodovodnog kolektora (450 m).

1.2. Sanacija ulice Velog Jože (sanacija šahti i novi asfalt cijelom dužinom ulice) - planirani radovi izvedeni su u cijelosti (ukupna vrijednosti 997.352,22 kn, s time što sukladno primopredajnom zapisniku dio radova u iznosu od 499.998,78 kn tereti 2016. godinu, a razlika 2017. godinu).

1.3. Izvedeni su svi planirani radovi:

-radovi uređenja prometnica po zahtjevima MO (399.930,97 kn): dio ceste V. Učka-M. Učka, dio ceste Perenići u Veprincu, cesta Puhari-Špadići, betonski dio ceste dijela naselja Poljane-Puhari, odvojka Matuljske ceste u MO Tošina, uređenje prolaza od Primorske ulice 4 do Primorske 6. u Iki.

-radovi popravaka potpornih zidova (99.632.58 kn) do visine osiguranih sredstava, i to: u ulici Fantovo-Ičići (17.804,13 kn), u Pobrima (16l.927,43 kn), u Veprinac-Kolavići (40.203,29 kn), u Dobreću (12.699,54 kn) i na šet.C.Sylva (11.998,l9 kn)

-uređenje ceste kod škole Ičići (110 m s parkingom i oborinskom odvodnjom, 150.111.72 kn)

-uređenje dijela ulice Bana Mažuranića u Ičićima (40 m, 77.990,89 kn)

1.4. Postavljeni su uređaji za mjerenje brzine i prikaz brzine kretanja vozila (158.900,00 kn) kod Škole Volosko (na Novoj cesti) i kod škole Ičići (Liburnijska ulica).

1.5. Pripremne aktivnosti na izgradnji 3. ceste od budućeg rotora Kuk do spoja sa Matuljskom cestom - U srpnju 2014. godine zaključen je ugovor o financiranju troškova Opatijske treće ceste od spoja sa rotorom Kuk do spoja s Matuljskom ulicom, temeljem kojeg je Kuk projekt d.o.o. predujmio 2.000.000,00 kn za financiranje troškova pripremnih aktivnosti. Ugovor obuhvaća izgradnju dvije dionice, prve od rotora Kuk do poslovnog centra Kuk projekta (256 m ceste te 25 m pristupnog odvojka), te od poslovnog centra Kuk do Matuljske ceste (272,78 m).Sukladno navedenom ugovoru ishođene su izmjene lokacijskih dozvola (ceste i objekta investitora), izrađeni su parcelacijski elaborati, no u 2016. g. nismo uspjeli dogovoriti s Kuk projektom rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi upisanih tereta na njihovim nekretninama koje trebaju ući u trasu ceste. Djelomično utrošena sredstva (117.250,00 kn) odnose se na izradu geodetskog projekta za prilazni put objektu uz Matuljsku cestu s buduće ceste, te za dio glavnog i izvedbenog projekta sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe na predmetnoj dionici.

1.5. Neutrošena sredstva po planu za 2016. godinu prenijeti će se u 2017. godinu i rasporediti za iste namjene po slijedećim ugovorenim projektima:

-izrada projektne dokumentacije za izgradnju cesta - izrada glavnih projekata za dionice 3. ceste Kosovo- 3. cesta do vage i POS-a (208.250,00 kn), 3. cesta dionica Mat. c.-Stari POS-N. cesta (13.825,00 kn). ugovorena je pred više godina, no prije njihovog završetka potrebno je provesti parcelacijske elaborate, dok je za dionicu Novi rotor-Mat. c. (28.000,00 kn) preduvjet rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s KUK projektom i formiranje građevinske čestice ceste.

-geodetski projekti po lokacijskoj dozvoli za dionice 3. ceste - 28.750,00 kn utrošeno je za parcelacijske elaborate dionica 3. ceste od starog POS-a do Matuljske c. (provedba otežana radi nezavršene nove izmjere za k.o. Matulji) i spoja N. ceste do 3. ceste kod starog POS-a (provedba otežana radi neupisane Nove ceste na području k.o. Volosko).

-izgradnja ugibališta u Ičićima - u travnju 2015. g. Grad je potpisao ugovor sa Karlovačkom bankom, a kojim je uređen postupak stjecanje zemljišta Grada za izgradnju autobusnog ugibališta u centru Ičića u pravcu Lovrana, za što je 2016. godine i ishođena građevna dozvola. Kako su kroz novu katastarsku izmjeru na dijelu zemljišta Karlovačke banke ostali upisani tereti koji bi se zaključenjem kupoprodajnog ugovora prenijeli na Grad Opatiju te radi kojih se posljedično ne bi mogla formirati građevinska čestica autobusnog ugibališta - po najavama Banke očekujemo da će se uvjeti za brisanje tereta steći u u 2017. godini. Na poziciji iskazana utrošena sredstva odnose se na izradu geodetskog projekta bus ugibališta.

-rekonstrukcija i proširenje početnog dijela ulice Palmi - radi postupka nove katastarske izmjere za k.o. Opatiju i preklapanja dijela trase ceste s vodnim dobrom nismo u 2016. g. uspjeli ishoditi građevinsku dozvolu za planirane radove, a što se očekuje u 2017. g. Na ovoj poziciji iskazani su troškovi izmještanja transportnog cjevovoda u ulici Palmi (93.980,95 kn).

2. Radovi na zelenim i drugim javnim površinama izvedeni su u cijelosti u planiranim veličinama i obimu:

2.1. Proširenje groblja Veprinac - radovi na izgradnji groblja Veprinac započeli su 2016. godine, s time što će u cijelosti biti izvedeni na proljeće 2017. godine. Većina radova izvedena je u 2016. godini (2.516.580,05), dok će u proljeće 2017. g. biti završeni radovi u iznosu od 800.000,00 kn (završni radovi popločavanja staza na groblju, te uređenja pristupne ceste od Lože do groblja).

2.2. Obnova vrijednog drveća -nabava i sadnja zamjenskih stabala i grmlja na brojnim lokacijama na području Grada realizirana je u cijelosti ( 149.990,40 kn, Park Angiolina, Park margarita, Park Tivoli, Park Bulgaria, ispred Tržnice, na šetalištu Slatina, na Slatini kod Autotroleja, drvored u M. Tita-ruže oko palmi, Sv. Jakov, mul Opatija, Lipovica i plaža Ičići).

2.3. Postavljena je vizualno-zvučna barijera Ljetne pozornice prema kupalištu Lido (63.749,29) u obimu i na način propisan od Konzervatorskog odjela u Rijeci.

2.4. Obnova sustava za automatsko navodnjavanje realizirana je u planiranom obimu (99.997,11 kn), zamjenom dijela opreme za automatsko navodnjavanje u Parku sv. Jakova i na Slatini.

2.5. Postava električnih razvoda, priključna mjesta i razglasi za manifestacije na Slatni i u Parku Angiolina (409.957,24 kn) omogućila je uspješno održavanje svih planiranih adventskih događaja, a omogućava i realizaciju drugih turističkih i drugih manifestacija koje se mogu održavati na prostoru od Slatine do Parka Angiolina

2.6. Neutrošena sredstva za uređenje trga kod KTC-a prenijeti će se u 2017. godinu za istu namjenu. Naime radovi su ugovoreni s Parkovima d.o.o., a fizički su mogli započeti tek krajem godine, nakon završetka konstruktivnih građevinskih radova na izgradnji KTC-a i biti će završeni do završetka i primopredaje objekta KTC-a ovog proljeća (ukupna vrijednost radova iznosi 2.000.000,00 kn, s time što je pola iznosa osigurano u programu za 2016. godinu a pola u programu za 2017. g.).

3. Radovi na pomorskom dobru

Svi planirani radovi na pomorskom dobru izvršeni su u cijelosti i u planiranim rokovima:

3.1. Ograda obalnog puta - postavljeno je novih 646 m ograde obalnog (1.248.292,50 kn) i to 150 m na P.Kolovi i 496 u Iki.

3.2. Uređenje plaže Črnikovica - izvedeni su radovi na dohrani dijela plaže ispred klupskih prostorija Vaterpolo kluba te izgradnji zaštitnog pera (99.973,75 kn),

3.3. Dohrane neuređenih plaža - izvedeni su radovi na izgradnji zaštitnog pera i dohrani plaže Tomaševac, dohrani plaže kod Vile Florida u Ičićima, te između paviljona J.Šporer i crkve (249.997,50 kn, 300 m3 dohrane i 68 m3 školjere).

3.4. Sufinanciranje radova na lučkom području uz investiciju Lučke uprave - izgradnja gata za turističke brodove (sufinanciranje Grada u 2016. g. iznosi 200.000,00 kn i 100.000,00 u 2015. g., dok su ukupno ugovoreni radovi izvedeni 2015-2016. g. vrijedni 2.279.282,00 kn).

3.5. Popravak potpornih zidova na obalnoj šetnici (P.Kolova kod M.Tita 169, te uređenje pješačke staze do obalnog puta uz južnu stranu h. Kvarner, 262.465,54 kn.). U financiranju navedenih radova, ostvarili smo pomoć Primorsko-goranske županije od 75.000,00 kn.

4. Radovi na javnoj rasvjeti - izvedeni su u cijelosti u planiranom obimu:

4.1. Sanacija javne rasvjete - izvedeni su radovi zamjene stupova i obnove javne rasvjete u ulici Zert (139.733,33 kn)

4.2. Interpolacije javne rasvjete - program je realiziran u cijelosti (100.000,00 kn, zamjena stupova javne rasvjete u ul. V. C. Emina i Pobarska c. kod kbr. 15, ličenje 30 stupova duž N. Ceste od P. Kolove do ul. V. Jože, te rekonstrukcija instalacija i novo mjerno mjesto kod TS Ambasador).

5. Ostalo

5.1. Priznavanje ulaganja u komunalnu infrastrukturu - u skladu s zaključenim ugovorom o priznavanju ulaganja u komunalnu infrastrukturu, investitoru Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kroz umanjenje komunalnog doprinosa, ulaganje u izgradnju ceste od ulice V. C. Emina u Iki do lukobrana Ika (195 m, izgrađeno 2015. g., 2.774.500,00 kn).

5.2. Sufinanciranje nabavke autobusa iz namjenski povećane cijene putne karte - stavka je realizirana u visini stvarno ostvarenih prihoda od namjenskog povećanja cijene putne karte, a koju plaćaju korisnici radi financiranja nabave autobusa (583.570,41 kn).

5.3. Sufinanciranje troškova nabave opreme za nadogradnju sustava za prikupljanje otpada - u 2016. godini je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uplatio sredstva za nabavu opreme za sustav zbrinjavanja otpada za potrebe Komunalca u iznosu od 128.272,00 kn (RFID čipovi i informatička oprema za čitanje i evidentiranje čipova kod pražnjenja posuda za otpad) po natječaju iz 2015. godine, a koja je Grad temeljem zaključenih ugovora prenio na Komunalac.

5.4. Sufinanciranje nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada - kako je u 2016. godini započeo pilot projekt odvojenog sakupljanja otpada u pojedinim naseljima na području Grada (Veprinac i Poljane, potom Dobreć i Oprić i krajem godine Ika i Ičići s ukupno 1.714 domaćinstava) u sklopu kojeg je korisnicima dodijeljeno 2.940 posuda za otpad, za sve korisnike uključene u pilot projekt Grad je sufinancirao dio troškova nabave posuda, čipiranja i naljepnica za što je utrošeno 360.000,00 kn, s preostalim sredstvima nastaviti će se realizacija u 2017. godini.

5.5. Elaborati za uris nerazvrstanih cesta - ugovoreni radovi na izradi elaborata za uris ceste ulice I. Kaline (20.750,00 kn) i za ceste Veprinac-Perenići (18.125,00 kn) biti će plaćeni u 2017. g.

5.6. Sufinanciranje sanacije deponije Osojnica - sredstva su planirana u Programu prema potpisanom ugovoru (Komunalac, JLS Liburnije i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sredstva su utrošena u manjem dijelu za izrađenu dokumentaciju (1.909,66 kn). Po posljednjim aktivnostima Komunalca, troškove sanacije bi u narednom periodu u cijelosti trebao preuzeti Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, tako da bi tu trebale izostati buduće obaveze Grada (cca 2.000.000,00 kn).

KLASA: 363-01/17-01/34

UBRBOJ: 2156/01-01-17-1

Opatija, 14. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr. med.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr