SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD CRES

7.

Na temelju članka35. i 391 st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 19/13 - pročišćeni tekst) i čl. 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu nekretnine
u vlasništvu Grada Cresa

I.

Utvrđuje se da postoji interes Grada Cresa za zamjenu nekretnineoznake č.zem. 2472/8 k.o. Martinšćica u vlasništvu Grada Cresa, u cjelini, za nekretninu u vlasništvu Samostana Svetog Jeronima oznake č.zem. 2164/5 k.o. Martinšćica u 730/3985 dijela + 482/3985 dijela, radi privođenja nekretnina namjeni koja je definirana Urbanističkim planom uređenja naselja Martinšćica.

II.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Cresa na raspisivanje i provedbu javnog natječaja za zamjenu nekretnine u vlasništvu Grada Cresa.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-02/95-01/28

Ur.broj: 2213/02-02-17-35

U Cresu, 16. ožujka 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr