SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.
GRAD OPATIJA

18.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 i 7/ 13) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 1.3.2017. godine, donosi

ODLUKU
O NAČELIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU
ZA ODREĐIVANJE IMENA ULICA, TRGOVA
I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA OPATIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom utvrđuju načela, kriteriji i postupak za određivanje imena ulica, trgova i drugih javnih površina (u daljnjem tekstu: javna površina) na području Grada Opatije.

(2) Načela, kriteriji i postupak za određivanje imena javnih površina primjenjuju se i na izmjenu postojećih imena javnih površina.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1.ulica je javna cesta i nerazvrstana cesta koje se koristi za promet vozilima,

2.trg je javna površina, potpuno ili djelomično okružena objektima,

3.javna površina je površina u općoj uporabi koja se koristi kao pješačka staza, park, igralište, šetalište, stubište, put i slično.

(2) Područje javne površine obuhvaća javno - prometnu površinu i pripadajuće katastarske čestice.

Članak 3.

Na području Grada Opatije ne mogu biti dvije ili više javnih površina s istim imenom i s istim kućnim brojem.

Članak 4.

(1) Ime javne površine određuje Gradsko vijeće, na prijedlog radnog tijela Gradskog vijeća nadležnog za imenovanje javnih površina (u daljnjem tekstu: Radno tijelo), uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na čijem se području javna površina nalazi.

(2) Vijeće mjesnog odbora može radi pribavljanja mišljenja građana o prijedlogu imenovanja javne površine sazvati zbor građana za dio područja mjesnog odbora na kojem se javna površina nalazi ili provesti drugi oblik izjašnjavanja građana.

(3) Javne površine mogu se imenovati po toponimima, zemljopisnim i drugim pojmovima, datumima vezanim za povijesne događaje, te po imenima osoba koje su obilježile kulturni, politički, znanstveni, društveni i drugi oblik života Grada Opatije, Republike Hrvatske i svijeta, po imenima drugih gradova te drugim odgovarajućim pojmovima.

(4) Vijeće mjesnog odbora dužno se očitovati o dostavljenom prijedlogu za imenovanje javne površine u roku od 60 dana od dana primitka prijedloga, a ako se ne očituje u ostavljenom roku smatra se da je dalo suglasnost za imenovanje javne površine. Uz očitovanje, vijeće mjesnog odbora dostavlja i zapisnik sa održanog zbora građana odnosno dokumentaciju o provedenom izjašnjavanju građana.

II. FOND IMENA

Članak 5.

(1) Za područje Grada Opatije vodi se jedinstven Fond imena prema kojem se u pravilu određuju imena javnih površina.

(2) Fond imena osniva i vodi Radno tijelopo pozivu predlagatelja iz članka 6. ove Odluke.

(3) Fond imena objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Opatije.

Članak 6.

(1) Pisane i obrazložene prijedloge za uvrštenje pojmova, datuma odnosno imena osoba u Fond imena iz članka 5. ove Odluke mogu dati:

-vijećnici Gradskog vijeća,

-radna tijela Gradskog vijeća,

-gradonačelnik,

-vijeća mjesnih odbora,

-savjet mladih,

-vijeća nacionalnih manjina,

-predstavnici nacionalnih manjina,

-političke stranke,

-vjerske zajednice,

-pravne osobe sa sjedištem u Gradu Opatiji,

-građani i udruge građana.

(2) Kada prijedlog daju građani, prijedlog je pravovaljan ako se sakupi 250 potpisa građana. Podnositelji prijedloga obvezni su uz potpise dostaviti i kontakt osobu/osobe koja ih predstavlja, sa sljedećim podacima: ime i prezime, broj telefona i/ili broj mobitela.

(3) Ako se za ime javne površine predlaže zemljopisni pojam, potrebno je obrazložiti njegovu dosadašnju lokaciju u prostoru i etimologijsko značenje pojma vodeći računa o narječju.

(4) Ako se za ime javne površine predlaže ime osobe, potrebno je priložiti životopis koji mora sadržavati osnovne podatke o osobi i značaju njenog doprinosa zbog kojeg se podnosi prijedlog.

Članak 7.

(1) Radno tijelo uvrštava u Fond imena prijedloge za koje ocijeni da su valjano obrazloženi i argumentirani te za koje je dostavljeno dovoljno podataka temeljem kojih se mogu uvrstiti u Fond imena.

(2) Sadržaj prijedloga se ocjenjuje u odnosu na razmjernu zastupljenost spolova, vrstu i oblik ljudskih djelatnosti, potrebu očuvanja bitnih odrednica demokracije, antifašizma, domovinskog rata i humanizma, hrvatske nacionalne tradicije te lokalnog govora, očuvanja na sjećanja na imena i djela značajna za Grad Opatiju i društvo u cjelini.

III. NAČELA I KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE IMENA JAVNIH POVRŠINA

Članak 8.

(1) Na temelju podataka iz Fonda imena Radno tijelo utvrđuje prijedloge za imenovanje javne površine.

(2) Prilikom utvrđivanja prijedloga Radno tijelo se rukovodi sljedećim načelima:

-uvažavanje izvornog nazivlja i /ili najstarijeg zabilježenog nazivlja javnih površina iz vremena kada su izgrađeni, kao i naziva koji su se udomaćili tijekom povijesti i postali dio svijesti građana,

-da se pri imenovanju više puta i nepotrebno ne mijenja ime javne površine,

-uvažavanje potrebe grupiranja imena javnih površina radi kvalitetne orijentacijske obavijesti.

IV. POSTUPAK IMENOVANJA JAVNIH POVRŠINA

Članak 9.

(1) Prijedloge za određivanje imena javnih površina mogu podnijeti predlagatelji iz članka 6. ove Odluke.

(2) Pisani prijedlozi podnose se Radnom tijelu i trebaju sadržavati:

-prijedlog za određivanje imena javne površine sukladno članku 6. stavku 2. i 3. ove Odluke,

-tekstualni opis s osnovnim podacima o lokaciji i izgledu javne površine,

-grafički prikaz javne površine.

(3) Radno tijelo može zatražiti da predlagatelj dostavi i dodatnu dokumentaciju.

(4) Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama ovoga članka neće se razmatrati.

Članak 10.

Iznimno od odredbe članka 9. stavka 2. podstavka 1. ove Odluke, ako se za određivanje imena javne površine predlaže ime koje je sadržano u Fondu imena, dovoljno je da predlagatelj naznači da je ime već uvršteno u Fond imena.

Članak 11.

Na temelju prijedloga Radnog tijela, Gradsko vijeće donosi odluku o određivanju imena javne površine.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/16-01/27

URBROJ: 2156/01-01-17-4

Opatija, 1. 3. 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr