SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.
GRAD CRES

3.

Na temelju članka 35., 280. do 296. i 391 st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 19/13 - pročišćeni tekst) i čl. 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 1. ožujka 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava
građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Cresa

I.

Utvrđuje se da postoji interes Grada Cresa za osnivanje prava građenja na nekretnini oznake č.zem. 2769/2 k.o. Cres, koja odgovara nekretnini katastarske oznake k.č. 1145/1 k.o. Cres - grad, u naselju Cres, u gospodarsko - poslovnoj zoni »Volnik«, na površini od 1220 m2 prema zemljišnoj knjizi i 1332 m2 prema izvatku iz katstarskog operatera, radi izgradnje objekta za potrebe destilerije etričnog bilja, pogona za biketiranje i sušaru za proizvodnju čaja.

II.

Pravo građenja osnovat će se na nekretnini oznake č.zem. 2769/2, k.o. Cres, katastarske oznake k.č. 1145/1 k.o. Cres - grad, na površini od 1220 m2 prema zemljišnoj knjizi i 1332 m2 prema izvatku iz katstarskog operatera, na rok od 30 godina od dana sklapanja ugovora o pravu građenja.

Početna jedinična cijena naknade za osnovano pravo građenja na predmetnoj nekretnini utvrđena je Procjenom tržišne vrijednosti prava građenja stalnog sudskog vještaka u građevinarstvu Jasminke Lilić, dipl.ing.građ. od 25.09.2016. godine i iznosi 0,17 EURA po m2 mjesečno, bez PDV-a, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Iznos naknade za pravo građenja revalorizirat će se u slučaju izmjene odnosa vrijednosti između kune i eura prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, ukoliko tečajna razlika iznosi manje ili više od 10 % od tečaja na dan zaključenja ugovora o pravu građenja.

III.

Utvrđuje se obveza najpovoljnijeg ponuditelja da o vlastitom trošku i uz suglasnost Grada Cresa naruči izradu geodetskog projekta kojim će se utvrditi točna površina nekretnine č.zem. 2769/2 k.o. Cres za utvrđivanje konačne cijene za osnivanje prava građenja.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje da će u roku od tri godine o dana sklapanja ugovora dovršiti gradnju.

IV.

Po proteku roka na koje je osnovano pravo građenja, izgrađeni objekt prelazi u vlasništvo Grada Cresa.

V.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Cresa na provedbu postupka javnog natječaja.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/17-1/6

Ur.broj: 2213/02-02-17-5

U Cresu 1. ožujka 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr