SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.
GRAD CRES

2.

Na temelju odredbi članaka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenjuNarodne novine«, broj 153/13) i članka 29. Statuta Grada CresaSlužbene novine Primorsko- goranske županije«, broj 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 01. ožujka 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Miholašćica (NA 12 1)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se odlukom pristupa izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Miholašćica (NA12 1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/09) (u daljnjem tekstu: Plan).

(2) Nositelj izrade Plana je Gradska uprava Grada Cresa, Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je:

-Zakon o prostornom uređenjuNarodne novine« broj 153/13)

-Prostorni plan uređenja Grada CresaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 23/ 06, 03/11).

(2) Plan se izrađuje sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planovaNarodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/ 04).

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Razlog za izradu Plana je utvrđivanje mogućnosti prenamjene građevinskih čestica koje se nalaze neposredno uz županijsku cestu s jugozapadne strane iz zaštitne zelene površine Z2 u stambenu namjenu S.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana isključivo je vezan za pojas čestica neposredno uz županijsku cestu (oznake Ž5137 T.L.Slatina- D100) s jugozapadne strane prometnice koje su urbanističkim planom definirane kao zaštitne zelene površine Z2.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Urbanistički plan uređenja naselja Miholašćica usvojen je 2009. godine, a izrađen je i financiran od strane dijela vlasnika katastarskih čestica unutar obuhvata Plana. Predmetne katastarske čestice defnirane su Planom kao zaštitne zelene površine - postojeće poljoprivredne površine (maslinici, vinogradi, vrtovi).

Predmetne čestice odnosno pojas uz županijsku cestu sukladno Prostornom planu uređenja Grada Cresa, nalazi se u obuhvatu građevinskog područja naselja Miholašćica i definirana je kao neizgrađena površina. Položaj čestica je neposredno uz glavnu prometnicu naselja i može se smatrati uređenim česticama obzirom da osnovne infrastrukturne mreže prolaze navedenom prometnicom.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Plan se izrađuje s ciljem utvrđivanja mogućnosti prenamjene pojasa građevinskih čestica neposredno uz županijsku cestu s jugozapadne strane ceste kao građevinskih parcela za izgradnju stambenih građevina.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

(1) Izrada novih sektorskih strategija, planova, studija i sl. nije predviđena već će se koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija lokalne samouprave.

(2) U izradi Plana koristiti će se podloge - katastarske i topografske iz elaborata Urbanističkog plana uređenja naselja Miholašćica.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 8.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,

-JU Zavod za prostorno uređenje, Splitska 2/II, Rijeka,

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka,Muzejski trg 1, Rijeka,

-HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

-HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

-HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka

-VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A 51 557 Cres

-KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. Cres, Turion 20/A, 51 557 Cres

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 9.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna Plana:

-dostava zahtjeva za izradu Plana javnopravnim tijelima i drugim sudionicima u izradi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana;

-Izrada prijedloga plana u roku od 30 dana od dostave posebnih zahtjeva iz prethodnog stavka,

-Javna rasprava u trajanju od 15 dana

-Izrada izvješća o javnoj raspravi u roku od 15 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga,

-Izrada Nacrta konačnog prijedloga plana 15 dana od pismenog očitovanja gradonačelnika o prihvaćanju izvješća o javnoj raspravi,

-Usvajanje Plana u roku od 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 10.

Troškove izrade Plana snosit će Milan i Vesna Gnjatovic, a temeljem odredbe članka 85. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13)

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/17-1/1

Ur. broj: 2213/02-01/01-17-3

Cres, 01. ožujka 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr