SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

11.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 82/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13) Općinsko Vijeće Općine Omišalj, na sjednici 23. veljače 2017. godine, donijelo je

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE OMIŠALJ ZA RAZDOBLJE
OD 2017. DO 2020. GODINE

1. RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ - OPĆI DIO

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite propisane su nove obveze jedinica lokalne samouprave koji se odnose na dokumente iz sustava civilne zaštite. Slijedom toga te Smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije definirana je i obveza izrade Procjene rizika od velikih nesreća pa će Općina Omišalj u narednom razdoblju pristupiti izradi navedenog dokumenta.

Općinsko vijeće će svake godine pri donošenju proračuna razmatrati i usvojiti godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava razmatraju se i usvajaju svake četiri godine.

Općinski načelnik će početkom svake godine donositi plan vježbi civilne zaštite.

2. RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ - OPERATIVNE SNAGE

2.1. Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Općine u pravilu se sastaje dva puta godišnje, uoči protupožarne sezone i neposredno prije donošenja proračuna za iduću godinu. Na sjednicama Stožera razmatrat će se aktivnosti koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, te Analiza stanja sustava civilne zaštite, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, te Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Također, pratit će se uvježbavanje i opremanje operativnih snaga civilne zaštite.

2.2. Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti

Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti uključene su u zaštitu i spašavanje na području općine kroz svoje sudjelovanje u Stožeru civilne zaštite (djelatnici MUP-a i DUZS Rijeka), kao savjetodavna tijela, ali i kao operativa u provođenju određenih zakonom propisanih radnji kojima se bave i u svojoj redovnoj djelatnosti.

2.3. Zapovjedništvo i postrojbe vatrogastva

2.3.1. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

Nastavit će se postojeći način financiranja i angažiranja JVP Grada Krka od strane Općine Omišalj.

2.3.2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Njivice

Nastavit će se dosadašnji način financiranja i angažiranja DVD Njivice.

2.3.3. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

Kapaciteti (ljudski i materijalni) vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu navedeni su u prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Omišalj, a njihovo djelovanje biti će sukladno planovima zaštite i spašavanja pravnih osoba u kojima djeluju.

2.4. Službe i postrojbe pravnih osoba koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti

2.4.1. Hrvatska gorska služba spašavanja

Općina Omišalj nastavit će suradnju s GSS-stanica Rijeka te će sufinancirati njihovu aktivnost.

2.4.2. Hrvatski Crveni križ

Sukladno važećim zakonskim propisima Općina Omišalj financirat će djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Krk i nastaviti dosadašnju suradnju.

2.4.3. Nastavni zavod za javno zdravstvo

Zavod provodi djelatnosti propisane zakonima, odnosno opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode, praćenje stanja okoliša i dr. te će u tom smislu biti nastavljena suradnja s istim, a sukladno aktivnostima navedenim u Planu zaštite i spašavanja Općine Omišalj.

2.5. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite

2.5.1. Postrojba civilne zaštite

Nastavit će se opremanje postrojbe civilne zaštite osobnom opremom (cipele, jakne, hlače, majice).

U suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područnim uredom Rijeka, planiraju se održati vježbe civilne zaštite te će postrojba sudjelovati i u većim operativnim vježbama.

2.5.2. Povjerenici civilne zaštite

Planira se imenovati dva povjerenika za područje Općine tj. za svako naselje po jedan.

2.5.3. Skloništa

Utvrdit će se stanje skloništa te daljnje aktivnosti za njihovo upravljanje i korištenje.

2.6. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite. Oni su nositelji posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., od interesa za sustav civilne zaštite. Tim će se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama, dostaviti izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite za područje Općine Omišalj, te će se s istima zaključiti ugovori o međusobnoj suradnji kojim se definiraju potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Općine Omišalj.

Za naredne godine nisu planirana proračunska sredstva za namjenu korištenja usluga za potrebe civilne zaštite. U slučaju aktiviranja ovih subjekata, sredstva za isto osigurat će se proračunom.

2.7. Udruge građana

Nastavit će se ili uspostavit nova suradnja s udrugama koje djeluju na području Općine Omišalj, a čija je djelatnost od interesa za sustav civilne zaštite (planinari, radio klub i dr.).

3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

3.1. Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima

Prilikom donošenja prostornih planova Općina Omišalj poštivati će zahtjeve zaštite i spašavanja.

3.2. Edukacija stanovnika

U narednom razdoblju nastavit će se s informiranjem stanovnika vezano općenito uz sustav zaštite i spašavanja. Također, prilikom većih vježbi snaga civilne zaštite paralelno će se održavati edukacije mještana te će se zatražiti njihovo aktivno sudjelovanje u vježbama.

3.3. Edukacija djece u školama i vrtićima

Edukaciju djece u školi provoditi će se u suradnji s DUZS Područni ured Rijeka i Gradskim društvom Crvenog križa Krk.

3.4. Uspostava sustava uzbunjivanja

Sustav uzbunjivanja će se redovno kontrolirati i po potrebi proširivati.

3.5. Ostalo

U Općini Omišalj i nadalje će se sustavno provoditi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajati sredstva za veterinarske usluge.

4. ZAKLJUČAK

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite je zadovoljavajuće, no potrebno je pristupiti izmjenama postojećih ili donošenju novih dokumenata, a kako bi se dokumentacija uskladila sa zakonom, kao i potpisivanju ugovora s pravnim osobama navedenim u Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

Koordinaciju aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite, različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer civilne zaštite. Stoga je primarni cilj u 2017. i 2018. godini osposobiti Stožer za brzo i efektivno djelovanje u kriznim situacijama, a što je i navedeno ovim Smjernicama.

Bitno je i imenovanje povjerenika civilne zaštite, opremanje istih, te njihovo uvježbavanje i edukacija, što je također navedeno ovim Smjernicama.

Postrojbu civilne zaštite potrebno je jednom godišnje uvježbavati, te opremati u skladu s proračunskim sredstvima. Svake dvije godine potrebno je održati veću terensku operativnu vježbu, u suradnji s PUZS Rijeka, a kako bi se članovi postrojbe upoznali s cjelokupnim sustavom civilne zaštite, kao i svojom funkcijom u istom.

Klasa: 021-05/17-01/2

Ur. broj: 2142-06-17-01-9

Omišalj, 23. veljače 2017.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr