SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

8.

Na temelju članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezimaNarodne novine« broj 115/16) i članka 38. Statuta Općine OmišaljSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 23. veljače 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o porezima Općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju porezi koji pripadaju Općini Omišalj te propisuju porezni obveznik, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

II. VRSTE POREZA OPĆINE OMIŠALJ

Članak 2.

Porezi Općine Omišalj su:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na korištenje javnih površina

4. porez na nekretnine.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Obveznik poreza na potrošnju iz stavka 1. ovog članka je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području općine Omišalj.

Članak 4.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se piće proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2%.

Članak 6.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 1. ovog članka porezni obveznik iskazuje na zakonom propisanom obrascu i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a dužan ju je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 7.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području općine Omišalj.

Vlasnikom kuće za odmor smatra se ona osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene u zemljišnim knjigama kao vlasnici, odnosno suvlasnici.

Vlasnikom, odnosno suvlasnikom smatra se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik, odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda odnosno druge nadležne vlasti, nasljeđivanjem i na temelju zakona, a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim idealnim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje na sljedeći način:

1. za područje naselja Omišalj 12,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor,

2. za područje naselja Njivice 14,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Iznimno od stavka 1. ovog članka vlasnici kuća za odmor koji su nasljedstvom ili darovanjem stekli vlasništvo nad kućom starijom od 50 godina, plaćaju godišnji porez po četvornom metru korisne površine kuće za odmor u iznosu od 6,00 kuna za naselje Omišalj i 7,00 kuna za naselje Njivice.

Članak 10.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, potrošnja električne energije i vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podaci.

Članak 11.

Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi Upravni odjel Općine Omišalj.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Upravnom odjelu Općine Omišalj dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, i to najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza, na transakcijski račun Općine Omišalj.

3. Porez na korištenje javnih površina

Članak 12.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Porez na korištenje javnih površina plaća se dnevno, i to u iznosu od 4,00 kune/m2 korištene javne površine, jedinstveno na cijelom području općine Omišalj.

Javnim površinama u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se ulice, trgovi, parkovi i sl. površine.

Članak 13.

Porez iz članka 12. ove Odluke ne plaća se za korištenje javnih površina za koje je sklopljen ugovor o zakupu javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarne, kulturne, sportske, prosvjetno-edukativne i zdravstvene svrhe.

4. Porez na nekretnine

Članak 14.

Porez na nekretnine uredit će se zasebnom odlukom.

III. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA

Članak 15.

Upravni odjel Općine Omišalj obavljat će poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na kuće za odmor.

Članak 16.

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Rijeka, Ispostava Krk, sukladno Suglasnosti Ministra financijaNarodne novine« broj 01/17) obavljat će poslove u vezi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe ovih poreza:

- porez na potrošnju,

- porez na korištenje javnih površina.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava će Općini Omišalj do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima Općine Omišalj.

Članak 17.

Za utvrđivanje, naplatu, žalbu, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i za sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Sukladno članku 68. Zakona o lokalnim porezima, porez na kuće za odmor odnosno članak 2. stavak 1. točka 2. i članci 7., 8., 9., 10. i 11 . ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim porezima i ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. dovršit će se po odredbama Zakona o lokalnim porezima i ovoj Odluci.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezimaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 29/01, 03/03, 33/03, 05/ 05 i 42/12).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije

Klasa: 021-05/17-01/2

Ur. broj: 2142-06-17-01-4

Omišalj, 23. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr