SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

3.

Na temelju članka 3. Odluke o davanju u zakup javnih površinaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/05, 6/11, 3/14 i 11/15) i 23. Statuta Općine Malinska- DubašnicaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 15. veljače 2017. godine, donijelo je

PLAN
lokacija za postavu privremenih objekata

I.

Utvrđuju se lokacije za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta, na području Općine Malinska-Dubašnica, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Na lokacijama 2.1, 2.2, 2.3 KOD FOTO STUDIJA, 3.2 PARKIRALIŠTE MARKAT, 9.1, 9.2, 9.3 MARŠIĆI, 11.1 RIBARSKO SELO i 13.1, 13.2 KOD KRIŽA NA ULAZU U NASELJE MILOVČIĆI nije osiguran priključak na elektroenergetsku mrežu, stoga se zakupnik sam mora pobrinuti za električnu energiju, uz uvjet da se za proizvodnju električne energije ne mogu koristiti motorni agregati i ostali uređaji koji stvaraju buku ili štetne plinove na lokaciji 2.1. KOD FOTO STUDIJA.

Na lokaciji 11.1 i 12.1 nije osiguran priključak tekuće vode, te se zakupnik mora sam pobrinuti za vodu.

Prethodna provjera mogućnosti Ishođenja i ishođenje minimalnih tehničkih uvjeta za pojedine djelatnosti obveza je svakog pojedinog zakupnika na svakoj pojedinoj lokaciji, te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za slučaj nemogućnosti ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta iz bilo kojeg razloga.

Na lokacijama 4.2, 7.3, 11.1 i 12.1 (ugostiteljska djelatnost) u cijenu je uračunato korištenje javne površine za postavljanje ugostiteljske terase uz ugostiteljski objekt ukupne površine 20 m2. Zakupnik navedene lokacije može, nakon potpisa ugovora zatražiti i veću površinu za postavljanje ugostiteljske terase koja se u slučaju odobrenja dodatno naplaćuje u skladu s važećom Odlukom o porezu na korištenje javnih površina Općine Malinska- Dubašnica.

Na lokacijama 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 u dozvoljeno je postavljanje isključivo štandova od punog drveta, sa zatvorenim donjim dijelom ili kompletno zatvoreni u trenutku kada se ne obavlja djelatnost, najvećih dozvoljenih dimenzija: 100 cm širine, 250 cm dužine, sa dvostrešnim pokrovom od punog drva ili tendom jednolične tamno crvene boje ili boje šampanjca. štandovi na navedenim lokacijama moraju biti jednolično obojani svijetlim blagim bojama. Općinski načelnik će Odlukom odrediti detaljne tehničko-estetske karakteristike štandova za navedene lokacije.

Lokacije u glavi XIV. (kiosci za prodaju tiskovina) daju se na korištenje temeljem Odluke o porezu na javne površine.

Lokacije u glavi XV. (kiosci na pomorskom dobru - lukobran) lučko je područje pod upravom je Županijske lučke uprave Krk koja upravlja navedenim područjem u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

II.

Lokacije koje su nakon postupka javnog natječaja ostale upražnjene dodjeljuju se izravnom pogodbom uz zakupninu u visini početne cijene iz natječaja.

III.

Detaljnu dispoziciju i uvjete uređenja pojedinog prodajnog mjesta utvrđuje Općinski načelnik za svaku pojedinu lokaciju zasebno u koju svrhu se može odabrati tipske privremene objekte, naprave i elemente za formiranje prodajnog mjesta.

IV.

Ovaj Plan lokacija za postavu privremenih objekata stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovog Plan lokacija za postavu privremenih objekata stavlja se van snage Plan lokacija za postavu privremenih objekataSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/16).

Važeći ugovori o zakupu zaključeni prema dosadašnjem Plan lokacija za postavu privremenih objekata ostaju na snazi do isteka zakupa.

Klasa: 363-01/17-01/3

Ur. broj: 2142/05-01-17-4

Malinska, 15. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1005&mjesto=51511&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr