SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 9. Ponedjeljak, 18. travnja 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
13

12.

Na temelju članka 40. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« PGŽ broj 23/01 i 7/02), člankom 22. Odluke o uređenju prometa na području općine Omišalj (»Službene novine« PGŽ broj 15/00 i 3/03) Općinsko Poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o premještanju
nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na području Općine Omišalj

Članak 1.

Članak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Poslove premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na drugo mjesto, blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila, radnih strojeva, te osobnih vozila u zonama nepristupačnim za postupak premještanja specijalnim vozilom »pauk« obavlja trgovačko društvo Pesja nautika d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 2.

Iza članka 3. Odluke brišu se članci 4. i 5. i dodaju se novi članci koji glase:

»Članak 4.

Društvo osigurava vozilo »pauk«, opremu za rad pauka - PAUK - VIDEO NADZOR, naprave za blokiranje i deblokiranje, lokaciju za smještaj nepropisno parkiranih vozila, te organiziranu službu za prijem, čuvanje i izdavanje vozila.

Društvo mora zadovoljiti sve kriterije potrebite za dobivanje prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 5.

Vozila se premještaju ili blokiraju na temelju dobivenog pismenog naloga od ovlaštenog djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova ili službenika Upravnog odjela Općine Omišalj koji i utvrđuju prekršaj.

Premještanje vozila sa zelenih površina nalaže ovlašteni službenik Upravnog odjela Općine Omišalj.

Članak 6.

Prije izdavanja naloga za premještanje ili blokadu, te položaj nepropisno parkiranog ili zaustavljenog vozila utvrđuje se fotografijom ili skicom.

Za utvrđivanje prekršaja može se koristiti oprema »PAUK-VIDEO NADZOR«.

Članak 7.

Po utvrđenom prekršaju i evidentiranju položaja nepropisno parkiranog ili zaustavljenog vozila, ovlašteni djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova, službenik Upravnog odjela Općine Omišalj izdaje pismeni nalog za premještanje ili blokiranje vozila.

Nalog sadrži datum i vrijeme izdavanja, fotografiju ili skicu vozila u prekršaju, registracijsku oznaku i opis prekršaja, te podatke o nalogodavcu.

Članak 8.

Društvo na nalog za premještavanje ili blokiranje upisuje podatke o osobi koja vrši premještanje ili blokiranje i registarski broj vozila kojim se vrši premještanje.

Prije početka premještanja fotografiraju se i evidentiraju oštećenja na vozilu.

Članak 9.

Kod blokiranja vozila Društvo je dužno na prednje staklo ili drugo vidno mjesto staviti naljepnicu upozorenja da je vozilo blokirano s uputom što vozač mora učiniti.

Tekst je napisan na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku.

Članak 10.

Troškove premještanja, započetog premještanja ili deblokade, snosi vlasnik ili korisnik vozila sukladno članku 3. ove Odluke.

Društvo koje obavlja premještanje ili blokiranje vozila izdat će ili deblokirat vozilo nakon isplaćenih troškova premještanja ili deblokade.

Sukladno članu 286. st. 1. Zakona o obveznim odnosima, Društvo će zadržati vozilo dok mu ne bude isplaćeno njegovo potraživanje.

Članak 11.

Vlasniku ili korisniku vozila koji nije državaljnin Republike Hrvatske i vlasniku ili korisniku vozila sa stranom registracijom vozilo će se izdati ili deblokirati nakon plaćene kazne za učinjeni prekršaj i uplate troškova premještanja ili troškove deblokade.

Članak 12.

Ako vozilo nije preuzeto ili nije tražena deblokada u roku od 24 sata, vlasniku ili korisniku vozila obračunat će se dnevna ležarina sukladno članku 3. ove Odluke.

Članak 13.

Društvo je dužno osigurati vozila koja se premještaju specijalnim vozilom pauk.

Štete nastale na vozilu za vrijeme premještanja ili čuvanja na lokaciji za smještaj nepropisno parkiranih vozila snosi Društvo, odnosno osiguravajuće društvo s kojim je sklopljena polica osiguranja.

Članak 14.

Postupak premještanja vozila smatra se započetim kad specijalno vozilo stigne na mjesto rada po pozivu nalogodavca ili kad je u ophodnji započeta radnja premještanja.

Članak 15.

Društvo je dužno premješteno vozilo čuvati na lokaciji određenoj za smještaj nepropisno parkiranih vozila, do predaje vozila vlasniku ili korisniku vozila.

Članak 16.

Napuštenim vozilom smatra se tehničkim neispravno vozilo, neregistrirano vozilo, vozilo bez motora, jednog ili više kotača, bez prednjeg, bočnog ili stražnjeg stakla ili vozilo bez registracijskih tablica, a ostavljeno na mjestu na kojem to nije dozvoljeno.

Troškove premještanja i čuvanja snosit će posljednji vlasnik vozila prema podacima o registraciji vozila, iz evidencije Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 17.

Za napuštena vozila koja nisu preuzeta, Društvo utvrđuje vrijednost vozila po ovlaštenom sudskom vještaku.

Kada troškovi premještanja, čuvanja i procijene postanu veći od procijenjene vrijednosti vozila, a vlasnik se ne javi ili je nemoguće utvrditi posljednjeg vlasnika, Društvo je ovlašteno raspolagati vozilom.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/2

Ur. broj: 2142-06-05-01-1

Omišalj, 7. travnja 2005.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Josip Šepčić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=125&mjesto=51513&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr