SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

28.

Na temelju točke X. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2017. godiniNarodne novine« broj 14/17), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinuNarodne novine« broj 13/ 17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine donijela je slijedeću

O D L U K U
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova
za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2017. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2017. godiniNarodne novine« broj 14/17), utvrđena je razlika sredstava između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne namjene koje osigurava Primorsko-goranska županija u iznosu od 10.643.000 kn.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se domovima za starije osobe, prema kriterijima i mjerilima kako slijedi:

Sredstva za rashode za zaposleneraspoređuju se domovima prema kriterijima:

. Broja zaposlenih utvrđenim pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, usklađenim s odredbamaPravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih uslugaNarodne novine« broj 40/14, 66/15)- u daljnjem tekstu: Pravilnik;

. Odredbama važećih propisa oplaćama zaposlenih u domovima socijalne skrbi

Mjerilo za raspored rashoda za zaposlene je broj zaposlenih na kraju 2016. godine.

Sredstva za materijalne i financijske rashode raspoređuju se domovima prema kriteriju broja korisnika (stalnog smještaja i korigiranog koeficijenta od 20% za korisnike izvaninstitucijske skrbi).

Mjerilo za financiranje je broj korisnika doma.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovineraspoređuju se domovima prema kriterijima:

.Stanja prostora i opreme i njihova udovoljavanje zahtjevima izPravilnika;

. poboljšanje uvjeta smještaja korisnika ulaganjem na građevinskim objektima

Mjerilo za raspored sredstava za nabavu nefinancijske imovine je broj korisnika doma.

Sredstva za hitne intervencije raspoređuju se domovima prema kriteriju veličine prostora i broja korisnika.

Prihodi za posebne namjene raspoređuju se na bazi ostvarenja u 2016. godini.

III.

Sredstva iz točke I. ove Odlukeu iznosu od 10.643.000 kuna raspoređuju se domovima za starije osobe:

. DZSO KANTRIDA 3.995.533 kn

. DZSO VOLOSKO 3.404.735 kn

. DZSO MALI KARTEC 1.039.456 kn

. DZSO MARKO A. STUPARIĆ 2.203.276 kn

IV.

Sredstva iz točke III. Ove Odluke namijenjena su za djelatnost (za zaposlene i materijalne i financijske rashode) u iznosu od 9.517.000 kuna i nabavu nefinancijske imovine i sredstva za potrebe hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme u iznosu od 1.126.000 kn, a raspoređuju se na sljedeći način:

o DZSO KANTRIDA:

- za rashode za zaposlene2.809.956 kn

- za materijalne i financijske rashode 702.489 kn

- za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije 483.088 kn

o DZSO VOLOSKO:

- za rashode za zaposlene 2.541.458 kn

- za materijalne i financijske rashode 635.365 kn

- za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije 227.912 kn

o DZSO MALI KARTEC:

- za rashode za zaposlene 686.764 kn

- za materijalne i financijske rashode 171.692 kn

- za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije 181.000 kn

o DZSO MARKO A. STUPARIĆ:

- za rashode za zaposlene 1.575.420 kn

- za materijalne i financijske rashode 393.856 kn

- za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije 234.000 kn

V.

Planirani ukupni rashodi u iznosu od 42.643.000 kuna raspoređuju se domovima za starije osobe na sljedeći način:

o DZSO KANTRIDA 21.695.533 kn

o DZSO VOLOSKO 8.404.735 kn

o DZSO MALI KARTEC 6.839.456 kn

o DZSO MARKO A. STUPARIĆ 5.703.276 kn

VI.

Planirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 32.000.000 kuna raspoređuju se domovima za starije osobe na sljedeći način:

o DZSO KANTRIDA 17.700.000 kn

o DZSO VOLOSKO 5.000.000 kn

o DZSO MALI KARTEC 5.800.000 kn

o DZSO MARKO A. STUPARIĆ 3.500.000 kn

VII.

Sredstva iz točke IV. ove Odluke doznačavat će se sukladno mjesečnom ostvarenju na slijedeći način:

. sredstva za rashode za zaposlene doznačavat će se domovima za starije osobe, do 5.-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec

. sredstva za materijalne i financijske rashode doznačavat će se direktno dobavljačima, temeljemzahtjeva doma za starije osobe putem sustava riznice, a uz potrebnu dokumentaciju, do dva puta mjesečno

Domovi su dužni dostaviti izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za prethodno razdoblje do 10-og u tekućem mjesecu.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine i sredstva za hitne intervencije tekućeg i investicijskog održavanja, doznačavat će se direktno dobavljačima/ izvođačima, temeljem zahtjeva doma za starije osobe putem sustava riznice, a uz potrebnu dokumentaciju:

. dostavljenog zahtjeva za plaćanje uz predočen ugovor s dobavljačem/ izvođačem,

. računa za isporučenu robu i obavljene usluge,

. privremene i okončane situacije za izvedene radove,

. odluke o odabiru najpovoljnije ponude i zaključenog ugovora o javnoj nabavi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

VIII.

Doznaka sredstava iz točki IV. ove Odluke vršit će se sukladno pritjecanju sredstava u Proračun Primorsko- goranske županije za 2017. godinu.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-48

Rijeka, 23. veljače 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr