SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

26.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godiniNarodne novine« broj 13/17.), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinuNarodne novine« broj 13/17), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/9, 16/13 i 25/13 pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine, donijela je

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentra
liziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko
i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te
informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2017. godini

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2017. godini, u okviru iznosa sredstava utvrđenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, u iznosu od 22.145.542,00 kuna.

II.

Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove kojih je osnivač Primorsko- goranska županija, temeljem točke I. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini u (»Narodne novine« broj 13/17) ukupnom iznosu 22.145.542,00 kuna, utvrđeni su za sljedeće namjene:

-Investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje u iznosu 20.187.209,00 kuna i

-Otplate kredita u iznosu 1.958.333,00 kuna.

III.

Sredstva za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova iz točke II. podstavka 1. ove Odluke utvrđena su u iznosu od 20.187.209,00 kuna ili 91% ukupnih sredstava koja se raspoređuju za:

-Rashodi za materijal i energiju 2%

-Rashodi za usluge 14%

-Postrojenja i opremu 33%

-Prijevozna sredstva 3%

-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 48%.

IV.

Sredstva za otplate kredita iz točke II. podstavka 2. ove Odluke, u ukupnom iznosu od 1.958.333,00 kuna ili 9% ukupnih sredstava raspoređuju se Thalassotherapii Crikvenica za otplatu kredita kod Erste banke za objekt »H« temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini i Odluke o davanju suglasnosti Thalassotheapiji Crikvenica za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2021.godine za rekonstrukciju i nadogradnju Objekta »H« medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapie CrikvenicaSlužbene novine« broj 32/ 15) koju je donijela Županijska skupština.

V.

Kriteriji za raspored sredstava u 2017. godine zasnivaju se na kriterijima utvrđenim za 2016. godinu i primjenom korektivnih kriterija:

-financiranje realizacije projekata utvrđenih strateškim dokumentima i odlukama Županijske skupštine.

-iskazanih potreba ustanova

-visina i intenzitet dosadašnjih ulaganja i mogućnost sufinanciranja iz drugih izvora.

Mjerilo za utvrđivanje prava iz točke III. i IV. ove Odluke čini opseg djelatnosti svake zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

Sredstva minimalnog financijsko standarda iz točke II. ove Odluke ne mogu se koristiti u svrhu uređenja prostora i nabave i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava u svrhu pružanja zdravstvenih usluga izvan osnovnog zdravstvenog osiguranja.

Doznaka sredstava izvršava se na temelju mjesečnog zahtjeva ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec (na četvrtoj razini Računskog plana), koji potpisuju odgovorne osobe (računovođa i ravnatelj), a dostavlja se nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 5. u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

Doznaka sredstava za rashode poslovanja, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršava se na temelju dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa zakonom te na temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili ovjerenih privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u mjesecu, a dostavljaju se nadležnom upravnom odjelu.

Rashodi se ostvaruju do visine mjesečnog iznosa bilančnih prava minimalnog financijskog standarda decentraliziranih funkcija zdravstva.

VI.

Sredstva utvrđena minimalnim standardima iz točke II. ove Odluke, a primjenom kriterija iz točke III. i IV. ove Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

VII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke raspoređuju se za sljedeće namjene:

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova (u prostor (zgrade), medicinsku i laboratorijsku opremu, ostalu opremu i računalnu opremu) i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova (prostora (zgrada), prijevoznih sredstava, medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme)

2. Financiranje razvojnih programa - projekata utvrđenih prioritetnih ulaganja temeljem strateških dokumenata Županije i primjenom korektivnih kriterija:

2.1. Thalassotherapia Crikvenica za otplatu kredita kod Erste banke za objekt »H« u iznosu 1.958.333,33 kuna temeljem Zaključka od 29. listopada 2015. godine KLASA: 01-04/15-01/9, URBROJ: 2170/1- 010-01/5-15-24.

2.2. Lječilište Veli Lošinj za Rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekta Medicinski trakt u iznosu 8.800.000,00 kuna temeljem Zaključka od 24. studenog 2016. godine KLASA: 021-04/16-01/9, URBROJ:2170/1-01-01/4-16-18.

VIII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke rasporedit će se sukladno Popisu prioriteta za raspored sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za donošenje akta iz stavka 1. ove točke, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva, te za donošenje odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini, na temelju istog akta.

IX.

Zdravstvene ustanove će sredstva iz točke III. ove Odluke moći koristiti nakon provedbe postupaka nabave sukladno propisima o javnoj nabavi i dostave potrebne dokumentacije kao dokaz o izvršenim ulaganjima.

X.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-44

Rijeka, 23. veljače 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1005&mjesto=00001&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr