SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

17.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukamaNarodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 40. stavak 6. Zakona o koncesijamaNarodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište Stanislava Matića

Članak 1.

U članku 1. Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište Stanislava MatićaSlužbene novine« broj 08/00 i 15/08) stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Granica lučkog područja - luke posebne namjene na dijelu k.o. Banjol, čini poligon karakterističnih lomnih točaka od 1 do 17, od čega kopnenu granicu luke čini poligon točaka od 1 do 2 te nastavno od 12 do 17 koji definira kopneni dio luke, a morsku granicu luke čini poligon točaka od 2 do 12 koji definira morski dio luke, sve kako je i označeno u grafičkom prilogu, na geodetskom snimku područja s uklopljenom kopijom katastarskog plana izrađenom od ovlaštene geodetske tvrtke Tehno biro-Rab d.o.o. Rab. Ukupna površina luke iznosi 7.005 m2.

Koordinate točaka iskazane su u metrima u HTRS96/ TM sustavu:

1 Y = 364169.40 X = 4957740.42

2 Y = 364165.09 X = 4957845.94 spoj s kopnom

3 Y = 364153.60 X = 4957844.01

4 Y = 364150.74 X = 4957849.18

5 Y = 364147.04 X = 4957855.95

6 Y = 364138.97 X = 4957870.75

7 Y = 364063.98 X = 4957851.98

8 Y = 364072.84 X = 4957840.64

9 Y = 364123.28 X = 4957776.09

10 Y = 364140.57 X = 4957753.96

11 Y = 364141.25 X = 4957754.72

12 Y = 364176.92 X = 4957794.55 spoj s kopnom

13 Y = 364181.87 X = 4957800.20

14 Y = 364179.40 X = 4957803.15

15 Y = 364069.63 X = 4957812.79

16 Y = 364167.16 X = 4957814.90

17 Y = 364175.13 X = 4957828.99

KATASTARSKO STANJE:

k.o. Banjol

br. lista katastarskog plana: 20

Katastarske čestice koje ulaze u lučko područje:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz luke označen crvenom bojom na Skici izmjere u mjerilu 1:500 izrađen od trgovačkog društva Tehno biro - Rab d.o.o.od 26. rujna 2014. godine«.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru trgovačkom društvu »Lučica«« d.o.o. u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje Dodatka 2. ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene - brodogradilište Stanislava Matića.

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak 2. ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od sklapanja istog.

Za Davatelja koncesije Dodatak 2. ugovoru o koncesiji potpisuje Župan.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Dana 27. studenoga 2013. godine Koncesionar trgovačko društvo Lučica d.o.o. podnio je ovom Upravnom odjelu Molbu za usklađenje granice luke posebne namjene s Prostornim planom uređenja Grada Raba radi odstupanja površine područja koncesije u odnosu na Prostorni plan i Urbanistički plan uređenja 4 - BanjolSlužbene novine« broj 28/14).

Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Primorsko- goranskoj županiji je dana 26. siječnja 2015. godine sačinilo Prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene - brodogradilište »Lučica« d.o.o. i uputilo ga Povjerenstvu za granice Ministarstva koje djeluje pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koje je Rješenjem odbacilo Prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene - brodogradilište »Lučica« d.o.o. uz obrazloženje da je na predmetnom području granica lučkog područja utvrđena u članku 1. Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište Stanislava Matića od 13. travnja 2000. godineSlužbene novine« broj 08/00). Povjerenstvo za granice Ministarstva uputilo je Davatelja koncesije na izmjenu akta kojim je dana koncesija, odnosno na izmjenu Odluke o davanju koncesije u dijelu koji se odnosi na granicu lučkog područja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/17-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-25

Rijeka, 23. veljače 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr