SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
OPĆINA ČAVLE

5.

Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 143/12), članka 11. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.36/95., 109/95 - uredba 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04-uredba, 178/04., 38/09,79/09,153/ 09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, i 36/ 15) , članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Čavle koje se obavljaju na temelju Ugovora o koncesiji (Službene novine PGŽ-a br. 14/16) te članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ-a br.20/14,26/14 i 27/15 ) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 2.veljače 2017. donijelo je slijedeću

O D L U K U
O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNE DJELATNOSTI
- obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Općine Čavle -

1.Na temelju provedenog postupka za davanje koncesije i Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova, objavljene u Narodnim Novinama, Elektroničkom Oglasniku javne nabave, pod brojem 2016/S 01K-0027354, dodjeljuje se koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova ponuditelju KAMINO OBRT ZA DIMNJAČARSKE USLUGE, vl. Ivica Ćendo, Lipa 2/E, RIJEKA,
OIB:23052942965.

2.Koncesija iz članka 1 .ove Odluke dodjeljuje se na vrijeme od 5 (pet ) godina. Rok započinje teći zaključenjem Ugovora o koncesiji između davatelja koncesije i koncesionara.

3.Naknada za koncesiju iznosi 3.000,00 kuna godišnje , a plaća se polugodišnje. Dospijeće polugodišnje naknade u iznosu od 1.500,00 kuna je zadnji dan u polugodištu.

4.Na temelju ove Odluke općinski načelnik sklopiti će Ugovor o koncesiji s odabranim ponuditeljem u roku od 10 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru.

5.Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/01

URBROJ:2170-03-17-01-3

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik Općinskog vijeća
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr