SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
OPĆINA ČAVLE

3.

Na temelju odredbe članka 15.stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( N.N.br: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03,-proč.tekst, 82/94,110/04-Uredba,178/ 04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11, 144/12,04/13,153/ 13, 174/14, 36/15) te odredbi članka 13. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (Službene novine PGŽ broj 6/10 i 28/ 16), Odluke Općinskog načelnika Općine Čavle o objavi javnog natječaja od 27. studenog 2016. godine, Općinsko Vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 2. veljače 2017. godine donijelo je

ODLUKU
O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH POSLOVA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSATNIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE

1.Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Čavle temeljem provedbenog postupka Javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda, objavljenog dana 20. prosinca 2016. godine u dnevnom glasilu Novi list, za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle, povjerava komunalne poslove G.P.P. Mikić d.o.o. ,Pušća 131,.

2.Sukladno utvrđenim kriterijima iz Javnog natječaja , analizirajući sve pristigle ponude , utvrđeno je da ponuda ponuditelja G.P.P. Mikić d.o.o. ,Pušća 131, 51513 Omišalj, najpovoljnija ponuda iz razloga što je predmetni ponuditelj sposoban ponuditelj s ponuđenom najnižom ukupnom cijenom ponude od 3.413.450,00 kuna, odnosno sveukupno 4.266.812,50 kuna.

3.Pravo obavljanja povjerenih komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle na temelju Ugovora, povjerava se za razdoblje od dvije ( 2 ) godine, od 2017.- 2019. godine, računajući od dana sklapanja Ugovora.

4.Opseg poslova održavanja nerazvrstanih cesta za svaku proračunsku godinu tijekom trajanja Ugovora predviđen je zasebno o čemu ugovorne strane sklapaju Aneks osnovnom Ugovoru.

Na temelju ove Odluke Općinski Načelnik sklopiti će Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle, kojim ugovorom će se urediti međusobna prava i obveze.

KLASA:021-05/17-01/01

URBROJ:2170-03-17-01-4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik Općinskog vijeća
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr